Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dietetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.PODD.SI.TTDDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dietetyki
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia:

Zasady planowania jadłospisów indywidualnych. Opracowanie jadłospisu dla osób w różnym wieku przy użyciu programu komputerowego.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczoną zawartością węglowodanów łatwo przyswajalnych

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego (np. nieżyty żołądka, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach, nerek, nadciśnieniu tętniczym.

Wykłady

Współczesne zalecenia żywieniowe. Wpływ żywienia na zdrowie człowieka - aktualna wiedza.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie, cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna - omówienie założeń, cel stosowania. Cel, zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu.

Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna - zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Zasady planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Charakterystyka diet ubogo i bogatobiałkowej.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach żołądka i jelit.

Żywienie w nieswoistych stanach zapalnych jelit.

Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego Żywienie w wybranych chorobach wątroby

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Zespół metaboliczny- zalecenia żywieniowe

Żywienie ludzi w chorobach nerek, etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciborowska H., Rudnicka A., 2018. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa i wydania nowsze

2. Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa

3. Aktualne normy żyweinia dla populacji Polski.

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J., (red) 2010. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa

2. Daniluk J., Jurkowska J., (red.) 2005. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin

3. Jarosz M., 2010. Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

-podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla kierunku dietetyka

zależności pomiędzy objawami wynikającymi ze złego stanu odżywiania się. -rozumie wpływ stylu życia na ryzyko powstawania chorób. Zna cele i metody edukacji żywieniowej

-zasady racjonalnego żywienia różnych grup ludności w oparciu o obowiązujące zalecenia i normy. Zna rodzaje diet oraz zasady żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej. -zna rodzaje zakładów żywienia zbiorowego

-podstawy anatomii i fizjologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego, oraz wyjaśnia ich rolę w trawieniu i przyswajaniu składników pożywienia. Zna i rozumie zmiany i zaburzenia w pracy komórek, narządów i układów organizmu będące wynikiem choroby.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- opracownia jadłospisów i przygotowania posiłków - udział w ocenie końcowej modułu 10%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych - 2 kolokwia (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 20%,

- przygotowania referatu dotyczącego treści przedmiotu – udział w ocenie końcowej modułu 10%,

- przygotowywania się na każde zajęcia – udział w ocenie końcowej modułu 10%.

Zaliczenie wykładów

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Aneta Kopeć, Marta Kotuła, Joanna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Kinga Dziadek, Aneta Kopeć, Marta Kotuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Współczesne zalecenia żywieniowe. Wpływ żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka - aktualna wiedza.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie, cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna - omówienie założeń, cel stosowania. Cel, zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu.

Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna - zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Zasady planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Charakterystyka diet ubogo- i bogatobiałkowej.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Żywienie w nieswoistych stanach zapalnych jelit. Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego. Żywienie w wybranych chorobach wątroby.

Tematyka ćwiczeń:

Zasady planowania jadłospisów indywidualnych. Opracowanie jadłospisu dla osób w różnym wieku.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczoną zawartością węglowodanów łatwo przyswajalnych.

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach, nerek.

Opracowanie jadłospisu dla osób cierpiących na cukrzycę z rozpoznanymi powikłaniami późnymi.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Postępowanie dietetyczne.

Wpływ żywienia na przebieg cukrzycy i jej powikłań.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach nerek, etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciborowska H, Ciborowski A., 2021. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

2. Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

3. Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

1. Gawęcki J., (red) 2010. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa

2. Daniluk J., Jurkowska J., (red.) 2005. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin

3. Jarosz M., 2010. Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Kinga Dziadek, Aneta Kopeć, Marta Kotuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Współczesne zalecenia żywieniowe. Wpływ żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka - aktualna wiedza.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie, cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna - omówienie założeń, cel stosowania. Cel, zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu.

Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna - zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Zasady planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Charakterystyka diet ubogo- i bogatobiałkowej.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Żywienie w nieswoistych stanach zapalnych jelit. Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego. Żywienie w wybranych chorobach wątroby.

Tematyka ćwiczeń:

Zasady planowania jadłospisów indywidualnych. Opracowanie jadłospisu dla osób w różnym wieku.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczoną zawartością węglowodanów łatwo przyswajalnych.

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach, nerek.

Opracowanie jadłospisu dla osób cierpiących na cukrzycę z rozpoznanymi powikłaniami późnymi.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Postępowanie dietetyczne.

Wpływ żywienia na przebieg cukrzycy i jej powikłań.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach nerek, etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciborowska H, Ciborowski A., 2021. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

2. Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

3. Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

1. Gawęcki J., (red) 2010. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa

2. Daniluk J., Jurkowska J., (red.) 2005. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin

3. Jarosz M., 2010. Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć, Marta Kotuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Współczesne zalecenia żywieniowe. Wpływ żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka - aktualna wiedza.

Pojęcie dietetyki. Klasyfikacja diet. Dieta podstawowa, zastosowanie, cel charakterystyka diety. Dieta bogatoresztkowa - zastosowanie, cel oraz charakterystyka. Dieta łatwo strawna - omówienie założeń, cel stosowania. Cel, zastosowanie oraz charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem tłuszczu.

Charakterystyka diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Diety o zmienionej konsystencji (dieta płynna, dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, dieta kleikowa) – charakterystyka, cel stosowania.

Dieta ubogoenergetyczna - zasady opracowywania, cel stosowania. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych.

Zasady planowania jadłospisów dla osób na diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów. Definicja jednego wymiennika, indeksu glikemicznego. Charakterystyka diet ubogo- i bogatobiałkowej.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Żywienie w nieswoistych stanach zapalnych jelit. Żywienie ludzi ze schorzeniami jelita grubego. Żywienie w wybranych chorobach wątroby.

Tematyka ćwiczeń:

Zasady planowania jadłospisów indywidualnych. Opracowanie jadłospisu dla osób w różnym wieku.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie bogatoresztkowej

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla osoby na diecie ubogo energetycznej.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę niskobiałkową.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla osób stosujących dietę z ograniczoną zawartością węglowodanów łatwo przyswajalnych.

Opracowane jadłospisów dla chorych z różnymi schorzeniami układu pokarmowego.

Planowanie, ocena jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla chorych ze schorzeniami układu krążenia.

Opracowanie diety niskobiałkowej i jej zastosowanie w schorzeniach, nerek.

Opracowanie jadłospisu dla osób cierpiących na cukrzycę z rozpoznanymi powikłaniami późnymi.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach układu krążenia. Postępowanie dietetyczne.

Wpływ żywienia na przebieg cukrzycy i jej powikłań.

Żywienie ludzi w wybranych schorzeniach nerek, etiologia i patogeneza niewydolności nerek. Ograniczenia żywieniowe wynikające ze schorzenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciborowska H, Ciborowski A., 2021. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

2. Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Wyd. IŻŻ, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

3. Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

1. Gawęcki J., (red) 2010. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PZWL, Warszawa

2. Daniluk J., Jurkowska J., (red.) 2005. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin

3. Jarosz M., 2010. Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)