Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw kierunkowy I: Chromatograficzne metody analizy produktów piekarskich i ciastkarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.EK11.SM.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy I: Chromatograficzne metody analizy produktów piekarskich i ciastkarskich
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Podstawy fizykochemiczne rozdziału chromatograficznego

Układy chromatograficzne – budowa i zasada działania (HPLC/GC/ i in.). Rodzaje i przydatność detektorów stosowanych w chromatografii (RI, UV-VIS, TOF, MS, MS/MS i inne)

Analiza ilościowa i jakościowa w chromatografii

Zastosowanie HPLC w badaniach związków chemicznych w surowcach, półproduktach oraz produktach piekarskich i ciastkarskich

Przygotowywanie próbek do analiz związków małocząsteczkowych (SPE, SPME, derywatyzacja)

Techniki chromatograficzne w analizie związków wielkocząsteczkowych: podstawowe właściwości strukturalne makromolekuł. Pojecie średniej masy cząsteczkowej i jej rozkładu. Analiza polimerów naturalnych i produktów ich modyfikacji. Możliwości badan kinetycznych procesów modyfikacji polisacharydów

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Zastosowanie chromatografii jonowymiennej w analizie produktów degradacji termicznej cukrów prostych w żywności poddanej działaniu wysokich temperatur.

Chromatograficzne określenie profili węglowodanowych produktów spożywczych metoda HPLC. Chromatograficzne określenie profili kwasów organicznych w wybranych produktach spożywczych metoda HPLC. Analiza ilościowa z wzorcem wewnętrznym i zewnętrznym.

HPLC – jako narzędzie badania dynamiki procesów. Wyznaczenie podstawowych parametrów kinetycznych dla procesu enzymatycznej hydrolizy skrobi w obecności – amylazy. Chromatografia żelowa – określenie mas cząsteczkowych polisacharydów oraz obliczanie różniczkowych rozkładów mas

Literatura:

Podstawowa

1. Satinder Ahuja. Chromatography and Separation Science (SST). Academic Press, 1 edition, 2003.

2. K. Hostettmann, Andrew Marston, and Maryse Hostettmann. Preparative Chromatography Techniques: Applications in Natural Product Isolation. Springer, 2nd, completeley rev. and enlarged ed. edition, November 1997.

Uzupełniająca

1. 1. R. J. Hamilton; P. A. Sewell Introduction to high performance liquid chromatography; Springer, Dordrecht, 1992

2. 2. Hamish Small. Ion Chromatography. Springer, 1 edition, November 1989.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna rodzaje chromatografii oraz teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia techniki chromatograficzne używane do analizy monosacharydów, oligosacharydów, polisacharydów, kwasów organicznych, aminokwasów, białek, tłuszczy oraz wybranych antyutleniaczy.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej, żelowej lub cienkowarstwowej z uwzględnieniem specyfiki analizowanych produktów

Przeprowadza jakościowa i ilościową analizę wybranych składników produktów przemysłu piekarskiego i cukierniczego

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować parametry molekularne polisacharydów (średnią wagowo i liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Nabiera dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

egzamin pisemny ograniczony czasowo - udział w ocenie końcowej modułu 100%

(ocena pozytywna dla min. 60% punktów)

Ćwiczenia laboratoryjne

zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych (grupowe) programu - udział w ocenie końcowej modułu 80%

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Gabriela Zięć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.