Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza jakości surowców, półproduktów i produktów browarniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.AJPB.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza jakości surowców, półproduktów i produktów browarniczych
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 4 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć

- Kontrola jakości w browarnictwie i słodownictwie

- Analityka laboratoryjna w słodownictwie

- Analityka laboratoryjna w dziale warzelni

- Analityka laboratoryjna w dziale fermentacji

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć

- Analiza jakości wody, słodu i chmielu

- Analiza jakości brzeczki i młóta

- Analiza jakości piwa

- Analiza jakości drożdży i bakterii

- Studium przypadku - zadanie analityczne (sprawdzenie nabytych umiejętności)

Literatura:

Podstawowa

1. W. Kunze, Technologia słodu i piwa, VLB Berlin, 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawowe zasady kontroli jakości w słodowni i browarze

- potrzebę i zasady analizy jakościowej surowców, półproduktów i produktów browarniczych

- wady i zalety poszczególnych metod analitycznych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- przeprowadzić analizę jakości wody, słodu i chmielu

- przeprowadzić analizę jakości brzeczki słodowej

- przeprowadzić analizę jakości piwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

- wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa

- wytłumaczenia potrzeby ciągłej kontroli jakości produktu w aspekcie rozwoju rynku browarniczego w kraju i na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 40%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnej pracy praktycznej - zadanie analityczne w laboratorium - udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Monika Cioch-Skoneczny, Magdalena Januszek, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Magdalena Januszek, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)