Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka produkcyjna (4 tygodnie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.DZT.PRAKT.SI.TTZIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka produkcyjna (4 tygodnie)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem powyższego przedmiotu jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą. W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych. Dodatkowo po zakończeniu praktyki powinien potrafić przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki, zaplanować i zrealizować typowe projekty związane, wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach oraz przewidywać skutki podejmowanych działań.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zgodnie z ramowym programem praktyk

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z obszarem technologii żywności

Umiejętności

potrafi przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem technologii żywności

potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

stosuje zasady BHP i dobrych praktyk w jednostce przyjmującej na staż

Kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego

zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie wypełnił dzienniczka praktyk, nie przygotował sprawozdania z opisem osiągniętych efektów kształcenia, nie potrafił udzielić odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 3

Student wypełnił niestarannie dzienniczek praktyk, przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na niektóre zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 4

Student dobrze wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na większość zadanych przez nauczyciela pytań dotyczących odbytej praktyki

Na ocenę 5

Student bardzo starannie wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane przez nauczyciela pytania dotyczących przebiegu praktyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)