Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie człowieka z elementami bromatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.ZCEB.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka z elementami bromatologii
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Wprowadzenie do nauki żywienia człowieka i bromatologii. Ogólna charakterystyka składników odżywczych niezbędnych i nie niezbędnych. Podstawowy skład chemiczny ciała człowieka

Węglowodany - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie

Białka - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie

Tłuszcze - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie

Witaminy - klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie

Składniki mineralne – klasyfikacja, właściwości, źródła, rola i znaczenie w żywieniu człowieka, zapotrzebowanie

Woda w żywieniu człowieka. Równowaga kwasowo-zasadowa. Gospodarka wodno-elektrolitowa

Budowa i fizjologia układu pokarmowego. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych

Trawienie i wchłanianie składników odżywczych

Transport i wydalanie produktów przemiany materii w organizmie. Układ krwionośny, limfatyczny i moczowy

Metabolizm tłuszczów, białek i węglowodanów

Podstawowa i całkowita przemiana materii

Charakterystyka grup produktów spożywczych

Planowanie żywienia różnych grup ludności

Ocena sposobu żywienia oraz ocena stanu odżywienia

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe

Tematyka zajęć:

Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych: skład chemiczny i wartość odżywcza, podział produktów na 12 grup, porcje izokaloryczne, izobiałkowe i izowitaminowe (wit.C, wit B1, wit B2)

Potrzeby energetyczne człowieka, przemiana materii i jej bilans, obliczanie dobowego wydatku energetycznego

Równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie człowieka. Obliczanie bilansu milirównoważników kwasowych i zasadowych w produktach spożywczych, ocena równowagi kwasowo-zasadowej na podstawie pH krwi i stężenia jonów HCO3- -równanie Hendersona- Hasselbalcha

Oznaczanie wartości energetycznej wybranych produktów spożywczych i potraw przez spalanie w kwasie chromowym – metoda Rozentala. Zastosowanie bomby kalorymetrycznej do oceny wartości energetycznej potraw i posiłków

Metody oznaczania wartości odżywczej białka – metody chemiczne (CS), biologiczne wzrostowe (PER, NPU), biologiczne bilansowe (BV, TD)

Badanie działania enzymów trawiennych poprzez działanie na składniki pożywienia pankreatyną, na przykładzie mleka i śmietany

Podział, funkcje i główne źródła witamin w diecie. Badanie wpływu odżywiania na stan wysycenia organizmu witaminą C

Zasady planowania żywienia różnych grup ludności, normy żywienia, tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, ustalanie średniej normy ważonej dla populacji mieszanej

Metody oceny sposobu żywienia. Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności, wyliczanie racji pokarmowej na podstawie sporządzonego jadłospisu

Ocena stanu odżywienia – badania antropometryczne i biochemiczne. Obliczenie wskaźnika BMI, pomiar stanu otyłości na podstawie grubości tkanki tłuszczowej

Literatura:

Podstawowa

1. Gawęcki Jan (2017). Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

2. Gertig H., Przysławski J. (2015). Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. PZWL, Warszawa

3. Pisulewski P.M., Pysz M. (2008). Żywienie człowieka - zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo AR, Kraków.

Uzupełniająca

1. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (2014). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

2. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017). Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.

3. Turlejska H i in. (2014). Zasady racjonalnego żywienia-zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego. Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Klasyfikuje i rozróżnia grupy produktów spożywczych oraz charakteryzuje poszczególne środki spożywcze w obrębie grup. Definiuje pojęcia z zakresu bromatologii, potrafi sklasyfikować i omówić właściwości, źródła i rolę w żywieniu człowieka składników odżywczych.

Rozpoznaje i rozróżnia metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia

Posiada wiedzę o procesach fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi obliczać parametry charakterystyczne dla procesów fizjologicznych

Analizuje zawartość składników odżywczych i nieodżywczych w żywności

Potrafi zaplanować i zaprojektować żywienie indywidualne i zbiorowe

Obsługuje niezbędnych sprzęt laboratoryjny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego (ocena pozytywna dla min. 60% punktów) -udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

-wejściówek w formie testu wielokrotnego wyboru -udział w ocenie końcowej modułu 30%

-raportów z ćwiczeń - udział w ocenie końcowej modułu 10%

-projektu jadłospisu - udział w ocenie końcowej modułu 10%

Ocena pozytywna dla min. 60% punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)