Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i ocena jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.AOJZ.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Wprowadzenie do przedmiotu, cel i zakres przedmiotu, kontrola żywności w Polsce, normalizacja w przemyśle spożywczym. Zasady pobierania i przygotowywania próbek do analizy, przechowywanie i konserwacja prób.

Fizykochemiczne metody analizy żywności: pomiary gęstości, lepkości i tekstury

Oznaczanie kwasowości surowców i produktów spożywczych, sposoby jej oznaczania i wyrażana

Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w żywności, rodzaje wody i jej występowanie w żywności, ekstrakt i jego oznaczanie

Metody oznaczania zawartości związków azotowych ze szczególnym uwzględnieniem białek

Oznaczanie zawartości tłuszczów, ocena fizycznych i chemicznych właściwości tłuszczów

Oznaczanie zawartości cukrów prostych i oligosacharydów

Oznaczanie zawartości polisacharydów (skrobi, pektyn i błonnika)

Oznaczanie zawartości substancji lotnych

Oznaczanie zawartości popiołu i jego charakterystyka, metody oznaczania wybranych składników mineralnych (Cl-, Ca, P, K, Na, Mg)

Przegląd metod oznaczania podstawowych witamin

Oznaczanie zawartości konserwantów

Zasady analizy sensorycznej, warunki i sposób jej przeprowadzania

Sensoryczne metody kontroli jakości

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Ćwiczenia wprowadzające, przepisy BHP, zapoznanie się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym, omówienie błędów w analizie żywności, podstawowe obliczenia chemiczne

Pomiary gęstości: areometryczne, piknometryczne. Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetrów kapilarnych i kulkowych.

Oznaczanie kwasowości: miareczkowe, potencjometrycznie, destylacja z parą wodną. Oznaczanie zawartości suchej substancji i wody metodami fizycznymi i chemicznymi. Oznaczanie ekstraktu rzeczywistego.

Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla i Kofraniego.

Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta. Oznaczanie jakości tłuszczu.

Oznaczanie zawartości cukrów redukujących i sacharozy

Oznaczanie zawartości skrobi, błonnika i pektyn

Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego

Oznaczanie zawartości popiołu oraz wybranych składników mineralnych

Oznaczanie zawartości witaminy C

Wykrywanie i oznaczanie środków konserwujących

Wykrywanie zafałszowań wybranych produktów spożywczych

Wyznaczanie wartości odżywczej produktów żywnościowych

Analiza sensoryczna: badania daltonizmu smakowego, wzrokowego i czuciowego, rozpoznawanie zapachów spożywczych i przemysłowych, oznaczanie progu różnicy smakowej, ocena punktowa dżemów

Analiza sensoryczna: badanie wrażliwości węchowej, metody oceny jakości cząstkowej i całkowitej, punktowa ocena herbaty i herbatników

Literatura:

Podstawowa

1. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J., Podstawy analizy i oceny jakości żywności, Skrypt do ćwiczeń UR w Krakowie 2012

2. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. 2009 Sensoryczne badania żywności, WNPTTŻ, Kraków

Uzupełniająca

1. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE Warszawa 1993

2. Ładoński W., Gospodarek T., Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych, PWN, Warszawa-Wrocław, 1986.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Wymienia podstawowe składniki żywności i podaje ich właściwości fizykochemiczne

Ma podstawową wiedzę na temat stosowanych metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, sensorycznych w badaniu jakości produktów żywnościowych

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać sprzęt laboratoryjny do danej procedury analitycznej

Potrafi przeprowadzić analizę oznaczanego składnika żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki (dokonać odpowiednich obliczeń matematycznych, zastosować podstawowe technologie informatyczne)

Posiada umiejętność przygotowania sprawozdania, raportu z przeprowadzonych analiz

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Wykazuje aktywną postawę do przyswajania i doskonalenia wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego złożonego z pytań testowych i otwartych (0-50 pkt) – udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- obecność i czynny udział w ćwiczeniach – dopuszcza się sprawdzenie wiedzy w formie krótkich kolokwiów wejściowych - udział w ocenie końcowej modułu 0 - 10%,

- 10 pisemnych sprawozdań z ćwiczeń (0-5 pkt) - udział w ocenie końcowej modułu 10%,

- 4 pisemnych sprawdzianów z ćwiczeń (0-5 pkt) - (pytania otwarte, testowe, obliczeniowe) – udział w ocenie końcowej modułu 30 - 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)