Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.CWTE.SI.TTZCX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie funkcjonowania zakładów produkujących żywności/jednostek kontroli jakości żywności. W trakcie trwania ćwiczeń student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Poznanie zasad funkcjonowania, procesów technologicznych, systemów zarządzania w 5 wybranych zakładów przemysłu spożywczego

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania w zakładach przemysłu spożywczego/jednostkach kontroli jakości żywności

Zna procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności o raz metody oceny jakości żywności

Kompetencje społeczne

Zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych; potrafi przygotować odpowiednie dokumenty zwiane z odbyciem praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie przygotował sprawozdania z opisem osiągniętych efektów kształcenia, nie potrafił udzielić odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 3

Student przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na niektóre zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 4

Student dobrze przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na większość zadanych przez nauczyciela pytań dotyczących odbytej praktyki

Na ocenę 5

Student bardzo starannie przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane przez nauczyciela pytania dotyczących przebiegu praktyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)