Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy II: Postępowanie dietetyczne w wybranych schorzeniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F1.EK22.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy II: Postępowanie dietetyczne w wybranych schorzeniach
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów

Aktualne zalecenia żywieniowe. Rodzaje norm żywienia. Klasyfikacja diet.

Otyłość etiologia i patogeneza. Wpływ poszczególnych składników pokarmowych na ryzyko nadmiernej kumulacji tkanki tłuszczowej. Czynność endokrynna tkanki tłuszczowej.

Diety niekonwencjonalne stosowane w redukcji masy ciała ich oraz ich wpływ na stan zdrowia.

Substancje bioaktywne wspomagające proces redukcji masy ciała-aktualny stan wiedzy. Możliwość ich wykorzystania w postępowaniu dietetycznym.

Rola polifenoli w prewencji chorób układu krążenia i innych przewlekłych chorób niezakaźnych.

Sterole i stanole roślinne w prewencji chorób układu krążenia - aktualny stan wiedzy

Wybrane składniki bioaktywne w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych.

Kwasy n-3 w prewencji wybranych nowotworów oraz przewlekłych chorób niezakaźnych.

Tematyka ćwiczeń

Rola diety w leczeniu wybranych jednostek chorobowych. Opracowanie jadłospisów jednodniowych dla pacjentów cierpiących na różne schorzenia.

Przygotowanie wybranych posiłków i potraw stosowanych w dietoterapii. Oznaczanie zawartości wybranych witamin. Ocena roli witamin antyoksydacyjnych w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych.

Oznaczanie i oszacowanie zawartości polifenoli ogółem i antocyjanów w wybranych dietach oraz ocena ich roli w zapobieganiu i leczeniu wybranych jednostek chorobowych.

Analityczna ocena zawartości białka, tłuszczu i popiołu w przygotowanych dietach oraz ocena ryzyka nieprawidłowych ich ilości na stan zdrowia w wybranych jednostkach chorobowych.

Analityczna ocena zawartości energii i chlorku sodu w przygotowanych dietach. Porównanie, interpretacja wyników analitycznych i szacunkowych.

Oznaczanie zawartości izotiocyjanianów w wybranych produktach spożywczych. Wykorzystanie glukozynolanów jako związków o silnych właściwościach antyoksydacyjnych w leczeniu wybranych jednostek chorobowych.

Oznaczanie zawartości żelaza w dietach stosowanych w różnych schorzeniach. Oszacowanie ryzyka deficytu tego składnika i wpływ na stan zdrowia pacjentów .

Oznaczanie zawartości wapnia w wybranych posiłkach stosowanych w dietoterapii. Oszacowanie biodostępności wapnia w wybranych posiłkach na podstawie otrzymanych wyników analitycznych.

Owoce i warzywa jako źródło karotenoidów w dietach leczniczych - analiza stężenia tych związków w wybranych produktach

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jarosz M., 2017. Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu,. Wyd IŻŻ Warszawa

2. Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

3. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Payne A., Barker H. 2010. Dietetyka i żywienie kliniczne”. Elsevier Urban & Partner

2. Daniluk J. Jurkowska J., (red.) 2005. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin.

3. Jarosz M.(red). 2017 Normy żywieniowe dla populacji Polski. Wyd . IŻŻ, 2017

Efekty uczenia się:

Student zna

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, a także identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych, które można modyfikować w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności.

objawy oraz przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych wynikające ze złego sposobu żywienia i/lub stanu odżywienia.

zasady postępowania dietetycznego w wybranych schorzeniach, w tym żywienia różnych grup populacyjnych oraz zasady żywienia zbiorowego.

Student potrafi:

pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

pracować w zespole pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą, planować i realizować swoje uczenie się oraz motywować w tym zakresie innych.

samodzielnie zaplanować i wykonać określone zadania badawcze w zakresie nauki o żywności i żywienia człowieka zdrowego i chorego; dokonać samodzielnej, wszechstronnej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych, krytycznie ocenić różne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz dokonać wyboru i modyfikacji działań (w tym metod, technik i technologii) mających na celu poprawę jakości życia człowieka.

zaprezentować zasady racjonalnego żywienia i wyjaśnić wpływ sposobu żywienia na zdrowie człowieka, zidentyfikować błędy żywieniowe (uwarunkowane również kulturowo, religijnie i etycznie), wskazać działania korygujące i profilaktyczne w tym zakresie oraz właściwie dobrać metody edukacji zdrowotnej i żywieniowej.

Student jest gotów do:

uczestniczenia w pracach naukowych z zakresu żywienia człowieka, dietetyki oraz badania jakości żywności oraz odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

świadomego uznania znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za właściwe planowanie żywienia różnych grup ludności oraz do przygotowania i przekazania społeczeństwu informacji o zasadach prawidłowego żywienia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie :

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów i jadłospisu - udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć, Marta Kotuła, Jerzy Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka wykładów

Aktualne zalecenia żywieniowe. Rodzaje norm żywienia. Klasyfikacja diet.

Otyłość etiologia i patogeneza. Wpływ poszczególnych składników pokarmowych na ryzyko nadmiernej kumulacji tkanki tłuszczowej. Czynność endokrynna tkanki tłuszczowej.

Diety niekonwencjonalne stosowane w redukcji masy ciała ich oraz ich wpływ na stan zdrowia.

Substancje bioaktywne wspomagające proces redukcji masy ciała-aktualny stan wiedzy. Możliwość ich wykorzystania w postępowaniu dietetycznym.

Rola polifenoli w prewencji chorób układu krążenia i innych przewlekłych chorób niezakaźnych.

Sterole i stanole roślinne w prewencji chorób układu krążenia - aktualny stan wiedzy

Wybrane składniki bioaktywne w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych.

Kwasy n-3 w prewencji wybranych nowotworów oraz przewlekłych chorób niezakaźnych.

Tematyka ćwiczeń

Rola diety w leczeniu wybranych jednostek chorobowych. Opracowanie jadłospisów jednodniowych dla pacjentów cierpiących na różne schorzenia.

Przygotowanie wybranych posiłków i potraw stosowanych w dietoterapii. Oznaczanie zawartości wybranych witamin. Ocena roli witamin antyoksydacyjnych w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych.

Oznaczanie i oszacowanie zawartości polifenoli ogółem i antocyjanów w wybranych dietach oraz ocena ich roli w zapobieganiu i leczeniu wybranych jednostek chorobowych.

Analityczna ocena zawartości białka, tłuszczu i popiołu w przygotowanych dietach oraz ocena ryzyka nieprawidłowych ich ilości na stan zdrowia w wybranych jednostkach chorobowych.

Analityczna ocena zawartości energii i chlorku sodu w przygotowanych dietach. Porównanie, interpretacja wyników analitycznych i szacunkowych.

Oznaczanie zawartości izotiocyjanianów w wybranych produktach spożywczych. Wykorzystanie glukozynolanów jako związków o silnych własciwościach antyoksydacyjnych w leczeniu wybranych jednostek chorobowych.

Oznaczanie zawartości żelaza w dietach stosowanych w różnych schorzenaich. Oszacowanie ryzyka deficytu tego składnika i wpływ na stan zdrowia pacjenów .

Oznaczanie zawartości wapnia w wybranych posiłkach stosowanych w dietoterapii. Oszacowanie biodostępności wapnia w wybranych posiłkach na podstawie otrzymanych wyników analitycznych.

Owoce i warzywa jako źródło karotenoidów w dietach leczniczych - analiza stężenia tych związków w wybranych produktach

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jarosz M., 2017. Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu,. Wyd IŻŻ Warszawa

2. Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

3. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Payne A., Barker H. 2010. Dietetyka i żywienie kliniczne”. Elsevier Urban & Partner

2. Daniluk J. Jurkowska J., (red.) 2005. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin.

3. Jarosz M.(red). 2017 Normy żywieniowe dla populacji Polski. Wyd . IŻŻ, 2017

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie :

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów i jadłospisu - udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć, Marta Kotuła, Jerzy Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)