Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dietetyka pediatryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.DIEP.SI.TTDDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka pediatryczna
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 6 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wyłady:

Rodzaje diet stosowanych w dietetyce. Wpływ żywienia rodziców na zdrowie potomstwa. Profilaktyka okresu noworodkowego i niemowlęcego. Żywienie noworodków i niemowląt aktualny stan wiedzy.

Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, przedszkolnym i szkolnym.

Noworodek przedwcześnie urodzony, postepowanie żywieniowe.

Żywienie w wybranych wadach metabolizmu. Żywienie w fenyloketonurii.

Żywienie w mukowiscydozie.

Żywienie w wybranych schorzeniach układu oddechowego.

Dietoterapia w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Dietoterapia w schorzeniach układu krążenia. Żywienie w zespole metabolicznym.

Żywienie dzieci w otyłości i w zespole metabolicznym.

Żywienie w schorzeniach nerek.

Ćwiczenia

Planowanie jadłospisu oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie posiłków dla ciężarnych z zatruciem ciążowym i cukrzycą ciężarnych.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowlaków w wieku 6-12 m.ż.

Przygotowanie wybranych potraw dla dzieci na diecie bezglutenowej.

Postępowanie dietetyczne u dzieci w gorączce i odwodnieniu. Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków.

Oznaczanie zawartości soli kuchennej w wybranych produktach dla niemowlaków i dzieci w okresie poniemowlęcym.

Postępowanie dietetyczne w otyłości u dzieci. Planowanie jadłospisu. Przygotowanie wybranych posiłków.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z niedoborami wybranych witamin.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z wybranymi schorzeniami układu krążenia. Obliczanie zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe w zależności od proponowanego dziennego zapotrzebowania.

Postępowanie dietetyczne w niewydolnościach nerek i dializoterapiach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Krawczyńsk M., 2015. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wyd. Help_Med s.c.

2. Jarosz M., 2014. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa

3. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Muscari M.E., 2018. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wyd. PZWL, Warszawa

2. Pawlaczyk B. 2014. Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

3. Aktualne normy żywienia dla populacji polski

Efekty uczenia się:

Student zna

podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla kierunku dietetyka, w tym rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej analizie żywności oraz metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.

wpływ procesów technologicznych i operacji jednostkowych na wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w żywności.

podstawy anatomii i fizjologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego, oraz wyjaśnia ich rolę w trawieniu i przyswajaniu składników pożywienia. Zna i rozumie zmiany i zaburzenia w pracy komórek, narządów i układów organizmu będące wynikiem choroby.

przemiany i zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka, a także zna rolę składników odżywczych i nieodżywczych w zachowaniu dobrego stanu zdrowia, stanu odżywienia i profilaktyce chronicznych chorób niezakaźnych, zasady racjonalnego żywienia różnych grup ludności w oparciu o obowiązujące zalecenia i normy. Zna rodzaje diet oraz zasady żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej.

Student potrafi:

właściwie opracować i wykonać proste zadanie badawcze, projektowe, obliczeniowe, przygotować ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia, w tym z wykorzystaniem technik informatycznych, właściwie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz poprawnie sformułować wnioski.

korzystać i właściwie posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, typowymi urządzeniami stosowanymi w ocenie stanu odżywienia.

zidentyfikować błędy żywieniowe (także z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych), przeprowadzić ocenę stanu odżywienia, zaproponować działania korygujące sposób żywienia oraz działania profilaktyczne.

Student jest gotów:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- opracowania jadłospisów i przygotowania posiłków - udział w ocenie końcowej modułu 10%,

- dwóch testów jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 30%,

-przygotowywania się na każde zajęcia – udział w ocenie końcowej modułu 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Aneta Kopeć, Ewelina Piasna-Słupecka, Joanna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wyłady:

Rodzaje diet stosowanych w dietetyce. Wpływ żywienia rodziców na zdrowie potomstwa. Profilaktyka okresu noworodkowego i niemowlęcego. Żywienie noworodków i niemowląt aktualny stan wiedzy.

Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, przedszkolnym i szkolnym.

Noworodek przedwcześnie urodzony, postepowanie żywieniowe.

Żywienie w wybranych wadach metabolizmu. Żywienie w fenyloketonurii.

Żywienie w mukowiscydozie.

Żywienie w wybranych schorzeniach układu oddechowego.

Dietoterapia w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Dietoterapia w schorzeniach układu krążenia. Żywienie w zespole metabolicznym.

Żywienie dzieci w otyłości i w zespole metabolicznym.

Żywienie w schorzeniach nerek.

Ćwiczenia

Planowanie jadłospisu oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie posiłków dla ciężarnych z zatruciem ciążowym i cukrzycą ciężarnych.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowlaków w wieku 6-12 m.ż.

Przygotowanie wybranych potraw dla dzieci na diecie bezglutenowej.

Postępowanie dietetyczne u dzieci w gorączce i odwodnieniu. Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków.

Oznaczanie zawartości soli kuchennej w wybranych produktach dla niemowlaków i dzieci w okresie poniemowlęcym.

Postępowanie dietetyczne w otyłości u dzieci. Planowanie jadłospisu. Przygotowanie wybranych posiłków.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z niedoborami wybranych witamin.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z wybranymi schorzeniami układu krążenia. Obliczanie zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe w zależności od proponowanego dziennego zapotrzebowania.

Postępowanie dietetyczne w niewydolnościach nerek i dializoterapiach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Krawczyńsk M., 2015. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wyd. Help_Med s.c.

2. Jarosz M., 2014. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa

3. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Muscari M.E., 2018. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wyd. PZWL, Warszawa

2. Pawlaczyk B. 2014. Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Kinga Dziadek, Aneta Kopeć, Marta Kotuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wyłady:

Rodzaje diet stosowanych w dietetyce. Wpływ żywienia rodziców na zdrowie potomstwa. Profilaktyka okresu noworodkowego i niemowlęcego. Żywienie noworodków i niemowląt aktualny stan wiedzy.

Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, przedszkolnym i szkolnym.

Noworodek przedwcześnie urodzony, postepowanie żywieniowe.

Żywienie w wybranych wadach metabolizmu. Żywienie w fenyloketonurii.

Żywienie w mukowiscydozie.

Żywienie w wybranych schorzeniach układu oddechowego.

Dietoterapia w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Dietoterapia w schorzeniach układu krążenia. Żywienie w zespole metabolicznym.

Żywienie dzieci w otyłości i w zespole metabolicznym.

Żywienie w schorzeniach nerek.

Ćwiczenia

Planowanie jadłospisu oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie posiłków dla ciężarnych z zatruciem ciążowym i cukrzycą ciężarnych.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowlaków w wieku 6-12 m.ż.

Przygotowanie wybranych potraw dla dzieci na diecie bezglutenowej.

Postępowanie dietetyczne u dzieci w gorączce i odwodnieniu. Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków.

Oznaczanie zawartości soli kuchennej w wybranych produktach dla niemowlaków i dzieci w okresie poniemowlęcym.

Postępowanie dietetyczne w otyłości u dzieci. Planowanie jadłospisu. Przygotowanie wybranych posiłków.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z niedoborami wybranych witamin.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z wybranymi schorzeniami układu krążenia. Obliczanie zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe w zależności od proponowanego dziennego zapotrzebowania.

Postępowanie dietetyczne w niewydolnościach nerek i dializoterapiach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Krawczyńsk M., 2015. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wyd. Help_Med s.c.

2. Jarosz M., 2014. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa

3. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Muscari M.E., 2018. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wyd. PZWL, Warszawa

2. Pawlaczyk B. 2014. Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć, Ewa Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wyłady:

Rodzaje diet stosowanych w dietetyce. Wpływ żywienia rodziców na zdrowie potomstwa. Profilaktyka okresu noworodkowego i niemowlęcego. Żywienie noworodków i niemowląt aktualny stan wiedzy.

Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, przedszkolnym i szkolnym.

Noworodek przedwcześnie urodzony, postepowanie żywieniowe.

Żywienie w wybranych wadach metabolizmu. Żywienie w fenyloketonurii.

Żywienie w mukowiscydozie.

Żywienie w wybranych schorzeniach układu oddechowego.

Dietoterapia w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Dietoterapia w schorzeniach układu krążenia. Żywienie w zespole metabolicznym.

Żywienie dzieci w otyłości i w zespole metabolicznym.

Żywienie w schorzeniach nerek.

Ćwiczenia

Planowanie jadłospisu oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie posiłków dla ciężarnych z zatruciem ciążowym i cukrzycą ciężarnych.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowlaków w wieku 6-12 m.ż.

Przygotowanie wybranych potraw dla dzieci na diecie bezglutenowej.

Postępowanie dietetyczne u dzieci w gorączce i odwodnieniu. Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków.

Oznaczanie zawartości soli kuchennej w wybranych produktach dla niemowlaków i dzieci w okresie poniemowlęcym.

Postępowanie dietetyczne w otyłości u dzieci. Planowanie jadłospisu. Przygotowanie wybranych posiłków.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z niedoborami wybranych witamin.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z wybranymi schorzeniami układu krążenia. Obliczanie zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe w zależności od proponowanego dziennego zapotrzebowania.

Postępowanie dietetyczne w niewydolnościach nerek i dializoterapiach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Krawczyńsk M., 2015. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wyd. Help_Med s.c.

2. Jarosz M., 2014. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa

3. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Muscari M.E., 2018. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wyd. PZWL, Warszawa

2. Pawlaczyk B. 2014. Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wyłady:

Rodzaje diet stosowanych w dietetyce. Wpływ żywienia rodziców na zdrowie potomstwa. Profilaktyka okresu noworodkowego i niemowlęcego. Żywienie noworodków i niemowląt aktualny stan wiedzy.

Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, przedszkolnym i szkolnym.

Noworodek przedwcześnie urodzony, postepowanie żywieniowe.

Żywienie w wybranych wadach metabolizmu. Żywienie w fenyloketonurii.

Żywienie w mukowiscydozie.

Żywienie w wybranych schorzeniach układu oddechowego.

Dietoterapia w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Dietoterapia w schorzeniach układu krążenia. Żywienie w zespole metabolicznym.

Żywienie dzieci w otyłości i w zespole metabolicznym.

Żywienie w schorzeniach nerek.

Ćwiczenia

Planowanie jadłospisu oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie posiłków dla ciężarnych z zatruciem ciążowym i cukrzycą ciężarnych.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowlaków w wieku 6-12 m.ż.

Przygotowanie wybranych potraw dla dzieci na diecie bezglutenowej.

Postępowanie dietetyczne u dzieci w gorączce i odwodnieniu. Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków.

Oznaczanie zawartości soli kuchennej w wybranych produktach dla niemowlaków i dzieci w okresie poniemowlęcym.

Postępowanie dietetyczne w otyłości u dzieci. Planowanie jadłospisu. Przygotowanie wybranych posiłków.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z niedoborami wybranych witamin.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z wybranymi schorzeniami układu krążenia. Obliczanie zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe w zależności od proponowanego dziennego zapotrzebowania.

Postępowanie dietetyczne w niewydolnościach nerek i dializoterapiach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Krawczyńsk M., 2015. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wyd. Help_Med s.c.

2. Jarosz M., 2014. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa

3. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Muscari M.E., 2018. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wyd. PZWL, Warszawa

2. Pawlaczyk B. 2014. Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)