Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy żywienia człowieka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.PZCZ.SI.TTDDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy żywienia człowieka II
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 4 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Woda w żywieniu człowieka. Równowaga kwasowo-zasadowa. Gospodarka wodno-elektrolitowa. Podstawowa i całkowita przemiana materii. Metody pomiaru wydatków energetycznych człowieka. Charakterystyka grup produktów spożywczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz przypraw.

Planowanie żywienia różnych grup ludności. Ocena sposobu żywienia oraz ocena stanu odżywienia. Zespół metaboliczny. Przewlekłe choroby niezakaźne powstające na tle wadliwego żywienia. Otyłość jako czynnik ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych powstających na tle wadliwego żywienia.

Ćwiczenia:

Potrzeby energetyczne człowieka, przemiana materii i jej bilans, obliczanie dobowego wydatku energetycznego. Pomiar wydatków energetycznych. Prawidłowe i nieprawidłowe posiłki w odniesieniu do zasad racjonalnego sposobu żywienia. Porównanie zawartości tłuszczu, cukru i soli w wybranych produktach i potrawach. Zastosowanie norm żywieniowych oraz tabel wartości odżywczej produktów spożywczych. Zasady planowania żywienia różnych grup ludności, ustalanie średnioważonej normy dla populacji mieszanej. Układanie jadłospisów oraz ustalanie gramatury produktów dla różnych grup ludności w żywieniu zbiorowym. Wyliczanie składników pokarmowych racji pokarmowej na podstawie sporządzonego jadłospisu. Metodyka badań spożycia żywności. Przeprowadzanie wywiadu 24-godzinnego. Metodyka oceny sposobu żywienia. Przeprowadzanie punktowej oceny zaplanowanych jadłospisów.Ocena stanu odżywienia – badania antropometryczne. Ocena składu ciała. Rola wody w organizmie człowieka. Obliczanie zapotrzebowania organizmu człowieka na wodę. Ocena spożycia wody. Ocena stanu odżywienia – badania biochemiczne. Ocena stanu wysycenia organizmu witaminą C - test najęzykowy. Oznaczanie ilości kwasu askorbinowego w moczu. Programy edukacyjne dotyczące żywienia/ prezentacje.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (2017). Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

2. Normy żywienia dla populacji Polski (aktualne)

3. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik (2012) Elsevier Wrocław

2. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska (2014) Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3.Gawęcki J., Roszkowski W. (2012) Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3 Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

przydatność żywieniową surowców oraz gotowych wyrobów żywnościowych.

metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka.

przemiany i zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, przewlekłe choroby niezakaźne powstające na tle wadliwego żywienia.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

wykonać określone zadania badawcze w zakresie nauki o żywności i żywieniu człowieka, zaplanować i zaprojektować żywienie indywidualne/zbiorowe.

zaprezentować i wyjaśnić wpływ sposobu żywienia na zdrowie człowieka, dobrać metody edukacji żywieniowej, zidentyfikować błędy żywieniowe, zaproponować działania korygujące sposób żywienia oraz działania profilaktyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu.

odpowiedzialności za właściwe planowanie żywienia różnych grup ludności, proponowania zaleceń dotyczących planowania żywienia zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Ćwiczenia: - 2 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 60% punktów), - przygotowanego w podgrupach jadłospisu, - przygotowanej prezentacji na zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Franczyk-Żarów, Aneta Koronowicz, Teresa Leszczyńska, Joanna Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć, Teresa Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Teresa Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Magdalena Franczyk-Żarów, Renata Kostogrys, Marta Kotuła, Teresa Leszczyńska, Agata Strojewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)