Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.SPIi.SI.TTZXX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu umożliwienie studentom zaprezentowanie wyników własnej pracy inżynierskiej. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami przygotowania tekstu pracy. Dodatkowo, przygotowuje i prezentuje w formie multimedialnej wybrane fragmenty pracy.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu umożliwienie studentom zaprezentowanie założeń, rezultatów oraz dyskusji wyników pracy inżynierskiej. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami pisania pracy dyplomowej oraz ich zastosowaniem podczas przygotowania tekstu pracy. Zaznajamia się ze sposobami poszukiwania literatury źródłowej. Dodatkowo, uzyskuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz w przygotowywaniu, wykonaniu i przedstawienia prezentacji multimedialnej wyników pracy przed audytorium grupy seminaryjnej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską. Wolters Kluwer, 2012.

4. Procedura przygotowania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie (www.ur.krakow.pl)

Uzupełniająca:

1. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003.

2. Jabłowska J., Wachowiak P., Winch S. (red.) Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa, 2008.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: - operacje jednostkowe i procesy technologiczne stosowane w produkcji, utrwalaniu i przechowywaniu żywności, charakteryzuje rodzaje i źródła surowców oraz rozumie uwarunkowania doboru surowca do produkcji żywności bezpiecznej dla konsumenta; - zasady i praktyki stosowane podczas opracowywania nowych produktów żywnościowych, w tym zasady doboru odpowiedniego opakowania.

Student potrafi: - sporządzać raporty techniczne, sprawozdania. Przygotowuje i przedstawia pracę, prezentację (np. pisemną, multimedialną) na wskazany temat, również w języku obcym; - planować i organizować pracę indywidualną lub w zespole, w tym planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Student jest gotów do: - uznania znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności, właściwe planowanie żywienia oraz za kształtowanie i stan środowiska naturalnego; - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problem oraz informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji bezpiecznej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przedstawionej prezentacji multimedialnej poszczególnych części pracy inżynierskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bernaś
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Łukasz Skoczylas, Jacek Słupski, Małgorzata Tabaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bernaś
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Anna Korus, Jacek Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)