Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy 2 (z zakresu dietetyki): Hodowle komórkowe w badaniach dietetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.2EK2.NM.TTDDY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy 2 (z zakresu dietetyki): Hodowle komórkowe w badaniach dietetycznych
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Tematyka zajęć

Organizacja pracowni hodowli komórek. Dobra Praktyka Laboratoryjna w hodowli komórek.

Biologia i i charakterystyka hodowli. Charakterystyka środowiska hodowlanego.

Przegląd metod in vitro do badań parametrów cyklu życiowego i śmierci komórek.

Zastosowanie hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych i toksykologicznych.

Literatura:

Podstawowa

1. Hodowla komórek i tkanek pod redakcją Stanisławy Stokłosowej. 2006, dodruk, 2011r., Wydawnictwo naukowe PWN

Uzupełniająca

1. Podstawy biologii Komórki. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter , 2005, dodruk 2009r.; Wydawnictwo naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe pojęcia z zakresu hodowli komórek i tkanek oraz rodzaje metod wykorzystywanych w badanach in vitro

możliwości zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych

zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, szczególnie w hodowli komórek

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

scharakteryzować podstawowe techniki in vitro z zastosowaniem hodowli komórkowych

zaplanować doświadczenie na liniach komórkowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu oraz praktycznego zastosowania hodowli komórkowych badaniach żywieniowych

wykazywania odpowiedzialności za użytkowany sprzęt laboratoryjny i aparaturę badawczą

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 80%. Raport/sprawozdanie z ćwiczeń. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 20%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)