Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.PARA.SI.TTDDX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z aktualnymi problemami parazytologii w Polsce i na świecie. Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących dróg szerzenia się inwazji pasożytniczych, ich patogenezy i chorobotwórczości. Przedstawienie informacji dotyczących profilaktyki i diagnostyki chorób pasożytniczych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawowe pojęcia i terminy parazytologiczne.

Pasożytnictwo jako zjawisko ekologiczne.

Biologia, cechy morfologiczne i systematyka pasożytów.

Adaptacje pasożytów do rozwoju w organizmie żywiciela.

Mechanizmy inwazji i dyspersji pasożytów, żywiciele pośredni i ostateczni, wektory chorób pasożytniczych. Źródła inwazji i najczęstsze drogi wnikania pasożytów do organizmu ludzkiego.

Chorobotwórcze oddziaływanie pasożytów na organizm żywiciela.

Mechanizmy obrony żywiciela przeciw pasożytom zewnątrz- i wewnątrzkomórkowym.

Metody zapobiegania szerzeniu się inwazji pasożytniczych.

Czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się chorób pasożytniczych - wpływ wieku, płci, nawyków żywieniowych, stanu układu immunologicznego i współwystępowania innych inwazji i infekcji.

Rola ektopasożytów i roztoczy w patomechanizmach i transmisji chorób.

Parazytozy przewodu pokarmowego człowieka: lamblioza, ameboza, kryptospridioza, owsica, glistnica, włosogłówczyca, tasiemczyce.

Wybrane parazytozy tkankowe i narządowe przenoszone drogą pokarmową: toksoplazmoza, echinokokoza, toksokaroza, trichinelloza.

Rzęsistkowica jako parazytoza układu moczowo-płciowego.

Parazytozy tropikalne: malaria, leiszmanioza, trypanosomoza, schistosomoza, filariozy.

Sytuacja epidemiologiczna chorób pasożytniczych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem inwazji przenoszonych drogą pokarmową.

Parazytoidy i kontrola biologiczna - diagnostyka chorób wywoływanych przez pierwotniaki i robaki ze szczególnym uwzględnieniem parazytoz przewodu pokarmowego.

Techniki badań koproskopowych. Metody izolacji i hodowli pasożytów na podłożach sztucznych.

Metody serologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem toksoplazmozy, toksokarozy, echinokokozy. Interpretacja wyników badań serologicznych. Szybkie metody diagnostyczne.

Metody biologii molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce parazytologicznej. Zaliczenie.

Literatura:

Podstawowa

1. A. Deryło, Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Wyd. I, PWN Warszawa 2002.

2. F. Kayser, K. Bienz, J. Eckert, R. Zinkernagel. Mikrobiologia lekarska (red. P. Heczko, A. Pietrzyk). Wyd. I, PZWL Warszawa 2007.

Uzupełniająca

1. Z. Pawłowski, J. Stefaniak. Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. Wyd. I, PZWL Warszawa 2004.

2. E. Lonc (red.). Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wyd. I, WOLUMED Wrocław 2001.

3. Z. Dziubek (red.). Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. IV, PZWL Warszawa 2006.

4. A. Buczek. Choroby pasożytnicze - epidemiologia, diagnostyka, objawy. Wyd. III, Koliber Lublin 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, informatyki, fizyki, chemii ogólnej i organicznej, biologii i biochemii, dostosowaną do kierunku dietetyka.

Identyfikuje problemy zdrowotne i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia/skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania.

Charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji żywności. Wymienia i opisuje wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego.

Umiejętności

Wykonuje proste zadanie badawcze, projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego. Właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Poprawnie formułuje wnioski.

Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, obliczeń statystycznych i grafiki komputerowej.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności o właściwej jakości zdrowotnej oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie ma ogólnej wiedzy z zakresu matematyki, statystyki, informatyki, fizyki, chemii ogólnej i organicznej, biologii i biochemii, dostosowanej do kierunku dietetyka.

Inie identyfikuje problemów zdrowotnych i nie ocenia zagrożeń wynikających z biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia/skażenia żywności oraz nie wskazuje metod zmniejszających ryzyko ich występowania.

Nie charakteryzuje warunków sanitarno-higienicznych jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji żywności. Nie wymienia i nie opisuje wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego.

Umiejętności

Nie wykonuje prostych zadań badawczych, projektowych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Niewłaściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Niepoprawnie formułuje wnioski.

Nie stosuje podstawowych technologii informatycznych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, obliczeń statystycznych i grafiki komputerowej.

Kompetencje społeczne

Nie ma świadomości znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności o właściwej jakości zdrowotnej oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Nie rozumie potrzeby informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Na ocenę 3

Wiedza

Ma niepełną wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, informatyki, fizyki, chemii ogólnej i organicznej, biologii i biochemii, nie do końca dostosowaną do kierunku dietetyka.

Identyfikuje niektóre problemy zdrowotne i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia/skażenia żywności oraz wskazuje niektóre metody zmniejszające ryzyko ich występowania.

W niewielkim stopniu potrafi scharakteryzować warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji żywności. W niewielkim stopniu potrafi wymienić i opisać wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego.

Umiejętności

Wykonuje tylko cześć prostych zadań badawczych, projektowych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Nie do końca właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Nie do końca poprawnie formułuje wnioski.

Stosuje w minimalnym zakresie podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, obliczeń statystycznych i grafiki komputerowej.

Kompetencje społeczne

Ma małą świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności o właściwej jakości zdrowotnej oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Nie do końca rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Na ocenę 4

Wiedza

Ma niepełną wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, informatyki, fizyki, chemii ogólnej i organicznej, biologii i biochemii, dostosowaną do kierunku dietetyka.

Identyfikuje większość problemów zdrowotne i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia/skażenia żywności oraz wskazuje większość metod zmniejszających ryzyko ich występowania.

Charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji żywności. Wymienia i opisuje niektóre wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego.

Umiejętności

Wykonuje proste zadanie badawcze, projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego. Nie do końca właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Nie do końca poprawnie formułuje wnioski.

Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, obliczeń statystycznych i grafiki komputerowej. – nie zawsze z powodzeniem

Kompetencje społeczne

Ma dość dobrą świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności o właściwej jakości zdrowotnej oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej – ta wiedza nie jest do końca aktualna.

Na ocenę 5

Wiedza

Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, informatyki, fizyki, chemii ogólnej i organicznej, biologii i biochemii, dostosowaną do kierunku dietetyka.

Identyfikuje problemy zdrowotne i ocenia zagrożenie wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia/skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania.

Charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji żywności. Wymienia i opisuje wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego.

Umiejętności

Wykonuje proste zadanie badawcze, projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego. Właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Poprawnie formułuje wnioski.

Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, obliczeń statystycznych i grafiki komputerowej.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności o właściwej jakości zdrowotnej oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Piątkowska
Prowadzący grup: Ewa Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)