Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny III: Domowy wyrób wędlin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.ES31.SM.TTZTM.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny III: Domowy wyrób wędlin
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami uboju na cele domowe oraz z wyrobem metodami domowymi tradycyjnych wędlin niskowydajnych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zasady uboju, badanie mięsa, przepisy weterynaryjne dotyczące badania i obrotu mięsa i przetworów

Pomiary mięsności i otłuszczenia tuszy

Podstawy wyrobu wędlin, peklowanie, charakterystyka osłonek

Charakterystyka przypraw stosowanych przy tradycyjnym wyrobie wędlin

Podstawowe przepisy tradycyjnych wyrobów mięsnych

Wędzenie wędlin, budowa wędzarni, charakterystyka drewna do wędzenia tradycyjnego

Rozbiór tuszy i identyfikacja wyrębów tuszy

Wykrawanie szynek, schabu, formowanie w siatkach

Przygotowanie zalew peklujących, peklowanie

Rozdrabnianie mięsa i kutrowanie

Wyrób kiełbas, nadziewanie

Wyrób wędlin podrobowych (pasztety)

Wyrób salcesonu

Wędzenie i gotowanie

Ocena organoleptyczna, degustacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Olszewski Adam, Technologia Przetwórstwa Mięsa

2. Fiedoruk A. Wędliny domowe, MUZA SA., Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Kładź F. Rzeźnictwo i wędliniarstwo. Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach, 1999

2. Pezacki.: Technologia mięsa, PWN, 1980

3. Pezacki W.: Przetwarzanie jadalnych surowców rzeźnych. PWN, 1984.

4. Pezacki W.: Przetwarzanie niejadalnych surowców rzeźnych. PWN, 1985

5. Brochowski L: Technologia Przetwórstwa Mięsnego, T. I i II. Wyd. Szkolne,

6. Olszewski K.: Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, 2002

7. Polskie Normy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i charakteryzuje podstawowe elementy zasadnicze tuszy wieprzowej oraz produkty, które można z nich wytworzyć, w tym także produkty regionalne i tradycyjne

Wie jakimi metodami ocenić jakość i przydatność technologiczną tuszy oraz poszczególne elementy zasadnicze

Zna procesy produkcji poszczególnych wędlin oraz substancje dodatkowe i przyprawy stosowane przy ich wyrobie

Umiejętności

Potrafi własnoręcznie wykrawać elementy zasadnicze tuszy wieprzowej

Wytwarza rozmaite wędliny z poszczególnych elementów zasadniczych

Dobiera odpowiednie parametry procesu produkcji wędlin, w zależności od potrzeb

Kompetencje społeczne

Uświadamia sobie, że bezpieczeństwo produkowanej przez niego żywności, zależne jest w dużym stopniu od jego higieny pracy i zastosowanych metod

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi rozróżnić, nazwać i scharakteryzować poszczególnych elementów tuszy wieprzowej ani produktów, które można z nich wyprodukować

Nie zna podstawowych metod oceny jakości tuszy oraz elementów zasadniczych. Nie potrafi określić ich przydatności technologicznej

Nie potrafi scharakteryzować procesów produkcji wędlin. Nie zna podstawowych substancji dodatkowych i przypraw stosowanych do produkcji wędlin.

Nie potrafi własnoręcznie wykrawać elementów zasadniczych

Nie potrafi wytworzyć wędlin z uzyskanych elementów zasadniczych

Nie zna i nie potrafi dobrać odpowiednich parametrów procesu produkcji wędlin

Nie posiada wystarczającej wiedzy na temat higieny i nie jest świadom tego, że jego praca wpływa na jakość zdrowotną produkowanych wędlin

Na ocenę 3

Rozróżnia i nazywa poszczególne elementy tuszy wieprzowej. Potrafi scharakteryzować najważniejsze produkty, które można wyprodukować przy ich pomocy

Zna metod oceny jakości tuszy oraz elementów zasadniczych i charakteryzuje je z niewielkimi błędami. Potrafi w sposób ogólny określić ich przydatność technologiczną

Potrafi z błędami scharakteryzować procesy produkcji wędlin. Potrafi wymienić podstawowe substancje dodatkowych i przyprawy stosowane do produkcji wędlin jednak nie potrafi ich scharakteryzować

Potrafi własnoręcznie wykrawać podstawowe elementy zasadnicze, jednak generuje przy tym wiele strat.

Potrafi wykonać podstawowe procesy przetwórcze, takie jak rozdrabnianie i peklowanie oraz proste wędliny jak kiełbasa biała

Zna i potrafi dobrać parametrów procesu produkcji wędlin, jednak często popełnia przy tym błędy

Ma problemy z zachowaniem odpowiedniej higieny. Jest świadom faktu, że jego praca wpływa na jakość zdrowotną produkowanych wędlin, jednak ma problem z zastosowaniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych w praktyce

Na ocenę 4

Rozróżnia i nazywa poszczególne elementy tuszy wieprzowej oraz charakteryzuje najważniejsze z nich. Potrafi scharakteryzować najważniejsze produkty, które można wyprodukować przy ich pomocy, w tym przynajmniej kilka produktów regionalnych i tradycyjnych

Zna metod oceny jakości tuszy oraz elementów zasadniczych i bezbłędnie je charakteryzuje. Potrafi w sposób ogólny określić ich przydatność technologiczną

Potrafi z niewielkimi błędami scharakteryzować procesy produkcji wędlin. Potrafi wymienić i scharakteryzować z niewielkimi błędami podstawowe substancje dodatkowe i przyprawy stosowane do produkcji wędlin

Potrafi własnoręcznie wykrawać wszystkie elementy zasadnicze, jednak generuje przy tym wiele strat.

Potrafi wykonać wszystkie procesy przetwórcze, jednak nie zawsze wychodzą one perfekcyjnie. Potrafi wykonać wszystkie wędliny, jednak ich jakość nie zawsze jest zadowalająca

Zna i potrafi dobrać parametrów procesu produkcji wędlin, jednak czasem popełnia przy tym błędy

Zachowuje wystarczającą higienę pracy. Jest świadom faktu, że jego praca wpływa na jakość zdrowotną produkowanych wędlin.

Na ocenę 5

Rozróżnia, nazywa i charakteryzuje poszczególne elementy tuszy wieprzowej. Potrafi scharakteryzować produkty, które można wyprodukować przy ich pomocy w tym produkty tradycyjne i regionalne

Zna metod oceny jakości tuszy oraz elementów zasadniczych i bezbłędnie je charakteryzuje. Potrafi w sposób dokładny określić ich przydatność technologiczną

Potrafi bezbłędnie scharakteryzować procesy produkcji wędlin. Potrafi wymienić i scharakteryzować bezbłędnie substancje dodatkowe i przyprawy stosowane do produkcji wędlin

Potrafi własnoręcznie wykrawać wszystkie elementy zasadnicze, generując przy tym niewielkie straty.

Potrafi wykonać wszystkie procesy przetwórcze i wszystkie wędliny, a ich jakość jest zadowalająca

Zna i potrafi bezbłędnie dobrać parametrów procesu produkcji wędlin.

Jego higiena pracy jest perfekcyjna i jest zdecydowanie i całkowicie świadom, że to on i jego postawa wpływa na końcową jakość zdrowotną produktu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)