Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dietetyka pediatryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.DIEP.SI.TTDDX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka pediatryczna
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prawidłowego żywienia kobiet w ciąży, karmiących oraz dzieci zdrowych w różnym wieku. Studenci zostaną zapoznani ponadto z zasadami postępowania dietetycznego w różnych schorzeniach.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Rodzaje diet stosowanych w dietetyce. Żywienie noworodków i niemowląt.

Profilaktyka okresu noworodkowego i niemowlęcego.

Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, przedszkolnym i szkolnym.

Żywieniw w fenyloketonurii.

Żywienie w wybranych wadach metabolizmu.

Żywienie w mukowiscydozie.

Żywienie w wybranych schorzeniach układu oddechowego.

Dietoterapia wybranych schorzeń przewodu pokarmowego.

Dietorerapia w nieswoistych stanach zapalnych jelit.

Dietoterapia w schorzeniach układu krążenia. Żywienie w zespole metabolicznym.

Żywienie w otyłości. Żywienie w cukrzycy wieku rozwojowego.

Żywienie w schorzeniach nerek.

Panowanie jadłospisu oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Panowanie jadłospisu i przygotowanie posiłków dla ciężarnych z zatruciem ciążowym i cukrzycą ciężarnych.

Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowlaków w wielu 5-12 m.ż.

Przygotowanie wybranych potraw dla dzieci na diecie bezglutenowej.

Postępowanie dietetyczne u dzieci w gorączce i odwodnieniu. Planowanie jadłospisu i przygotowanie wybranych posiłków.

Oznaczanie zawartości soli kuchennej w wybranych produktach dla niemowlaków i i dzieci w okresie poniemowlęcym.

Postępowanie dietetyczne w otyłości u dzieci. Planowanie jadłospisu. Przygotowanie wybranych posiłków.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z niedoborami wybranych witamin. Obliczanie dawek witamin w zależności od modelu żywienia.

Planowanie jadłospisu dla dzieci z wybranymi schorzeniami układu krążenia. Obliczanie zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe w zależności od proponowanego dziennego zapotrzebowania.

Postępowanie dietetyczne w niewydolnościach nerek i dializoterapiach.

Literatura:

Podstawowa

1. Peckenpaugh N Gajewska D (red). Podstawy żywienia i dietoterapia. wyd. Elsevier, Wrocław, 2011.

2. Pawlaczyk B. (red.). Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007

3. Jarosz M. (red). Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd IŻŻ., 2010.

4. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka., wyd. 3, Wyd. PZWL Warszawa, 2012.

5. Normy żywienia dla populacji polskiej-nowelizacja. M. Jarosz (red). Wyd IŻŻ, 2012

6. Sobotka L. (red). Podstawy żywienia klinicznego. Wyd. PZWL, Warszawa, 2004.

7. Gawęcki J. (red)., 2010. Żywienie człowieka zdrowego i chorego II. Wyd. PWN Warszawa, 2000.

Uzupełniająca

1. Gawęcki J., (red). Żywienie człowieka., Wyd. PWN Warszawa 2010.

2. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3. Silbernagl S., Despopoulos A. Ilustrowana fizjologia człowieka. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

4. Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska Ryciak J., Włodarek D. Dietoterapia 1. Wyd. SGGW, 2009.

5. Czasopisma naukowe Journal of Nutrition, Obesity, Journal of Academy of Nutrition and Dietetics,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę z biologii i biochemii dostosowaną do kierunku dietetyka. Ma wiedzę dotycząca ciąży, rozwoju dziecka. Ma podstawową wiedzę o aktualnych problemach, jakie stoją przed nowoczesnym żywieniem człowieka i przetwórstwem żywności. Ma wiedzę dotyczącą odżywczych i bioaktywnych składników żywności.

Zna przyczyny, objawy chorób wynikające ze złego stanu odżywiania się. Rozumie wpływ stylu życia na ryzyko powstawania chorób. Zna cele i metody edukacji żywieniowej

Umiejętności

Posiada zdolność identyfikowania oraz wyjaśniania błędów żywieniowych rodzicom i dzieciom oraz zasad racjonalnego żywienia. Pozyskuje potrzebne informacje z odpowiednich danych literaturowych

Kompetencje społeczne

Przyswaja nowości dotyczące żywienia dzieci i kobiet w okresie ciąży i laktacji i dietetyki. Posiada kompetencje do uczestniczenia w pracach naukowych. Przekazuje dzieciom i ich rodzicom swoją wiedzę.

Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie ma wystarczającej wiedzy z biologii i biochemii dostosowanej do kierunku dietetyka. Nie ma wiedzy dotyczącej ciąży, rozwoju dziecka. Nie ma podstawowej wiedzy o aktualnych problemach, jakie stoją przed nowoczesnym żywieniem człowieka i przetwórstwem żywności. Nie ma wystarczającej wiedzy dotyczącej odżywczych i bioaktywnych składników żywności. Posiadane wiadomości są poniżej 60% oceny.

Nie zna przyczyn, objawów chorób wynikających ze złego stanu odżywiania się. Nie rozumie u stylu życia na ryzyko powstawania chorób. Nie zna celów i metod edukacji żywieniowe. Posiadane wiadomości są poniżej 60% oceny.

Umiejętności

Nie posiada zdolności identyfikowania oraz wyjaśniania błędów żywieniowych rodzicom i dzieciom oraz zasad racjonalnego żywienia. Nie potrafi pozyskać potrzebnych informacji z odpowiednich danych literaturowych. Posiadane umiejętności są poniżej 60% oceny.

Kompetencje społeczne

Nie potrafi przyswoić nowości dotyczących żywienia dzieci i kobiet w okresie ciąży i laktacji oraz dietetyki. Nie posiada kompetencji do uczestniczenia w pracach naukowych. Nie potrafi przekazać dzieciom i ich rodzicom swojej wiedzy. Posiadane kompetencje są poniżej 60% oceny.

Nie jest świadomy własnych ograniczeń i nie wie kiedy zwrócić się do ekspertów. Posiadane kompetencje są poniżej 60% oceny

Na ocenę 3

Wiedza

Ma podstawowa wiedzę z biologii i biochemii dostosowaną do kierunku dietetyka. Nie ma wiedzy dotyczącejciąży, rozwoju dziecka. Ma niewielką wiedzę o aktualnych problemach, jakie stoją przed nowoczesnym żywieniem człowieka i przetwórstwem żywności. Nie ma wystarczającej wiedzy dotyczącej odżywczych i bioaktywnych składników żywności. Posiadana wiedza jest oceniona na 60-70%.

Nie zna przyczyn, objawów chorób wynikających ze złego stanu odżywiania się. Rozumie wpływ stylu życia na ryzyko powstawania chorób. Nie zna celów i metod edukacji żywieniowej. Posiadana wiedza jest oceniona na 60-70%.

Umiejętności

Nie posiada zdolności identyfikowania oraz wyjaśniania błędów żywieniowych rodzicom i dzieciom oraz zasad racjonalnego żywienia. Pozyskuje potrzebne informacje z odpowiednich danych literaturowych. Posiadane umiejętności są ocenione na 60-70%.

Kompetencje społeczne

Przyswaja nowości dotyczące żywienia dzieci i kobiet w okresie ciąży i laktacji oraz dietetyki. Nie posiada kompetencji do uczestniczenia w pracach naukowych. Nie potrafi przekazać dzieciom i ich rodzicom swojej wiedzy. Posiadane kompetencje są ocenione na 60-70%.

Jest świadomy w stopniu podstawowym własnych ograniczeń ale nie wie kiedy zwrócić się do ekspertów. Posiadane kompetencje są ocenione na 60-70%.

Na ocenę 4

Wiedza

Ma wiedzę z biologii i biochemii dostosowaną do kierunku dietetyka. Ma wiedzę dotycząca ciąży, rozwoju dziecka. Ma podstawową wiedzę o aktualnych problemach, jakie stoją przed nowoczesnym żywieniem człowieka i przetwórstwem żywności. Nie ma wiedzy dotyczącej odżywczych i bioaktywnych składników żywności. Oceniana wiedza wynosi 76-86% oceny końcowej.

Zna przyczyny, objawy chorób wynikające ze złego stanu odżywiania się. Rozumie wpływ stylu życia na ryzyko powstawania chorób. Zna cele ale nie zna metod edukacji żywieniowej. Oceniana wiedza wynosi 76-86% oceny końcowej.

Umiejętności

Posiada zdolność identyfikowania oraz wyjaśniania błędów żywieniowych rodzicom i dzieciom oraz zasad racjonalnego żywienia. Pozyskuje potrzebne informacje z odpowiednich danych literaturowych. Oceniane umiejętności wynoszą 76-86% oceny końcowej.

Kompetencje społeczne

Przyswaja nowości dotyczące żywienia dzieci i kobiet w okresie ciąży i laktacji oraz dietetyki. Posiada kompetencje do uczestniczenia w pracach naukowych. Nie przekazuje dzieciom i ich rodzicom swojej wiedzy w sposób zrozumiały. Oceniane kompetencje wynoszą 76-86% oceny końcowej.

Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów. Oceniane kompetencje wynoszą 76-86% oceny końcowej.

Na ocenę 5

Wiedza

Ma bardzo dobrą wiedzę z biologii i biochemii dostosowaną do kierunku dietetyka. Ma wiedzę dotycząca ciąży, rozwoju dziecka. Ma rozszerzoną wiedzę o aktualnych problemach, jakie stoją przed nowoczesnym żywieniem człowieka i przetwórstwem żywności. Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą odżywczych i bioaktywnych składników żywności. Oceniana wiedza wynosi 92-100% oceny końcowej

Zna przyczyny, objawy chorób wynikające ze złego stanu odżywiania się. Rozumie wpływ stylu życia na ryzyko powstawania chorób. Zna cele i metody edukacji żywieniowej. Oceniana wiedza wynosi 92-100% oceny końcowej

Umiejętności

Posiada zdolność identyfikowania oraz wyjaśniania błędów żywieniowych rodzicom i dzieciom oraz zasad racjonalnego żywienia. Pozyskuje potrzebne informacje z odpowiednich danych literaturowych. Oceniane umiejętności wynoszą 92-100% oceny końcowej.

Kompetencje społeczne

Przyswaja nowości dotyczące żywienia dzieci i kobiet w okresie ciąży i laktacji oraz dietetyki. Posiada kompetencje do uczestniczenia w pracach naukowych. Przekazuje dzieciom i ich rodzicom swoją wiedzę w sposób zrozumiały. Oceniane kompetencje wynoszą 92-100% oceny końcowej.

Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów. Oceniane kompetencje wynoszą 92-100% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)