Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw kierunkowy I: Analiza polisacharydowych składników żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.EK13.SM.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy I: Analiza polisacharydowych składników żywności
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Aspekty chemii fizycznej roztworów polimerów: struktura i konformacja makrocząsteczki, zole, żele i mechanizmy ich powstawania, pęcznienie żelu, współczynnik pęcznienia, równanie Flory-Rehnera i Flory’ego, termodynamiczne warunki powstawania roztworów makrocząsteczek

Właściwości użytkowe układów polisacharydowych jako funkcja budowy molekularnej

Technologie otrzymywania i wydzielania polisacharydów naturalnych (z roślin wyższych, z wodorostów, pochodzenia mikrobiologicznego)

Właściwości funkcjonalne polisacharydów wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Reologia roztworów i żeli biopolimerowych, kształtowanie tekstury produktu, metody zagęszczania, inne właściwości

Zastosowanie polisacharydów w kształtowaniu jakości produktów spożywczych

Aspekty zdrowotne i żywieniowe spożywania produktów z dodatkiem biopolimerów

Biopolimery modyfikowane (CMC, pektyny, chitozan, białka modyfikowane, itp.)

Nowoczesne metody badan biopolimerów

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Analityczne metody określania struktury molekularnej polisacharydów

Modyfikacja chemiczna polisacharydów jako narzędzie zwiększania funkcjonalności

Analityczne metody określania wybranych właściwości polisacharydów wpływających na końcową jakość produktu

Literatura:

Podstawowa

1. A.Nussinovitch; Hydrocolloid Applications; Chapman & Hall 1997

2. M. P. Stevens Wprowadzenie do chemii polimerów; Warszawa PWN 1983.

3. Steve W. Cui. Polysaccharide Gums from Agricultural Products: Processing, Structures and Functionality. CRC, 1 edition, October 2000.

Uzupełniająca

1. Siew Yin Chan, Wee Sim Choo, David James Young, Xian Jun Loh, Pectin as a rheology modifier: Origin, structure, commercial production and rheology, Carbohydrate Polymers, 161, 2017, 118-139,

2. Khan, B., Bilal Khan Niazi, M., Samin, G. and Jahan, Z.,Thermoplastic Starch: A Possible Biodegradable Food Packaging Material—A Review. Journal of Food Process Engineering, 2017, 40: n/a, e12447. doi:10.1111/jfpe.12447

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna i potrafi omówić fizykochemiczne aspekty powstawania makrocząsteczek oraz termodynamiczne warunki powstawania roztworów związków wielkocząsteczkowych. Zna i potrafi oszacować bezpośrednia zależność między właściwościami fizykochemicznymi biopolimeru a możliwością jego bezpiecznego i efektywnego wykorzystania w produkcji żywności.

Zna i potrafi wymienić podstawowe polisacharydy będące składnikami żywności. Zna ich właściwości wpływające, na jakość produktu spożywczego.

Zna fizykochemiczne podstawy analizy układów polimerycznych ze szczególnym uwzględnieniem polisacharydów i ich wodnych dyspersji/roztworów.

Zna metody funkcjonalizacji polisacharydów na drodze modyfikacji ich budowy chemicznej

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi przeprowadzić analizę molekularną wybranych polisacharydów określając średnie masy cząsteczkowe makromolekuł, stopień polidyspersji oraz zależności wynikające z różniczkowych i kumulacyjnych rozkładów mas cząsteczkowych.

Potrafi zanalizować wpływ dodatku polisacharydu na właściwości funkcjonalne produktu spożywczego

Potrafi przeprowadzić modyfikację chemiczną polisacharydów w tym ich hydrolizę, utlenianie czy też estryfikację. Umie kontrolować proces modyfikacji przy pomocy zaawansowanych narzędzi anlitycznych

Zna podstawy analizy teksturalnej i wykorzystuje je do oceny jakości żeli polisacharydowych. Umie określić podstawowe właściwości reologiczne układów polisacharyd/woda.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Nabiera dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

egzamin pisemny ograniczony czasowo - udział w ocenie końcowej modułu 100%

(ocena pozytywna dla min. 60% punktów)

Ćwiczenia laboratoryjne

zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych (grupowe) programu - udział w ocenie końcowej modułu 80%

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.