Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw VII: Chłodnicze zabezpieczanie żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.CHK.09E02.SI.TTWTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VII: Chłodnicze zabezpieczanie żywności
Jednostka: Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na zajęciach z tego przedmiotu student poznaje efekty działania niskich temperatur na produkty spożywcze działające zarówno podczas samego procesu zamrażania jak i składowania. Dowiaduje się, jaki mają wpływ na zmiany wartości odżywczych i zdrowotnych żywności oraz jak można im zapobiegać

Pełny opis:

Na zajęciach z tego przedmiotu student poznaje efekty działania niskich temperatur na produkty spożywcze działające zarówno podczas samego procesu zamrażania jak i składowania. Dowiaduje się, jaki mają wpływ na zmiany wartości odżywczych i zdrowotnych żywności oraz jak można im zapobiegać

Literatura:

Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności, WNT, W-wa, 1999

Jastrzębski W. Technologia chłodnicza żywności. WSIP, Warszawa 1991

Evans J.A., Frozen food science and technology, Blackwell Publishing Ltd, 2008

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje wpływ temperatury na przebieg reakcji chemicznych i enzymatycznych oraz na przeżywalność mikroorganizmów. Zna środowiska chłodzące i potrafi dobrać metodę chłodzenia do określonego produktu oraz dobrać warunki przechowywania chłodniczego dla poszczególnych surowców roślinnych i zwierzęcych

Potrafi scharakteryzować zjawiska fizyczne oraz niekorzystne zmiany zachodzące podczas zamrażania i przechowywania żywności w stanie zamrożonym. Zna metody zapobiegania zmianom zamrażalniczym żywności. Potrafi naszkicować i omówić najczęściej stosowane urządzenia zamrażalnicze. Zna techniki rozmrażania

Umiejętności

Potrafi dobrać ogólne warunki obróbki chłodniczej mając na celu minimalizację ubytków jakości przechowywanych produktów oraz potrafi ocenić uzyskane rezultaty

Potrafi zmierzyć temperaturę krioskopową i wnioskować na jej podstawie o jakości płynnych produktów spożywczych.

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować z całą grupą i czuje się odpowiedzialny za powierzony mu odcinek pracy

Jest świadomy skutków nierzetelnego wykonywania swoich obowiązków

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi wymienić zasad ani metod utrwalania żywności Nie potrafi wymienić sposobów utrwalania chłodniczego żywności. Nie wymienia czynników wpływających na szybkość reakcji enzymatycznych. Nie potrafi opisać wpływu temperatury na przebieg reakcji chemicznych i enzymatycznych oraz na przeżywalność mikroorganizmów. Nie zna środowisk chłodzących ani warunków składowania poszczególnych surowców i produktów spożywczych .

Nie potrafi wymienić czynników wpływających na szybkość zamrażania produktu. Nie wymienia zmian fizycznych zachodzących podczas zamrażania i zamrażalniczego składowania produktów spożywczych. Nie zna zaleceń ani pojęć dotyczących warunków składowania zamrażalniczego. Nie szkicuje i nie omawia urządzeń zamrażalniczych. Nie zna podstawowych technik rozmrażania żywności.

Nie potrafi dobrać ogólnych warunków obróbki chłodniczej do konkretnych grup surowców. Nie potrafi na podstawie przeprowadzonych analiz ocenić zastosowanych parametrów procesów

Nie potrafi zmierzyć temperatury krioskopowej.

Stara się korzystać tylko z pracy innych osób

Jako przyszły technolog nie czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji ekonomicznych i gospodarczych wykonywanego przez siebie zawodu

Na ocenę 3

Potrafi wymienić ale nie potrafi zdefiniować zasad utrwalania żywności ani nie potrafi przyporządkować do nich dowolnej metody utrwalania. Wymienia tylko niektóre sposoby utrwalania żywności przy pomocy niskich temperatur ale nie potrafi ich charakteryzować. Wymienia tylko niektóre czynniki wpływających na szybkość reakcji enzymatycznych, ale nie interpretuje ich. Zna pojęcia, i reguły, ale nie potrafi ich zastosować aby opisać wpływ temperatury na przebieg reakcji chemicznych i enzymatycznych oraz na przeżywalność mikroorganizmów. Wymienia środowiska chłodzące, ale nie potrafi ich scharakteryzować i dobierać ich właściwie do wybranego surowca. Znając warunki składowanie nie potrafi podać trwałości produktu

Nie potrafi wyjaśnić zjawisk towarzyszących zamrażaniu. Wymienia czynniki wpływające na szybkość zamrażania produktu, ale nie potrafi ich omówić. Wymienia zmiany fizyczne zachodzące podczas zamrażania ale nie potrafi ich scharakteryzować Potrafi wymienić, ale nie charakteryzuje zmian zachodzących podczas zamrażalniczego przechowywania żywności. Potrafi tylko wymienić pojęcia dotyczące warunków składowania zamrażalniczego ale ich nie interpretuje. Potrafi niedokładnie naszkicować niektóre urządzenia zamrażalnicze i częściowo je omówić. Potrafi tylko wymienić techniki rozmrażania żywności, ale nie potrafi ich omówić.

Dobiera ogólne warunki obróbki chłodniczej do konkretnych grup surowców. Ocenia ogólną jakość uzyskiwanych produktów, jednak ni9e potrafi odnieść jej do warunków obróbki chłodniczej

Potrafi zmierzyć temperaturę krioskopową, ale nie potrafi zinterpretować uzyskanych wyników w kontekście jakości produktu.

Pracuje tylko dla siebie, nie uwzględnia potrzeb całej grupy.

Jako przyszły technolog rozumie znaczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności ale nie uwzględnia tego w praktycznym działaniu

Na ocenę 4

Potrafi wymienić i zdefiniować zasady utrwalania żywności ale nie potrafi przyporządkować do nich dowolnej metody utrwalania. Wymienia niektóre sposoby utrwalania żywności przy pomocy niskich temperatur wraz z ich charakterystyką. Wymienia ale nie interpretuje czynników wpływających na szybkość reakcji enzymatycznych. Stosując poznane pojęcia i prawa potrafi opisać tylko w ogólnych zarysach wpływ temperatury na przebieg reakcji chemicznych i enzymatycznych oraz na przeżywalność mikroorganizmów. Wymienia środowiska chłodzące, ale nie potrafi dobierać ich właściwie do wybranego surowca albo nie potrafi podać trwałości produktu przechowywanego w określonych warunkach

Potrafi wyjaśnić tylko niektóre zjawiska związane z procesem zamrażania. Wymienia i opisuje tylko niektóre czynniki wpływające na szybkość zamrażania produktu. Zna tylko niektóre zmiany fizyczne zachodzące podczas zamrażania i potrafi je omówić. Potrafi wymienić i scharakteryzować tylko niektóre zmiany zachodzące podczas przechowywania zamrażalniczego. Potrafi omówić tylko niektóre zalecenia i pojęcia dotyczące warunków składowania zamrażalniczego. Rysuje i omawia tylko niektóre z poznanych urządzeń zamrażalniczych. Nie potrafi scharakteryzować wszystkich technik rozmrażania

Dobiera ogólne warunki obróbki chłodniczej do konkretnych grup surowców Dokonuje oceny efektów zastosowanych parametrów procesów

Potrafi zmierzyć temperaturę krioskopową i zinterpretować uzyskane wyniki w kontekście jakości produktu.

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą ale nie wykonuje w sposób odpowiedzialny powierzonego mu zadania.

Jako przyszły technolog rozumie znaczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności i częściowo uwzględnia to w praktycznym działaniu

Na ocenę 5

Zna zasady utrwalania żywności i potrafi każdą metodę utrwalania żywności dopasować do właściwej zasady. Wymienia i charakteryzuje sposoby utrwalania żywności przy pomocy niskich temperatur. Wymienia i interpretuje czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Stosując poznane reguły i pojęcia potrafi szczegółowo opisać wpływ temperatury na przebieg reakcji chemicznych i enzymatycznych oraz na przeżywalność mikroorganizmów. Zna środowiska chłodzące i potrafi zaproponować dla każdego produktu warunki składowania chłodniczego, podać jego trwałość i uzasadnić odpowiedź

Umie scharakteryzować przebieg procesu zamrażania. I zna związane z nim pojęcia Wymienia i opisuje wszystkie czynniki wpływające na szybkość zamrażania produktu. Omawia zmiany fizyczne zachodzące podczas zamrażania produktów spożywczych. Wymienia i charakteryzuje wszystkie typowe zmiany zachodzące podczas przechowywania zamrażalniczego. Zna wszystkie zalecenia i pojęcia dotyczące warunków składowania zamrażalniczego i potrafi je omówić. Szkicuje i omawia urządzenia zamrażalnicze. Charakteryzuje techniki rozmrażania

Dobiera ogólne warunki obróbki chłodniczej do konkretnych grup surowców. Proponuje metody oraz dokonuje oceny efektów zastosowanych parametrów procesów

Potrafi zmierzyć temperaturę krioskopową i zinterpretować uzyskane wyniki w kontekście jakości produktu i ewentualnych jego zafałszowań.

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą i czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadanie

Jako przyszły technolog czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności i wie jakie znaczenie ekonomiczne i gospodarcze ma wykonywana przez niego praca i uwzględnia to w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.