Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie technologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.PRTE.SI.TTZTX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie technologiczne
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania technologicznego w stopniu umożliwiającym odczytanie i posługiwanie się dokumentacją techniczną, jak również wykształcenie umiejętności syntetycznego łączenia wiadomości z techniki, technologii i planowania produkcji itp., koniecznych do poprawnego zaprojektowania procesu produkcyjnego. Efektem kształcenia jest umiejętność zaplanowania czynności w procesie technologicznym, opracowanie bilansów materiałowych, dobór maszyn i urządzeń do linii technologicznej oraz ich przestrzenne rozplanowanie na hali technologicznej, jak również obliczenie zapotrzebowania na czynniki energetyczne.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zagadnienia ogólne: cel projektowania, organizacja procesu projektowania, rola technologa w projektowaniu zakładów przemysłowych. Zasady opracowania dokumentacji projektowej zakładów przemysłu spożywczego: założenia techniczno-ekonomiczne.

Lokalizacja zakładów przemysłu spożywczego: ogólna charakterystyka zakładów poszczególnych branż, ich klasyfikacja i zasady lokalizacji tych zakładów. Technologiczne wytyczne dla branż.

Projektowanie procesu technologicznego i produkcyjnego: program produkcji, wybór metody produkcji, badania empiryczne w opracowaniu procesu technologicznego, schematyczne opracowanie procesu technologicznego, sporządzanie bilansów materiałowych i energetycznych procesu produkcyjnego, dobór maszyn i urządzeń, rozmieszczenie aparatów i urządzeń na hali produkcyjnej.

Projektowanie magazynów: wpływ właściwości surowców i produktów przemysłu spożywczego na sposób magazynowania, rodzaje magazynów, sposoby składowania; lokalizacja magazynów surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, obliczanie powierzchni i pojemności magazynów, wyposażenie magazynu, organizacja pracy w magazynie

Transport: rola transportu w procesie produkcyjnym, rodzaje transportu zewnętrznego i wewnętrznego, wyznaczanie natężenia strumieni przepływu ładunków, dobór urządzeń transportowych, wyznaczanie zapotrzebowania na środki transportu.

Zagadnienia energetyczne w projektowaniu: obliczanie zapotrzebowania na media. Zagadnienia ogrzewania i wentylacji w projektowaniu: cel zastosowania wentylacji, rodzaje wentylacji.

Teren zakładu przemysłowego i jego zagospodarowanie: elementy zakładu przemysłowego, zagospodarowanie terenu zakładu, strefowanie, rodzaje zabudowy w zakładzie przemysłu spożywczego. Plan zagospodarowania terenu. Przemysłowe obiekty budowlane: budynki i budowle, cechy budynku przemysłowego, podstawowe elementy budynku, klasyfikacja obiektów budowlanych ze względu na przeznaczenie i funkcję, ujednolicenie budownictwa, moduł budowlany, typizacja budownictwa przemysłowego, określanie kosztów budowy.

Ochrona środowiska i zagadnienia BHP i p-poż w projektowaniu zakładów przemysłu spożywczego. Pomieszczenia sanitarne w zakładzie.

Zasady sporządzania dokumentacji projektowej (ZTE), opracowywania procesu technologicznego, schematów blokowych, harmonogramu produkcji.

Zasady opracowywania bilansów materiałowych w oparciu o schematy procesów produkcyjnych. Uwzględnianie strat produkcyjnych w bilansach materiałowych. Obliczanie zapotrzebowania na surowce, półprodukty i materiały pomocnicze. Normy i normatywy w projektowaniu.

Wybór metody produkcji i jej uzasadnienie. Sporządzanie linii aparaturowych. Dobór maszyn i urządzeń do linii technologicznych. Obliczanie niezbędnej ilości maszyn i urządzeń.

Projektowanie magazynów. Obliczanie powierzchni magazynów surowców, materiałów pomocniczych i produktów gotowych.

Obliczanie zapotrzebowania na media dla linii technologicznych (moc, woda, para wodna). Wyznaczanie ilości zatrudnionych pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Przepisy BHP a projektowanie zakładów przemysłu spożywczego.

Sporządzanie projektu technologicznego wybranej linii produkcyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bąbiński Cz. Projektowanie zakładów przemysłowych. WNT, Warszawa, 1982.

2. Bolach E., Tomczak E.,. Ziobrowski J. Ćwiczenia z technologii przemysłu spożywczego. Projektowanie procesów technologicznych. Wrocław 1981, skrypt AE.

3. Dłużewski M. Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa 1987.

4. Gąsiorek E. Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Bilka B., Tomaszewska M., Grzesińska W. Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego. Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW, Warszawa. 2011.

2. Bąbiński Cz.. Elementy nauki o projektowaniu. WNT, Warszawa,1977.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Zna aspekty technologiczne, techniczne, ekonomiczne, prawne i społeczne opracowywania dokumentacji projektowej. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz jego zrównoważonego użytkowania. Zna podstawowe metody, narzędzia i materiały oraz technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego.

Umiejętności

Potrafi rozwiązywać zadania dotyczące sporządzania bilansów materiałowych i energetycznych, obliczania powierzchni magazynów oraz zapotrzebowania na maszyny i urządzenia występujące w procesie technologicznym. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

Zna zasady sporządzania dokumentacji projektowej. Potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną dotyczącą projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Posiada umiejętność analizy i oceny istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących przetwórstwa żywności i ich wpływu na jakość żywności i środowisko naturalne. Potrafi zaprojektować proces technologiczny, a więc opracować bilanse materiałowe, schematy blokowe i aparaturowe (dobierając maszyny i urządzenia do linii technologicznej), obliczyć zapotrzebowanie na czynniki energetyczne oraz określić zatrudnienie w zakładzie. Potrafi przestrzennie rozplanować maszyny i urządzenia na hali technologicznej oraz określić położenie magazynów w zakładzie. Stosuje przepisy BHP w projektowaniu. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania informacji pochodzących z różnych źródeł na temat projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.

Kompetencje społeczne

Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie podaje ogólnych zasad projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Nie zna aspektów technologicznych, technicznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Nie zna podstawowych metod, narzędzi i materiałów oraz technologii inżynierskich stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Nie ma wiedzy na temat roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz jego zrównoważonego użytkowania.

Nie potrafi rozwiązywać zadań dotyczących obliczania bilansów materiałowych, powierzchni magazynów oraz zapotrzebowania na maszyny i urządzenia występujące w procesie technologicznym. Nie posiada umiejętności precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

Nie potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej związanej z zaprojektowaniem zakładu przemysłu spożywczego. Nie posiada umiejętności analizy i oceny istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących przetwórstwa żywności i nie zna ich wpływu na jakość żywności i środowisko naturalne. Nie potrafi zaprojektować procesu technologicznego, opracować bilansów materiałowych schematów blokowych i aparaturowych, obliczyć zapotrzebowanie na czynniki energetyczne oraz określić zatrudnienia Nie potrafi przestrzennie rozplanować rozmieszczenia maszyn i urządzeń na hali technologicznej oraz określić położenia magazynów w zakładzie. Nie stosuje przepisów BHP w projektowaniu. Nie potrafi wyszukać, zrozumieć, przeanalizować i twórczo wykorzystać informacji pochodzących z różnych źródeł na temat projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Nie rozumie i nie potrafi zastosować odpowiednich technologii informatycznych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Nie posiada umiejętności precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.

Nie jest przygotowany do aktywnego współdziałania i pracy w grupie, nie potrafi przyjmować w niej różnych ról. Nie ma świadomości potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu. Nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 3

Podaje ogólne zasady projektowania zakładów przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie błędy. Wymienia aspekty technologiczne, techniczne, ekonomiczne, prawne i społeczne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej, ale ich nie analizuje. Zna podstawowe metody, narzędzia i materiały oraz technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie błędy. Ma wiedzę na temat roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz jego zrównoważonego użytkowania.

Potrafi rozwiązywać zadania dotyczące obliczania bilansów materiałowych, powierzchni magazynów oraz zapotrzebowania na maszyny i urządzenia występujące w procesie technologicznym, ale popełnia w tym zakresie błędy. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej związanej z zaprojektowaniem zakładu przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie błędy. Posiada umiejętność analizy i oceny istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących przetwórstwa żywności i zna ich ogólny wpływ na jakość żywności i środowisko naturalne. Potrafi zaprojektować proces technologiczny, opracować bilanse materiałowe, schematy blokowe i aparaturowe, obliczyć zapotrzebowanie na czynniki energetyczne i określa zatrudnienie ale popełnia w tym zakresie błędy. Potrafi przestrzennie rozplanować rozmieszczenie maszyn i urządzeń na hali technologicznej oraz określić położenie magazynów w zakładzie, ale popełnia w tym zakresie błędy. Stosuje przepisy BHP w projektowaniu. Potrafi wyszukać i zrozumieć, ale nie potrafi przeanalizować i twórczo wykorzystać informacje pochodzące z różnych źródeł na temat projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Rozumie i potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie błędy. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.

Jest słabo przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach wzajemnego współdziałania. Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, ale nie potrafi przyjmować w niej różnych ról. Ma potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 4

Podaje ogólne zasady projektowania zakładów przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie drobne błędy. Wymienia aspekty technologiczne, techniczne, ekonomiczne, prawne i społeczne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej oraz je analizuje. Zna podstawowe metody, narzędzia i materiały oraz technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie drobne błędy. Ma wiedzę na temat roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz jego zrównoważonego użytkowania.

Potrafi rozwiązywać zadania dotyczące obliczania bilansów materiałowych, powierzchni magazynów oraz zapotrzebowania na maszyny i urządzenia występujące w procesie technologicznym, ale popełnia w tym zakresie drobne błędy. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej związanej z zaprojektowaniem zakładu przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie drobne błędy. Posiada umiejętność analizy i oceny istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących przetwórstwa żywności i zna ich wpływ na jakość żywności i środowisko naturalne. Potrafi zaprojektować proces technologiczny, opracować bilanse materiałowe, schematy blokowe i aparaturowe, oblicza zapotrzebowanie na czynniki energetyczne i określa zatrudnienie. Potrafi przestrzennie rozplanować rozmieszczenie maszyny i urządzenia na hali technologicznej oraz określić położenie magazynów w zakładzie. Stosuje przepisy BHP w projektowaniu. Analizuje podjęte działania projektowe. Potrafi wyszukać, zrozumieć, przeanalizować i twórczo wykorzystać informacje pochodzące z różnych źródeł na temat projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Rozumie i potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego, ale popełnia w tym zakresie drobne błędy. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.

Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 5

Podaje ogólne zasady projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Wymienia aspekty technologiczne, techniczne, ekonomiczne, prawne i społeczne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej oraz je analizuje. Zna podstawowe metody, narzędzia i materiały oraz technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego posiada też wiedzę na temat narzędzi służących do modyfikowania metod, narzędzi i technologii. Ma wiedzę na temat roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz jego zrównoważonego użytkowania.

Potrafi bezbłędnie rozwiązywać zadania dotyczące obliczania bilansów materiałowych, powierzchni magazynów oraz zapotrzebowania na maszyny i urządzenia występujące w procesie technologicznym. Potrafi modyfikować zadanie w celu osiągnięcia określonego efektu. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej związanej z zaprojektowaniem zakładu przemysłu spożywczego. Posiada umiejętność analizy i oceny istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących przetwórstwa żywności i zna ich wpływ na jakość żywności i środowisko naturalne. Potrafi zaprojektować proces technologiczny, opracować bilanse materiałowe, schematy blokowe i aparaturowe, oblicza zapotrzebowanie na czynniki energetyczne i określa zatrudnienie. Potrafi przestrzennie rozplanować rozmieszczenie maszyny i urządzenia na hali technologicznej oraz określić położenie magazynów w zakładzie. Stosuje przepisy BHP w projektowaniu. Analizuje i modyfikuje założenia i podjęte działania projektowe. Potrafi wyszukać, zrozumieć, przeanalizować i twórczo wykorzystać informacje pochodzące z różnych źródeł na temat projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Rozumie i potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.

Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi kierować grupą i ma umiejętność rozdzielania zadań projektowych pomiędzy uczestników grupy. Ma potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie projektowania zakładów przemysłu spożywczego zawodu oraz świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości oraz stan środowiska naturalnego. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bernaś
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Anna Korus, Łukasz Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)