Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa IV - w mikrobrowarze URK (1 miesiąc, tj. ok. 160 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.PRZA.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa IV - w mikrobrowarze URK (1 miesiąc, tj. ok. 160 godz.)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 7 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyka odbywa się w jednostce naukowej wyposażonej w mikrobrowar i laboratorium kontroli jakości.

Miejsce: polskie lub zagraniczne uczelnie i jednostki naukowe z browarem o wybiciu 1-5 hl.

Pełny opis:

CEL PRAKTYKI

Zdobycie szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania zakładów produkujących surowce dla przemysłu browarniczego, takich jak słodownie, plantacje chmielu i zakłady przetwórstwa chmielu, zakłady produkujące czyste kultury mikroorganizmów, zakłady produkujące inne surowce skrobiowe i pomocnicze dla sektora browarniczego, a także na temat funkcjonowania browarów o różnej skali produkcji. Ważne jest także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie oceny jakości surowców, półproduktów oraz produktów gotowych. Podczas ostatniej praktyki w browarze eksperymentalnym student nabędzie umiejętności planowania i realizowania doświadczeń naukowych oraz zapozna się z problematyką zwiększania skali produkcji.

W trakcie trwania praktyki student powinien rozwinąć w sobie świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za planowanie produkcji i jakość produktów spożywczych, nabyć gotowości do świadomego przestrzegania zasad BHP

i dobrych praktyk. Ponadto, powinien wykazać się umiejętnością pracy w zespole, przyjmując w nim różne role i wykazując odpowiedzialność za pracę własną i innych.

PROGRAM PRAKTYKI

Praktykę studenci odbywają w zakładach wytwarzających surowce dla przemysłu piwowarskiego, materiały pomocnicze, kultury startowe mikroorganizmów oraz w zakładach produkujących piwo.

Podczas trwania praktyki studenci winni, w miarę możliwości jednostek organizacyjnych zakładu, zapoznać się ze wszystkimi zasadami ich funkcjonowania, według poniżej przedstawionej propozycji programu:

1. Charakterystyka ogólna zakładu, jego produkcji w układzie asortymentowym według ilości, jakości i wartości.

2. Schemat organizacyjny (funkcjonalny) zakładu.

3. Sieć zaopatrzenia zakładu w podstawowe surowce (uwarunkowania rynkowe związane ze skupem surowców).

4. Ocena jakości surowca, półproduktu, gotowego produktu: pobieranie próbek, wykonywanie analiz, klasyfikacja surowca, półproduktu, gotowego produktu.

5. Organizacja transportu surowca do zakładu (okres i częstotliwość dostaw, warunki i środki transportu, warunki i okresy magazynowania surowca).

6. Schematy technologiczne procesów produkcyjnych – od surowca do gotowego produktu. Znajomość parametrów operacji technologicznych, rozliczanie produkcji, obiegu dokumentacji.

7. Organizacja procesu produkcyjnego – rozmieszczenie stanowisk pracy i kontroli, sterowanie automatyczne i komputerowe procesami technologicznymi.

8. Maszyny i urządzenia linii produkcyjnych, ich wydajność, pojemność, gabaryty, zapotrzebowanie godzinowe na parę technologiczną, energię elektryczną, wodę, sprężone powietrze i inne (zużycia jednostkowe).

9. Transport wewnętrzny (międzyoperacyjny, międzyliniowy, międzywydziałowy).

10. Magazyny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – kontrola i sposoby rozliczeń magazynowych; obieg dokumentacji wewnątrzzakładowej.

11. BHP, mycie i dezynfekcja linii produkcyjnych.

12. Obieg dokumentacji wewnątrzzakładowej, rozliczenie produkcji w toku i wyrobów gotowych.

13. Praca laboratorium, wyposażenie w aparaturę i urządzenia, podstawowa ocena surowców i produktów.

14. Zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu/systemów zapewnienia lub zarządzania bezpieczeństwem i jakością.

15. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania zakładu i produkcji określonych surowców.

16. Zapoznanie się z procesem akredytacyjnym zakładów, systemem kontroli jakości, audytami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

UWAGA: Przedstawiony powyżej program praktyki może być realizowany przez studentów w całości lub części w zależności od możliwości i potrzeb zakładu oraz stanowić wskazówkę przy opracowaniu sprawozdania.

Efekty uczenia się:

Praktyka zawodowa IV: Praktyka w mikrobrowarze UR

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa związane z wytwarzaniem piwa

PZ4_W2 zależności pomiędzy doborem parametrów technologicznych a przebiegiem procesu, wydajnością oraz jakością piwa produkowanego w mikrobrowarzezasady organizacji browaru i planowania produkcji w mikrobrowarze

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

zaplanować produkcję i wykonać niezbędne obliczenia do wytwarzania brzeczki w mikrobrowarze

wykonać analizę jakości półproduktów i ocenić przebieg procesu wytwarzania brzeczki i piwa w mikrobrowarze, właściwie zinterpretować uzyskane wyniki i przedstawić je w formie raportu/sprawozdania

dobrać odpowiednią metodę zacierania, filtracji zacieru, gotowania brzeczki oraz fermentacji i dojrzewania piwa, w zależności od specyfikacji produktu w mikrobrowarze

organizaować pracę własną lub zespołu, stosuje zasady BHP i dobrych praktyk podczas odbywania praktyki

przygotować raport/sprawozdanie z odbycia praktyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania - udział w ocenie końcowej 60%.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać pozytywną ocenę za pisemne sprawozdanie z praktyk - udział oceny za sprawozdanie w ocenie końcowej 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda, Marek Zdaniewicz
Prowadzący grup: Jakub Ciaćma, Kamil Domański, Sebastian Jabłoński, Aleksander Poreda, Paweł Ptaszek, Paweł Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda, Marek Zdaniewicz
Prowadzący grup: Jakub Ciaćma, Aneta Ciosek, Kamil Domański, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda, Marek Zdaniewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)