Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Napoje fermentowane i niefermentowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.NFIN.SI.TTZTZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Napoje fermentowane i niefermentowane
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami wytwarzania i wprowadzania na rynek napojów alkoholowych i bezalkoholowych z surowców roślinnych (owoców i warzyw).

Pełny opis:

Kurs zapoznaje studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami wytwarzania napojów alkoholowych i bezalkoholowych z surowców roślinnych (owoców i warzyw), a w szczególności z produkcją winiarską i sokowniczą. Tematyka przedmiotu omawia wymagania surowcowe - surowce i materiały podstawowe i pomocnicze, technologiczne - opracowanie receptury, prowadzenie procesu, oraz wymagania prawne i jakościowe dla produktów wprowadzanych na rynek.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jackson R.S. Wine Science. Wyd. Academic Press of Elsevier London, New York, 2008.

2. Praca zbiorowa pod red. T. Tuszyńskiego i T. Tarko. Procesy fermentacyjne – przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, 2010.

3. Jarczyk A., Płocharski W. Technologia produktów owocowych i warzywnych t. I i II. WSE-H w Skierniewicach, 2010.

Uzupełniająca:

1. Wzorek W., Pogorzelski E. Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Wyd. Sigma-NOT, Warszawa, 1998."

2. Berdowski J.B. Obliczenia technologiczne w przetwórstwie owoców i warzyw SITSPoż. Warszawa, 1991.

3. Rozporządzenie MRiRW z 8 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych. Dz. U. RP z 8 marca 2013 r., poz. 327.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie: - podstawowe wymogi prawne związane z produkcją wyrobów winiarskich. Zna rynek wyrobów winiarskich w Polsce; skład chemiczny i parametry surowców oraz produktów winiarskich; technologie wykorzystywane w miodosytnictwie, produkcji win specjalnych i cydrów oraz charakterystykę drożdży i parametry technologiczne drożdży stosowanych w produkcji wyrobów winiarskich; - podstawowe wymogi prawa żywnościowego w odniesieniu do produktów z grupy napojów niefermentowanych, technologie napojów konwencjonalnych na bazie owoców i warzyw oraz napojów funkcjonalnych.

Umiejętności - potrafi: - ocenić jakość surowców i ich przydatność do produkcji wyrobów winiarskich; - ocenić jakość win specjalnych i miodów pitnych pod względem parametrów fizycznych, składu chemicznego i właściwości organoleptycznych; - zaplanować proces produkcji win specjalnych, przygotować nastaw winiarski, brzeczkę miodową oraz wykonać podstawowe analizy fizyczne i chemiczne w nastawie i gotowym produkcie; - na podstawie bilansu materiałowego opracować recepturę produktu, zastosować techniki i technologie do utrwalania napojów, zmierzyć podstawowe parametry napojów niefermentowanych (ekstrakt, pH, kwasowość), ocenić efekty podejmowanych działań; - stosować zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium.

Kompetencje społeczne - jest gotów do: - ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego; - pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, umiejętnego zarządzania czasem.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen zaliczeniowych z wykładów i z ćwiczeń.

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- zespołowych (w podgrupach) sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej 20%

- 2 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 20% .

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński, Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Aleksander Poreda, Łukasz Skoczylas, Paweł Sroka, Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński, Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Magdalena Januszek, Łukasz Skoczylas, Paweł Sroka, Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębczyński, Tomasz Tarko
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, Aneta Pater, Paweł Sroka, Małgorzata Tabaszewska, Tomasz Tarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak wyżej, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)