Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena w browarze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.HIWB.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena w browarze
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 5 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka zajęć

Higiena produkcji a jakość zdrowotna żywności. Zagrożenia zdrowotne związane z surowcami, procesami

technologicznymi, magazynowaniem i dystrybucją piwa. Podział i charakterystyka zagrożeń. Możliwości

zapobiegania i likwidacji. Wykrywanie zakażeń mikrobiologicznych w browarze

Higiena maszyn i urządzeń - stan techniczny, przeglądy okresowe, możliwe nisze rozwoju drobnoustrojów.

Procesy mycia i dezynfekcji - procedury i instrukcje, parametry mycia, środki myjąco dezynfekujące, metody mycia

(CIP, COP), sprzęt myjąco-dezynfekujący. Metody monitorowania skuteczności mycia.

Tematyka zajęć

Określanie stopnia skażenia rąk, powierzchni urządzeń i opakowań

Określenie skuteczności mycia i dezynfekcji w mikrobrowarze z użyciem metod fizycznych, chemicznych i enzymatycznych

Literatura:

Podstawowa

1. Kołożyn-Krajewska D., 2013.Higiena produkcji żywności. Wydawnictwo SGGW, W-wa.

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo

C.H. Beck, W-wa.

3. Żakowska Z., Stoińska H., 2000. Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo

Politechniki Łódzkiej.

Uzupełniająca

1. Boulton C., Quain D. Brewing Yeast and Fermentation. Blackwell Science, 2001.

2. Briggs D.E., Boulton C.A., Brookers P.A., Stevens R. Brewing. Science and practice. CRC Press,

Washington, USA, 2004

3. Stewart G.G., Russell I., Anstruther A. Handbook of Brewing (Food Science and Technology). CRC

Press, 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne w procesie produkcji żywności oraz ich znaczenie dla uzyskania bezpiecznego produktu żywnościowego

znaczenie i zasady procesów mycia i dezynfekcji w procesie produkcji piwa, a także środki wykorzystywane w prowadzeniu tych procesów oraz metody monitorowania higieny pomieszczeń, maszyn, urządzeń, powietrza i personelu

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

ocenić występowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w procesie produkcji piwa oraz ich znaczenie dla uzyskania bezpiecznego produktu.

określić znaczenie i zasady procesów mycia i dezynfekcji w procesie produkcji piwa, a także środki wykorzystywane w prowadzeniu tych procesów oraz zna metody

monitorowania higieny pomieszczeń, maszyn, urządzeń, powietrza i personelu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

przyjęcia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję

bezpiecznej dla konsumenta żywności i wyboru priorytetów służących

wyprodukowaniu bezpiecznej żywności

stałego pogłębiania wiedzy z zakresu higieny produkcji żywności w tym aktualizacji znajomości prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Olga Hrabia, Paweł Satora, Magdalena Skotniczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Aneta Pater, Paweł Satora, Magdalena Skotniczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Aneta Pater, Paweł Satora, Magdalena Skotniczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Aneta Pater, Paweł Satora, Magdalena Skotniczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)