Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dietetyka geriatryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.DIEG.SI.TTDDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka geriatryczna
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 6 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizjologia starzenia się organizmu, z zmianami z poszczególnych układach (głównie układ pokarmowy, krwionośny, nerwowy), zasadami prawidłowego żywienia osób starszych, a także z zasadami postępowania dietetycznego w różnych schorzeniach.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Wykłady

1. Fizjologia procesu starzenia się organizmu. Zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe osób starszych.

2. Ocena stanu odżywienia osób starszych - niedożywienie/otyłość.

3. Żywienie osób starszych z chorobami metabolicznymi.

4. Żywienie osób starszych w chorobach poszczególnych układów.

5. Żywienie osób starszych w chorobach nowotworowych.

Ćwiczenia

1. Postepowanie dietetyczne w niedożywieniu osób starszych.

2. Postepowanie dietetyczne u osób starszych z chorobami metabolicznymi.

3. Postępowanie dietetyczne u osób starszych z chorobami sercowo-naczyniowymi.

4. Dieta wegetariańska osób starszych.

5. Edukacja żywieniowa osób starszych.

Literatura:

Podstawowa

1. Żywienie osób w wieku starszym. Porady lekarzy i dietetyków. Mirosław Jarosz. Wyd. PZWL, 2011.

2. Żywienie osób w wieku podeszłym. Claudia Menebröcker, Christine Smoliner. Wyd. Edra Urban & Partner. 2017

3.Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Langley-Evans Simon. Wyd. PZWL, 2013.

Uzupełniająca

1. Praktyczny podręcznik dietetyki. Mirosław Jarosz, Wyd IŻŻ., 2010.

2. Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka., wyd. 4. Helena Ciborowska, Anna Rudnicka. Wyd. PZWL, 2019.

3. Podsatwy żywienia i dietoterapia. Peckenpaugh N, Gajewska D (red). wyd. Elsevier. 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

-podstawy anatomii i fizjologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego, oraz wyjaśnia ich rolę w trawieniu i przyswajaniu składników pożywienia. Zna i rozumie zmiany i zaburzenia w pracy komórek, narządów i układów organizmu będące wynikiem choroby.

-zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania oraz proponuje działania, które należy podejmować w ramach profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych powstających na tle wadliwego żywienia.

przemiany i zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka, a także zna rolę składników odżywczych i nieodżywczych w zachowaniu dobrego stanu zdrowia, odpowiedniego stanu odżywienia i profilaktyce chronicznych chorób niezakaźnych

-zasady racjonalnego żywienia różnych grup ludności w oparciu o obowiązujące zalecenia i normy. Zna rodzaje diet oraz zasady żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

-przygotować i przedstawić pracę/prezentację (pisemną, multimedialną) na wskazany temat.

-dobrać metody edukacji zdrowotnej i żywieniowej w zależności od grupy docelowej

-zaplanować dietę/jadłospis w wybranych jednostkach chorobowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

-ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego

-wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD - Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny: Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

ćwiczenia - Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- opracowania jadłospisów - udział w ocenie końcowej modułu 10%,

- pytań otwartych/testu wielokrotnego wyboru - 1 kolowkium (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 20%,

- przygotowania i przedstawienia prezentacji dotyczącej treści przedmiotu – udział w ocenie końcowej modułu 10%,

- przygotowywania się na każde zajęcia – udział w ocenie końcowej modułu 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewowska
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dziadek
Prowadzący grup: Kinga Dziadek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dziadek
Prowadzący grup: Kinga Dziadek, Marta Kotuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Dziadek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)