Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw VII: Towaroznawstwo produktów mrożonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.CHK.09E01.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VII: Towaroznawstwo produktów mrożonych
Jednostka: Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na zajęciach z tego przedmiotu student poznaje efekty działania niskich temperatur na produkty spożywcze ze szczególnym uwzględnieniem temperatur ujemnych. Poznaje metody produkcji mrożonej żywności oraz zmiany jakościowe jakim podlega żywność w tych warunkach

Pełny opis:

Na zajęciach z tego przedmiotu student poznaje efekty działania niskich temperatur na produkty spożywcze ze szczególnym uwzględnieniem temperatur ujemnych. Poznaje metody produkcji mrożonej żywności oraz zmiany jakościowe jakim podlega żywność w tych warunkach

Literatura:

Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności, WNT, W-wa, 1999

Jastrzębski W. Technologia chłodnicza żywności. WSIP, Warszawa 1991

Evans J.A., Frozen ford science and technology, Blackwell Publishing Ltd, 2008

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Potrafi scharakteryzować zmiany zachodzące podczas zamrażania i zamrażalniczego składowania żywności. Charakteryzuje instalacje chłodnicze oraz urządzenia zamrażalnicze. Zna techniki rozmrażania żywności

Zna technologie zamrażania podstawowych grup żywności

Umiejętności

Potrafi dobrać właściwe metody oceny oraz dokonać ogólnej oceny jakości produktów mrożonych dostępnych w handlu. Potrafi wskazać produkty wymagające blanszowania przed procesem zamrażania.

Potrafi zastosować kriokoncentrację do zagęszczania płynnych produktów spożywczych

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować z całą grupą i czuje się odpowiedzialny za powierzony mu odcinek pracy

Jest świadomy skutków nierzetelnego wykonywania swoich obowiązków

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi wymienić czynników wpływających na szybkość zamrażania produktu. Nie wymienia zmian fizycznych zachodzących podczas zamrażania i zamrażalniczego składowania produktów spożywczych. Nie zna zaleceń ani pojęć dotyczących warunków składowania zamrażalniczego. Nie zna instalacji chłodniczych ani aparatów zamrażalniczych. Nie zna technik rozmrażania żywności.

Potrafi wymienić surowce podlegające zamrożeniu, ale nie wie jakiego użyć do ich zamrożenia aparatu, nie zna linii technologicznych, nie wymienia uszkodzeń jakim podlega dany typ surowca

Nie potrafi zaproponować metod służących ogólnej ocenie jakości produktów mrożonych dostępnych w handlu. Nie potrafi na podstawie wyników przeprowadzonych analiz wnioskować o jakości ocenianych produktów

Nie potrafi przeprowadzić zaplanowanej kriokoncentracji

Stara się korzystać tylko z pracy innych osób

Jako przyszły technolog nie czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji ekonomicznych i gospodarczych wykonywanego przez siebie zawodu

Na ocenę 3

Nie potrafi wyjaśnić zjawisk towarzyszących zamrażaniu. Wymienia czynniki wpływające na szybkość zamrażania produktu, ale nie potrafi ich omówić. Wymienia zmiany fizyczne zachodzące podczas zamrażania ale nie potrafi ich scharakteryzować Potrafi wymienić, ale nie charakteryzuje zmian zachodzących podczas zamrażalniczego przechowywania żywności. Potrafi tylko wymienić pojęcia dotyczące warunków składowania zamrażalniczego ale ich nie interpretuje. . Nie potrafi i naszkicować instalacji chłodniczej. Wymienia rodzaje aparatów zamrażalniczych, ale nie zna ich działania i nie potrafi wskazać do zamrażania jakiego produktu nadają się najlepiej. Wymienia tylko techniki rozmrażania, ale nie charakteryzuje ich.

Potrafi wymienić asortyment surowców w danej grupie podlegających zamrożeniu i określić sposób ich zamrażania, potrafi wymienić ale nie potrafi omówić linii produkcyjnych stosowanych dla danego surowca. Nie wymienia możliwych uszkodzeń jakim podlega dany surowiec podczas zamrażania

Potrafi zaproponować metody służące ogólnej ocenie jakości produktów mrożonych dostępnych w handlu. Potrafi na podstawie wyników przeprowadzonych analiz wnioskować o jakości ocenianych produktów

Potrafi przeprowadzić zaplanowaną kriokoncentrację, ale nie potrafi ocenić jej przydatności do zagęszczania konkretnego płynnego produktu.

Pracuje tylko dla siebie, nie uwzględnia potrzeb całej grupy.

Jako przyszły technolog rozumie znaczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności ale nie uwzględnia tego w praktycznym działaniu

Na ocenę 4

Potrafi wyjaśnić tylko niektóre zjawiska związane z procesem zamrażania. Wymienia i opisuje tylko niektóre czynniki wpływające na szybkość zamrażania produktu. Zna tylko niektóre zmiany fizyczne zachodzące podczas zamrażania i potrafi je omówić. Potrafi wymienić i scharakteryzować tylko niektóre zmiany zachodzące podczas przechowywania zamrażalniczego. Potrafi omówić tylko niektóre zalecenia i pojęcia dotyczące warunków składowania zamrażalniczego. Potrafi naszkicować, i omówić działanie tylko niektórych aparatów zamrażalniczych. Zna zasady działania instalacji chłodniczej, ale nie potrafi jej naszkicować.. Dobiera odpowiedni aparat do odpowiedniego surowca, ale nie uzasadnia wyboru. Zna i charakteryzuje tylko niektóre techniki rozmrażania.

Zna metodę zamrażania danego surowca, wymienia większość etapów procesu technologicznego, zna tylko niektóre niekorzystne zmiany jakościowe jakim podlega przerabiany surowiec. Potrafi omówić tylko jedną linie produkcyjną dla danego surowca.

Potrafi zaproponować metody służące ogólnej ocenie jakości produktów mrożonych dostępnych w handlu. Potrafi na podstawie wyników przeprowadzonych analiz wnioskować o jakości oraz zachowaniu prawidłowych warunków składowania zamrażalniczego ocenianych produktów

Potrafi ocenić przydatność kriokoncentracji do zagęszczenia konkretnego płynnego produktu spożywczego oraz ją przeprowadzić

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą ale nie wykonuje w sposób odpowiedzialny powierzonego mu zadania.

Jako przyszły technolog rozumie znaczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności i częściowo uwzględnia to w praktycznym działaniu

Na ocenę 5

Umie scharakteryzować przebieg procesu zamrażania. I zna związane z nim pojęcia Wymienia i opisuje wszystkie czynniki wpływające na szybkość zamrażania produktu. Omawia zmiany fizyczne zachodzące podczas zamrażania produktów spożywczych. Wymienia i charakteryzuje wszystkie typowe zmiany zachodzące podczas przechowywania zamrażalniczego. Zna wszystkie zalecenia i pojęcia dotyczące warunków składowania zamrażalniczego i potrafi je omówić. Potrafi scharakteryzować i naszkicować instalacje chłodnicze oraz aparaty zamrażalnicze. Dobiera odpowiedni aparat do odpowiedniego surowca i uzasadnia dobór. Zna i charakteryzuje techniki rozmrażania

Potrafi omówić technologie mrożonych produktów roślinnych i zwierzęcych, uwzględniając wszystkie etapy procesu technologicznego, dobór metody zamrażania, warunki przechowywania i niekorzystne zmiany jakościowe charakterystyczne dla danego surowca. Zna rodzaje linii produkcyjnych realizowane w warunkach przemysłowych

Potrafi zaproponować szeroki zakres metod służących ogólnej ocenie jakości produktów mrożonych dostępnych w handlu. Potrafi na podstawie wyników przeprowadzonych analiz wnioskować o jakości oraz warunkach zamrażalniczego przechowywania ocenianych produktów

Potrafi ocenić przydatność kriokoncentracji do zagęszczenia konkretnego płynnego produktu spożywczego oraz ocenić efektywność przeprowadzonego procesu

Jest świadomy konieczności współpracy z całą grupą i czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadanie

Jako przyszły technolog czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość mrożonej żywności i wie jakie znaczenie ekonomiczne i gospodarcze ma wykonywana przez niego praca i uwzględnia to w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)