Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.SPIf.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Omówienie cech i struktury publikacji naukowej. Typy publikacji naukowych.

Przygotowanie wystąpienia ustnego – scenariusz wystąpienia, wygłaszanie referatu, referat z komputera, zachowanie się w dyskusji.

Przygotowanie publikacji naukowej do druku – maszynopis, wykorzystanie programów komputerowych, wygląd strony, tabele, liczby, symbole wzory, ilustracje. Korekta maszynopisu. Technika pisania, język, składnia, ortografia, odmiana nazw i nazwisk, słowniki.

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu pracy dyplomowej z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Cytowania, zestawienie bibliografii. Wykorzystanie baz danych bibliograficznych.

Przedstawienie, przez pracowników Jednostki, działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu, badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków.

Opracowanie materiału doświadczalnego potrzebnego do przygotowania pracy inżynierskiej.

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt. założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników prowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków,

Literatura:

Podstawowa

1. Weiner J. 2012 lub nowsze. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

2. Majchrzak J., Mendel T. metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2005.

3. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską. Wolters Kluwer, 2012.

4. Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl).

Uzupełniająca

1. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003.

2. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa, 2008.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Zna podstawy statystyki.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy seminaryjnej i inżynierskiej. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników, uogólnień i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej); również umiejętność dyskutowania wyników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej r zagadnień związanych z produkcją napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz mikrobiologią przemysłową.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Ma świadomość potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego. Dostrzega różnice między kontynuacją kształcenia a podjęciem pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie zajęć na podstawie:

- aktywnego uczestnictwa w dyskusji (20%),

- obecności (10%),

- przygotowania 2 prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu 70%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Monika Cioch-Skoneczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Paweł Satora, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Paweł Satora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.