Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny I: Żywienie a zdrowie człowieka.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES11.SM.TTZCG.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny I: Żywienie a zdrowie człowieka.
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości dotyczących związku żywienia ze zdrowiem człowieka, z uwzględnieniem mechanizmów rozwoju chorób dietozależnych, a także możliwości zapobiegania tym chorobom

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zdrowie i jego uwarunkowania. Mierniki zdrowotne w epidemiologii żywieniowej.

Środowisko a zachowania żywieniowe. Znaczenie kultury w kreowaniu zachowań żywieniowych

Zaburzenia zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie.

Grupy ludności podwyższonego ryzyka zaburzeń zdrowia i ich problemy żywieniowe.

Charakterystyka wybranych chorób przewlekłych niezakaźnych – czynniki ryzyka, klasyfikacja, leczenie, profilaktyka żywieniowa.

Żywność funkcjonalna a prewencja chorób przewlekłych niezakaźnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gertig H., Przysławski J., 2006. Zarys nauki o żywności i żywieniu, PZWL.

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2004. Dietetyka żywienia zdrowego i chorego człowieka, PZWL.

3. Obesity, 2003. The Report of the British Nutrition Foundation Task Force, Blackwell Sci.LTD.

4. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, PZWL, 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Keller J.S. Podstawy fizjologii żywienia człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000.

2. Gertig H. Żywność a zdrowie. PZWL, Warszawa, 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływ na zdrowie człowieka. Ma rozszerzoną wiedzę na temat definicji zdrowia i jego uwarunkowań.

Identyfikuje żywność jako materiały i systemy dostarczania składników odżywczych, które można modyfikować co do składu, w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności.

Umiejętności

Identyfikuje błędy żywieniowe, potrafi sformułować plan działań korygujących sposób żywienia oraz profilaktycznych.

Kompetencje społeczne

Potrafi identyfikować i wyjaśniać złożone problemy związane z błędami żywieniowymi oraz formułować zalecenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia.

Ma świadomość potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o zasadach zdrowego żywienia, jak również o zapobieganiu chorobom przewlekłym niezakaźnym w sposób popularyzatorski.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie rozumie naukowych podstaw kształtowania diety i jej wpływ na zdrowie człowieka. Ma rozszerzoną wiedzę na temat definicji zdrowia i jego uwarunkowań.

Nie identyfikuje żywności jako materiałów i systemów dostarczania składników odżywczych, które można modyfikować co do składu, w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności.

Nie identyfikuje błędów żywieniowych, nie potrafi sformułować planu działań korygujących sposób żywienia ani profilaktycznych.

Nie potrafi identyfikować i wyjaśniać złożonych problemów związanych z błędami żywieniowymi, ani formułować zaleceń w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia.

Nie ma świadomości potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o zasadach zdrowego żywienia, jak również o zapobieganiu chorobom przewlekłym niezakaźnym w sposób popularyzatorski.

Na ocenę 3

W miernym stopniu rozumie naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływ na zdrowie człowieka. Ma mierną wiedzę na temat definicji zdrowia i jego uwarunkowań.

Identyfikuje w zarysie żywność jako materiały i systemy dostarczania składników odżywczych, które można modyfikować co do składu, w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności.

Identyfikuje w miernym zakresie błędy żywieniowe, nie potrafi sformułować planu działań korygujących sposób żywienia ani profilaktycznych.

Potrafi identyfikować problemy związane z błędami żywieniowymi, ale nie potrafi ich wyjaśnić bądź formułować zaleceń w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia.

Ma w ogólnym zarysie świadomość potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o zasadach zdrowego żywienia, jak również o zapobieganiu chorobom przewlekłym niezakaźnym w sposób popularyzatorski.

Na ocenę 4

Dobrze rozumie naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływ na zdrowie człowieka. Ma wiedzę na temat definicji zdrowia i jego uwarunkowań w stopniu dobrym.

Identyfikuje poprawnie żywność jako materiały i systemy dostarczania składników odżywczych, które można modyfikować co do składu, w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności.

Identyfikuje dobrze błędy żywieniowe, ale nie potrafi poprawnie sformułować planu działań korygujących sposób żywienia bądź profilaktycznych.

Potrafi dobrze identyfikować i wyjaśniać złożone problemy związane z błędami żywieniowymi oraz formułować w wąskim zakresie zalecenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia.

Ma świadomość potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o zasadach zdrowego żywienia, jak również o zapobieganiu chorobom przewlekłym niezakaźnym w sposób popularyzatorski.

Na ocenę 5

Bardzo dobrze rozumie naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływ na zdrowie człowieka. Ma bardzo dużą wiedzę na temat definicji zdrowia i jego uwarunkowań.

Identyfikuje w szerokim zakresie żywność jako materiały i systemy dostarczania składników odżywczych, które można modyfikować co do składu, w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności.

Identyfikuje bardzo dobrze błędy żywieniowe, potrafi poprawnie sformułować plan działań korygujących sposób żywienia oraz profilaktycznych.

Potrafi bardzo dobrze identyfikować i wyjaśniać złożone problemy związane z błędami żywieniowymi oraz formułować zalecenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia.

Ma pogłębioną świadomość potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o zasadach zdrowego żywienia, jak również o zapobieganiu chorobom przewlekłym niezakaźnym w sposób popularyzatorski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)