Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny jakości produktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.AOZ.MOJPR.SI.TTWTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny jakości produktów
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Towaroznawstwo Żywności, 3 semestr, stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zwięzłych, systematycznych wiadomości na temat podstaw metrologii i zasad pobierania prób, zapoznanie z wybranymi metodami analizy i oceny surowców i produktów oraz poznanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: 1. Wprowadzenie do przedmiotu, cel i zakres przedmiotu, kontrola żywności w Polsce, normalizacja w przemyśle spożywczym -1h; 2. Zasady pobierania i przygotowywania próbek do analizy, przechowywanie i konserwacja prób -2h; 3. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej-2h; 4. Fizykochemiczne metody analizy żywności: pomiary gęstości, lepkości i tekstury -1h; 5. Oznaczanie kwasowości, zawartości wody i ekstraktu w surowcach i produktach spożywczych-1h; 6. Oznaczanie zawartości tłuszczów i białek-2h; 7. Oznaczanie zawartości cukrów prostych, disacharydów i polisacharydów -2h; 8. Oznaczanie zawartości substancji lotnych-1h; 9.Oznaczanie zawartości popiołu i jego charakterystyka, metody oznaczania wybranych składników mineralnych i wybranych witamin-2h; 10. Oznaczanie zawartości substancji konserwujących -1h.

Tematyka ćwiczeń:

1. Przepisy BHP. Pomiary gęstości: areometryczne, piknometryczne. Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetrów kapilarnych i kulkowych -3h; 2. Oznaczanie kwasowości: miareczkowe, potencjometrycznie, destylacja z parą wodną. Oznaczanie zawartości suchej substancji i wody metodami fizycznymi i chemicznymi. Oznaczanie ekstraktu rzeczywistego.-4h; 3. Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta. Oznaczanie jakości tłuszczu -4h; 4. Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla i Kofraniego 3h; 5. Oznaczanie zawartości cukrów redukujących i sacharozy -4h; 6. Oznaczanie zawartości skrobi, błonnika i pektyn -4h; 7. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego -4h; 8. Oznaczanie zawartości popiołu oraz wybranych składników mineralnych, witaminy C i środków konserwujących -4h

Literatura:

Bączkowicz M.,Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J., Podstawy analizy i oceny jakości żywności, Skrypt do ćwiczeń UR w Krakowie 2009

Klepacka M i wsp, Analiza żywności, Skrypt SGGW, Warszawa 1997

Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE Warszawa 1993

Ładoński W., Gospodarek T., Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych, PWN, Warszawa-Wrocław, 1986

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Wymienia podstawowe składniki żywności i podaje ich właściwości fizykochemiczne

Ma podstawową wiedzę na temat stosowanych metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych, sensorycznych w badaniu jakości produktów żywnościowych

Ma wiedzę na temat kontroli żywności w Polsce

Umiejętności

Przygotowuje próbki do badań zgodnie z zasadami analizy oraz posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym.

Potrafi przeprowadzić analizę oznaczanego składnika żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki (dokonać odpowiednich obliczeń matematycznych)

Posiada umiejętność przygotowania sprawozdania, raportu z przeprowadzonych analiz

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role, umiejętnie zarządza czasem

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za własną ocenę i analizę jakości żywności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wymienia podstawowych składników żywności i nie podaje ich właściwości fizykochemiczne

Nie ma żadnej wiedzy na temat stosowanych metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, sensorycznych w badaniu jakości produktów żywnościowych

Nie ma wiedzy na temat kontroli żywności w Polsce

Nie potrafi przygotować stanowisko pracy, nie wie do jakich analiz służy sprzęt laboratoryjny

Nie potrafi przeprowadzić analizy oznaczanego składnika żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur – nie rozumie norm

Nie potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki , ani dokonać odpowiednich obliczeń matematycznych

Nie potrafi pracować w grupie, ani kierować małym zespołem

Nie posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych stosowania poznanych metod analizy poszczególnych składników żywności.

Na ocenę 3

Wymienia podstawowe składniki żywności, ale nie zna nawet podstawowych ich właściwości fizykochemiczne

Ma wiedzę na temat kilku podstawowych stosowanych metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, sensorycznych w badaniu jakości produktów żywnościowych

Ma niewielką wiedzę na temat kontroli żywności w Polsce

Potrafi przygotować stanowisko pracy, ale jedynie pod nadzorem opiekuna lub korzystając z dostępnych podręczników

Potrafi przeprowadzić jedynie proste analizy oznaczanego składnika żywności nie wymagające użycia skomplikowanych zestawów i aparatury– nie do końca rozumie normy

Potrafi dokonać obliczenia matematyczne, ale ma problemy z interpretacja otrzymanych wyników

Stosuje się do zaleceń lidera grupy, lecz nie potrafi kierować małym zespołem

Posiada ograniczoną świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka, stosowania poznanych metod analizy poszczególnych składników żywności.

Na ocenę 4

Wymienia podstawowe składniki żywności, zna ich podstawowe właściwości fizykochemiczne

Ma wiedzę na temat stosowanych metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, sensorycznych w badaniu jakości produktów żywnościowych, ale czasem myli ich konkretne zastosowanie

Ma wiedzy na temat kontroli żywności w Polsce

Potrafi przygotować stanowisko pracy, chociaż czasem potrzebuje wskazówek opiekuna

Potrafi przeprowadzić analizy oznaczanego składnika żywności, lecz przeprowadzanie przez studenta analizy wymaga obecności opiekuna

Potrafi dokonać obliczenia matematyczne, ale czasem interpretacja otrzymanych wyników nie jest kompletna

Stosuje się do zaleceń lidera grupy lub potrafi kierować małym zespołem

Posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych stosowania poznanych metod analizy poszczególnych składników żywności.-

Na ocenę 5

Wymienia składników żywności i potrafi omówić ich właściwości fizykochemiczne

Ma szeroką wiedzę na temat stosowanych metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, sensorycznych w badaniu jakości produktów żywnościowych i potrafi je odpowiednio zastosować

Ma bardzo dobrą wiedzę na temat kontroli żywności w Polsce

Potrafi samodzielnie przygotować stanowisko pracy, wie do jakich analiz służy sprzęt laboratoryjny

Potrafi przeprowadzić analizę oznaczanego składnika żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki i dokonać odpowiednie obliczenia matematyczne

Potrafi pracować w grupie i jego praca przynosi wymierne efekty lub potrafi kierować małym zespołem

Posiada pełną świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych stosowania poznanych metod analizy poszczególnych składników żywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.