Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania jakością żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.SZJZ.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania jakością żywności
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Etapy i koncepcje w rozwoju systemów zarządzaniu jakością; historia norm dotyczących zarządzania jakością. Organizacje zajmujące się promowaniem, ochroną, zapewnianiem i normalizacją zarządzania przez jakości. Kwalitologia i kierunki jej badań. Metody zarządzania. Instrumentarium zarządzania jakością.

Rodzaje systemów zarządzania wdrażane w zakładach przemysłu spożywczego, obligatoryjne i nieobligatoryjne.

Wymagania normy ISO 9001: 2008 w odniesieniu do potrzeb certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wymagania odnośnie dokumentacji systemu.

Zasady zarządzania jakością jako droga do kompleksowego zarządzania przez jakość – TQM. Zasady ciągłego doskonalenia Kaizen, zasada „Zera defektów”, „Zasada zapobiegania powstawania niezgodności na jak najwcześniejszych etapach istnienia wyrobu” i zasady towarzyszące. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością.

Zasady zarządzania jakością określone w normie ISO 9004 i ich znaczenie w dochodzeniu do TQM. Rodzaje procesów określanych w systemie zarządzania jakością, podejście procesowe do zarządzania.

Akredytacja, normalizacja, certyfikacja. Wymagania do spełnienia przy akredytacji laboratoriów wg normy ISO 17025. Audytowanie systemów zarządzania jakością żywności, wymagania normy ISO 19011.

Zarządzanie bezpieczeństwem Żywności według norm z serii ISO 22000; dokumentowanie systemu, identyfikowalność, programy PRP

Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności wg PN-EN ISO 22005: 2007, systemy zarządzani bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PKN-ISO/TS 22003: 2007.

System zarządzani jakością w jednostkach certyfikujących, system certyfikacji w Polsce. Wymagania normy PN-EN 45011 i norm z serii ISO 45000.

Integracja systemów zarządzania jakością, przesłanki, korzyści i praktyczne aspekty tego procesu. Branżowe systemy zarządzania jakością. Systemy branżowe w sektorze żywnościowym

Tematyka zajęć:

Prezentacja sposobów przygotowania instrukcji, dyskusja nad wymaganiami odnośnie przyjęcia surowców w zależności od ich rodzaju i branży przetwórstwa. Zbieranie materiałów i informacji do zredagowania instrukcji. Pisanie instrukcji przyjęcia surowców w różnych branżach spożywczych i ich prezentacja

Dyskusja na temat wymagań i warunków koniecznych do zrealizowania procesu produkcji w wybranej przez studentów branży przetwórstwa, aspekty planowania, odpowiedzialności i postępowania w razie powstawania wyrobów niezgodnych lub potencjalnie niebezpiecznych. Struktura i metody redagowania procedury realizacji produkcji. Prezentacja procedur i dyskusja.

Sprawdzanie znajomości wymagań normy ISO 9001:2015 z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych materiałów, w odniesieniu do poszczególnych rozdziałów normy.

Sprawdzanie znajomości wymagań normy ISO 9001:2015 z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych materiałów, w odniesieniu do poszczególnych rozdziałów normy.

Przeprowadzenie auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności pomiędzy wyłonionymi grupami studentów. Redagowanie raportów z auditu i arkuszy niezgodności w odniesieniu do punktów normy ISO 22000 :2005..

Przeprowadzenie auditu systemu zarządzania jakością pomiędzy wyłonionymi grupami studentów. Redagowanie raportów z auditu i arkuszy niezgodności w odniesieniu do punktów normy ISO 9001:2015.

Przygotowanie przez studentów prezentacji z zakresu branżowych systemów zarządzania na zadany temat i dyskusja o tych systemach.

Opracowywanie dokumentów niezbędnych do certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Prezentacja opracowanych dokumentów.

Literatura:

Podstawowa

1. Sikora T. red.: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wydawnictwo UE w Krakowie 2010

2. EN IS0 9001:2015. Systemy zarządzania jakością – Wymagania

3. Norma PN-EN ISO 22000:2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego

Uzupełniająca

1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie Jakością, Teoria i Praktyka, PWN Warszawa 2006.

2. Hamrol. A. Zarządzanie jakością z przykładami, PWN Warszawa 2009

3. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności, Teoria i Praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna wszystkie systemy zapewniania i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w organizacjach zajmujących się produkcją żywności i pasz oraz wytwarzaniem materiałów mających kontakt z żywnością. Wie które z nich są obligatoryjne, a które dobrowolne.

Zna istotę i cele systemów zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy z serii ISO 9000 i ISO 22000, wie jakie są ich wymagania dotyczące certyfikacji systemu oraz jakie płyną korzyści z opracowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zna dokumentacje niezbędną do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

Zna rodzaje procesów funkcjonujących w organizacjach przetwórstwa żywności. Potrafi je opisać i określić powiązania między nimi i ich wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa żywnościowego; zna prawne skutki podejmowanych działań w zakresie zarządzania jakością żywności; Zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim. Potrafi zaprojektować dokumenty wymagane w systemach zarządzania jakością.

Sporządza raporty techniczne/sprawozdania. Przygotowuje i przedstawia prezentację (np. pisemną, multimedialną) na wskazany temat.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. Zdaje sobie sprawę z roli systemów zarządzania jakością w różnych branżach przemysłu spożywczego.

Wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Potrafi przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie, jak i poddać się audytowi.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin pisemny w formie krótkich pytań otwartych. Udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Ćwiczenia projektowe

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie demonstracji praktycznych umiejętności znajomości systemu zarządzania jakości, tj. dokumentowania systemu zarządzania jakością, audytowania systemu według normy ISO 9001:2015 – udział w ocenie końcowej modułu 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)