Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka (2 tygodnie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.PRAK.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka (2 tygodnie)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Praktyki zawodowe

Tematyka zajęć:

Zgodnie z ramowym programem praktyk – praktyka w wybranym zakładzie przetwórczym przemysłu spożywczego

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania w zakładach przemysłu spożywczego

Zna procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności oraz metody oceny jakości żywności

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Dobiera i stosuje odpowiednia metodę analizy w celu rozwiązania określonego problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności, przygotowuje sprawozdanie

Wskazuje zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium/zakładzie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych; potrafi przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe

Zaliczenie praktyki na podstawie:

- egzaminu ustnego - udział w ocenie końcowej modułu 70%

- poprawnego przygotowania dokumentacji praktyki - udział w ocenie końcowej modułu 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)