Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyposażenie techniczne w produkcji żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.WTPZ.SI.TTDDZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyposażenie techniczne w produkcji żywności
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Dietetyka, 3 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat wybranych zagadnień budowy maszyn, urządzeń i aparatów wykorzystywanych w produkcji

żywności. Studenci zapoznają się z podstawowymi częściami maszyn oraz budową, zasadą działania i podstawami eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i gastronomii.

Literatura:

1. Lewicki P. P. (red). 2014. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT. Warszawa.

2. Valentas K. J. Rotstein E., Singh R. P. (ed.) Food engineering practice, 1997, CRC, Press Taylor&Francis Group, Boba raton, USA.

3. Chwiej M. 1977. Aparatura przemysłu spożywczego : maszyny i aparaty. PWN. Warszawa.

4. McKenna B. M., Texture in food, Vol.1: Semi-solid Foods, 2003, Woodhead Publishing Limited, USA.

5. Kilcast D. Texture in Food, Vol. 2: Solid Foods, 2004, Woodhead Publishing Limited, USA.

6. Pałacha Z. Sitkiewicz I. (red.) Właściwości fizyczne żywności, 2010, WNT, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie zasady projektowania procesów produkcji, produktów żywnościowych i potraw wraz z doborem właściwego wyposażenia oraz wymagania sanitarno-higieniczne. Zna i rozumie rodzaje oraz zasady eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwarzaniu i dystrybucji żywności, w tym potraw dietetycznych. Zna i rozumie wpływ procesów technologicznych i operacji jednostkowych na wartość odżywczą oraz

zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w żywności.

Umiejętności

Student potrafi podejmować standardowe działania, dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw, żywieniem oraz jakością i bezpieczeństwem żywności. Potrafi także identyfikować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać typowe zadania inżynierskie, korzystając z norm i standardów, stosując technologie właściwe dla kierunku dietetyka i wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie dostrzegając również aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne, etyczne i społeczne. Ponadto potrafi zaplanować i wykonać proste zadanie badawcze, projektowe, obliczeniowe, właściwie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz poprawnie sformułować wnioski.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w przetwarzaniu żywności, zarówno z punktu widzenia zwiększenia efektywności procesów, jak i ograniczania ich szkodliwego wpływu na produkty i środowisko.oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego. Jest także gotów do informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej

jakości zdrowotnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna i nie posiada wiedzy zasady projektowania procesów produkcji, produktów żywnościowych i potraw wraz z doborem właściwego wyposażenia oraz wymagania sanitarno-higieniczne. Nie zna rodzajów oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwarzaniu i dystrybucji żywności, w tym potraw dietetycznych. Nie zna wpływu procesów technologicznych i operacji jednostkowych na wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w żywności.

Umiejętności

Nie potrafi podejmować standardowych działań, dobrać odpowiednich techniki, metod, technologii, materiałów i narzędzi w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw, żywieniem oraz jakością i bezpieczeństwem żywności. Nie potrafi identyfikować i rozwiązywać problemów oraz wykonywać typowych zadań inżynierskich, korzystając z norm i standardów, stosując technologie właściwe dla kierunku dietetyka i wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie dostrzegając również aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne, etyczne i społeczne. Nie potrafi zaplanować i wykonać prostych zadań badawczych, projektowych, obliczeniowych, właściwie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz poprawnie sformułować wnioski.

Kompetencje

Nie rozumie potrzeby i nie jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w przetwarzaniu żywności, zarówno z punktu widzenia zwiększenia efektywności procesów, jak i ograniczania ich szkodliwego wpływu na produkty i środowisko oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

Nie potrafi i nie jest gotów do informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej.

Na ocenę 3

Wiedza

Zna niektóre zasady projektowania procesów produkcji, produktów żywnościowych i potraw wraz z doborem właściwego wyposażenia oraz wymagania sanitarno-higieniczne. Zna niektóre rodzaje oraz zasady eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwarzaniu i dystrybucji żywności, w tym potraw dietetycznych. Zna niektóre wpływy procesów technologicznych i operacji jednostkowych na wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w żywności.

Umiejętności

Potrafi podejmować niektóre standardowe działania, dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw, żywieniem oraz jakością i bezpieczeństwem żywności. Potrafi identyfikować i rozwiązywać niektóre problemy oraz wykonywać typowe zadania inżynierskie,

korzystając z norm i standardów, stosując technologie właściwe dla kierunku dietetyka i wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie dostrzegając również aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne, etyczne i społeczne. Sporadycznie potrafi zaplanować i wykonać proste zadanie badawcze, projektowe, obliczeniowe, właściwie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz poprawnie sformułować wnioski.

Kompetencje

Rozumie częściowo potrzebę i częściowo jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w przetwarzaniu żywności, zarówno z punktu widzenia zwiększenia efektywności procesów, jak i ograniczania ich szkodliwego wpływu na produkty i środowisko oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

Potrafi sporadycznie i sporadycznie jest gotów do informowanie społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej.

Na ocenę 4

Wiedza

Zna większość zasad projektowania procesów produkcji, produktów żywnościowych i potraw wraz z doborem właściwego wyposażenia oraz wymagania sanitarno-higieniczne. Zna większość rodzajów oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwarzaniu i dystrybucji żywności, w tym potraw dietetycznych. Zna większość wpływów procesów technologicznych i operacji jednostkowych na wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w żywności.

Umiejętności

Potrafi podejmować większość standardowych działań, dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw, żywieniem oraz jakością i bezpieczeństwem żywności. Potrafi identyfikować i rozwiązywać większość problemów oraz wykonywać typowych zadań inżynierskich, korzystając z norm i standardów, stosując technologie właściwe dla kierunku dietetyka i wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie dostrzegając również aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne, etyczne i społeczne. Często potrafi zaplanować i wykonać proste zadanie badawcze, projektowe, obliczeniowe, właściwie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz poprawnie sformułować wnioski.

Kompetencje

Często rozumie potrzebę i często jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w przetwarzaniu żywności, zarówno z punktu widzenia zwiększenia efektywności procesów, jak i ograniczania ich szkodliwego wpływu na produkty i środowisko oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

Często potrafi i często jest gotów informować społeczeństwo o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej.

Na ocenę 5

Wiedza

Zna zasady projektowania procesów produkcji, produktów żywnościowych i potraw wraz z doborem właściwego wyposażenia oraz wymagania sanitarno-higieniczne. Zna rodzaje oraz zasady eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwarzaniu i dystrybucji żywności, w tym potraw dietetycznych. Zna wpływ procesów technologicznych i operacji jednostkowych na wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w żywności.

Umiejętności

Potrafi podejmować standardowe działania, dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw, żywieniem oraz jakością i bezpieczeństwem żywności. Potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać typowe zadania inżynierskie, korzystając z norm i standardów, stosując technologie właściwe dla kierunku dietetyka i wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie dostrzegając również aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne, etyczne i społeczne. Potrafi zaplanować i wykonać proste zadanie badawcze, projektowe, obliczeniowe, właściwie opracować i zinterpretować uzyskane wyniki oraz poprawnie sformułować wnioski.

Kompetencje

Rozumie potrzebę i jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w przetwarzaniu żywności, zarówno z punktu widzenia zwiększenia efektywności procesów, jak i ograniczania ich szkodliwego wpływu na produkty i środowisko oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

Potrafi i jest gotów informować społeczeństwo o działaniach dotyczących produkcji żywności o właściwej jakości zdrowotnej.

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Witczak
Prowadzący grup: Anna Stępień, Mariusz Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Żmudziński
Prowadzący grup: Daniel Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Żmudziński
Prowadzący grup: Daniel Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)