Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.CHK.AIIPP.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Jednostka: Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami produkcji i utrwalania produktów poprzez zaznajomienie ich z typowymi w przemyśle operacjami i procesami jednostkowymi oraz aparaturą służącą do tego celu. Szczególny nacisk położony jest na wpływ parametrów czynności technologicznych na właściwości, bezpieczeństwo i jakość produktów. Omawiane są inżynieryjne aspekty poszczególnych operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych oraz procesy fizykochemiczne, chemiczne i biotechnologiczne pod kątem zasad ich przeprowadzania i wpływu na ich przebieg takich parametrów jak temperatura, pH, szybkość, czas, aktywność wody i in. Wiele uwagi poświęca się technikom i aparaturze do utrwalania produktów z zastosowaniem niskich i wysokich temperatur oraz odwadnianiu i wykorzystywaniu metod chemicznych i biologicznych. Oczekiwanym efektem ukończenia zajęć z tego przedmiotu jest umiejętność świadomego doboru właściwych operacji i procesów jednostkowych, odpowiedniej aparatury oraz parametrów do realizowania określonych zadań w przetwórstwie. Dobór ten ma być oparty na inżynieryjnych podstawach adekwatnych do wytwarzania poszczególnych produktów.

Literatura:

Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa 2004.

Praca zbiorowa, red. Lewicki P.P.: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa 2005.

Hajduk E. (red.): Ogólna technologia żywności. Skrypt do ćwiczeń. Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków 2010.

Fellows P.: Food Processing Technology. Ellis Horwood Ltd., Chichester 1988.

Stabnikow W.N., Popow W.D., Łysianskij W.M., Riedko F.A.: Procesy i Aparaty w Przemyśle Spożywczym. WNT, Warszawa, 1978.

Singh R.P., Erdogdu F.: Virtual Experiments in Food Processing. RAR Press, Davis, CA, 2004.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Ma ogólną wiedzę na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych zjawisk i procesów zachodzących podczas wytwarzania i przechowywania żywności

Wykazuje znajomość aparatury stosowanej w przemyśle spożywczym

Wykazuje znajomość metod wytwarzania i przedłużania trwałości żywności

Umiejętności

Potrafi nadać formę matematyczną badanym zjawiskom fizycznym i chemicznym, przedstawić wyniki w formie tabel oraz zinterpretować je

Przeprowadza niektóre procesy typowe dla przemysłu spożywczego i potrafi dobierać do nich odpowiednią aparaturę oraz parametry. Potrafi dokonać analizy przeprowadzonych procesów i ocenić ich wydajność

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie pracy zespołowej. Chętnie współpracuje z innymi, a w razie potrzeby organizuje pracę w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi wymienić procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności

Nie wymienia i nie potrafi opisać aparatury stosowanej w przemyśle spożywczym

Nie potrafi wymienić podstawowych metod wytwarzania i przedłużania trwałości żywności

Nie potrafi zastosować właściwego wzoru do zadanych obliczeń, nie potrafi przedstawić wyników w postaci tabeli ani wykresu

Nie potrafi obsługiwać prostych urządzeń laboratoryjnych. Nie zna wymaganych na ćwiczeniach metod analitycznych i nie potrafi ich zastosować. Nie jest w stanie opisać realizowanego procesu ani go przeprowadzić.

Stara się korzystać tylko z pracy innych osób

Na ocenę 3

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności, ale nie potrafi ich szczegółowo opisać

Potrafi wymienić urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym, ale potrafi wyjaśnić zasady ich działania

Wymienia podstawowe metody wytwarzania i przedłużania trwałości żywności, ale nie potrafi ich scharakteryzować

Zna właściwy wzór, podstawia właściwe dane, ale zapomina o jednostkach, robi matematyczne błędy w obliczeniach. Nie umie przedstawić wyników w postaci tabeli

Potrafi obsługiwać proste urządzenia laboratoryjne z pomocą nauczyciela oraz wymieniać wymagane metody analityczne, ale nie potrafi ich opisać i samodzielnie zastosować na ćwiczeniach. Potrafi bardzo ogólnie opisać działanie aparatury procesowej, ale nie potrafi jej obsługiwać

Pracuje tylko dla siebie, nie uwzględnia potrzeb całej grupy

Na ocenę 4

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności i potrafi je scharakteryzować

Wymienia urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym, potrafi je szczegółowo opisać, wyjaśnić zasadę działania

Wymienia podstawowe metody wytwarzania i przedłużania trwałości żywności i potrafi je szczegółowo opisać

Zna właściwy wzór, podstawia właściwe dane, uzyskuje poprawne wyniki. Potrafi przedstawić wyniki na wykresie, ale nie potrafi ich zinterpretować

Potrafi zastosować właściwą metodę analityczną oraz zna zasady jej działania, właściwie posługuje się prostymi urządzeniami laboratoryjnymi. Potrafi z pomocą nauczyciela przeprowadzić realizowany na ćwiczeniach proces

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą ale nie wykonuje w sposób odpowiedzialny powierzonego mu zadania

Na ocenę 5

Ma świadomość procesów zachodzących podczas przetwarzania i przechowywania żywności i potrafi je scharakteryzować oraz zaproponować modyfikacje parametrów technologicznych w celu zoptymalizowania danego procesu

Wymienia urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym, potrafi je szczegółowo opisać, wyjaśnić zasadę działania, a także wskazać możliwości ich modyfikacji

Wymienia podstawowe metody wytwarzania i przedłużania trwałości żywności i potrafi je szczegółowo opisać oraz zaplanować procesy technologiczne w oparciu o te metody

Potrafi bezbłędnie wyliczyć wynik z danych otrzymanych na ćwiczeniu, przedstawić go w tabeli, którą sam projektuje lub na wykresie. Wykres potrafi zinterpretować

Rozumie zasady działania stosowanej na ćwiczeniach aparatury procesowej i potrafi samodzielnie przeprowadzić realizowany na ćwiczeniach proces. Zna i stosuje samodzielnie metody analityczne, właściwie odczytuje wyniki przy pomocy pomiarowego sprzętu laboratoryjnego

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą i czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadanie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)