Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.SPIk.SI.TTDDX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Katedra Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat wykorzystania literatury naukowej, planowania eksperymentów naukowych i

rzetelnej interpretacji wyników w pracach pisemnych oraz w prezentacjach ustnych.

Pełny opis:

Omówienie struktury pracy pisemnej. Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności

intelektualnej autorów.

Przedstawienie działalności naukowej Instytutu, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez

badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków;

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów na temat założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i

metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Podstawowa

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

3. Czasopisma krajowe i zagraniczne z zakresu nauki o żywności

Uzupełniająca

1. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

2. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

formułować cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruować tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy na temat zagadnień

związanych z syntezą i zastosowaniem związków chemicznych oraz podstaw nanotechnologii w przemyśle żywnościowym. Wykazuje

umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

precyzyjnie porozumiewać się oraz przygotować i przedstawiać pracę/prezentację (pisemną lub ustną) na temat zagadnień związanych z

syntezą i zastosowaniem związków chemicznych oraz podstaw nanotechnologii w przemyśle żywnościowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

wykazywania aktywności w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z syntezą i zastosowaniem związków chemicznych oraz

podstaw nanotechnologii w przemyśle żywnościowym.

Metody i kryteria oceniania:

Wygłoszenie 2 prezentacji związanych z realizowaną pracą inżynierską (jedna dotycząca zagadnień teoretycznych związanych z pracą,

druga dotycząca uzyskanych wyników i wniosków), ocena aktywności na zajęciach, oddanie 1 pracy seminaryjnej w wersji drukowanej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karen Khachatryan
Prowadzący grup: Paweł Szlachcic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karen Khachatryan
Prowadzący grup: Karen Khachatryan, Paweł Szlachcic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)