Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w słodowni i browarze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.MSIB.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w słodowni i browarze
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 6 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia związane z mediami i ich bilansowaniem w słodowni i browarze.

Pełny opis:

Podstawowe rodzaje paliw i nośniki energii.

Woda jako medium procesowe.

Pomocnicze media w browarnictwie: powietrze, czynniki chłodnicze, gazy inertne.

Urządzenia grzewcze (piece, wytwornice pary), urządzenia chłodnicze, bloki wodne.

Bilansowanie strumieni masy oraz energii.

Wielkości fizyczne służące do oceny mediów procesowych – ciepło właściwe, entalpia, entropia, twardość wody, pH, wyrażanie strumieni masy i energii.

Podstawy bilansowania masy i energii w browarnictwie.

Wykres Sankeya.

Literatura:

1 Stańda, Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, WNT, 1999.

2. K. Raznejevic, Tablice cieplne z wykresami, WNT, Warszawa 1966.

3. A. Grzebielec, Czynniki Chłodnicze i nośniki energii, Ofic.Wyd.Politechniki Opolskie, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna rodzaje paliw gazowych, płynnych i stałych, zna podstawowe nośniki energii, zna wielkości służące do charakterystyki mediów technologicznych.

Zna podstawowe media procesowe dla browarnictwa i słodownictwa: woda, para wodna, czynniki chłodnicze, czynniki grzewcze, powietrze, gazy inertne.

Zna i rozumie działanie: pieców procesowych, wytwornic pary, skraplaczy oraz układów schładzających (chłodniczych), stacji uzdatniania wody.

Zna i rozumie podstawy bilansowania energii i masy w branży piwowarskiej, rozumie potrzebę stosowania rachunku ekonomicznego dla optymalnego gospodarowania energią i mediami.

Umiejętności:

Umie określić przydatność poszczególnych paliw pod względem kalorycznym, potrafi wskazać/dobrać odpowiedni nośnik energii do odpowiedniego zadania procesowego/technologicznego.

Rozróżnia odpowiednie rodzaje wody technologicznej i potrafi wskazać ich przydatność w procesie produkcyjnym, umie korzystać z tablic i wykresów parametrów cieplnych dla pary wodnej i czynników chłodniczych, umie posługiwać się wykresem psychrometrycznym dla powietrza wilgotnego, potrafi korzystać z odpowiednich norm.

Potrafi wskazać odpowiednie urządzenia: do wytwarzania pary wodnej, chłodzenia, potrafi dobrać odpowiednie urządzenie na podstawie parametrów wymaganych w procesie produkcyjnym.

Umie przeprowadzić bilans mediów dla zakładu i przedstawić go na wykresie Sankeya, umie sporządzić raport dotyczący zużycia mediów w zakładzie i przeprowadzić rachunek ekonomiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

- 4 kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)