Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyposażenie techniczne w produkcji żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.WTPZ.SI.TTDDX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyposażenie techniczne w produkcji żywności
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat wybranych zagadnień budowy maszyn, urządzeń i aparatów wykorzystywanych w produkcji żywności. Studenci zapoznają się z podstawowymi częściami maszyn oraz budową, zasadą działania i podstawami eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i gastronomii.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Wprowadzenie do przedmiotu. Definicja aparatu, urządzenia i maszyny. Podział maszyn. Podstawowe cechy i parametry urządzeń technicznych. Ogólne problemy związane z budową i eksploatacji urządzeń technicznych w przemyśle spożywczym.

Podstawowe części maszyn i ich projektowanie. Połączenia. Materiały do kontaktu z żywnością. Podstawy technik wytwarzania elementów maszyn.

Silniki wodne, parowe i spalinowe. Kotły. Turbiny.

Maszyny związane z transportem wewnętrznym. Przenośniki, dźwignice. Budowa, podstawowe elementy konstrukcyjne, zastosowanie.

Transport płynów. Pompy, sprężarki, wentylatory. Klasyfikacja, budowa i zasada działania. Wybrane rozwiązania i zastosowania w przemyśle spożywczym.

Magazynowanie ciał stałych i płynów. Elementy konstrukcyjne, budowa i obliczanie zbiorników.

Maszyny rozdrabniające: zgniatające, szarpiące, udarowe, łamacze, maszyny tnące, homogenizatory i rozpylacze.

Wybrane maszyny rozdzielające: sortowniki, przesiewacze, prasy, urządzenia do usuwania części niejadalnych.

Wybrane maszyny do wytłaczania i formowania. Mycie surowców i maszyn. Urządzenia do mycia.

Szkolenie BHP.

Podstawowe pomiary cieplne i fizykochemiczne. Ciśnienie, temperatura, wilgotność. Budowa i zasada działania przyrządów pomiarowych.

Magazynowanie płynów. Budowa zbiorników. Elementy projektowania.

Pomiary warsztatowe. Pomiar średnic otworów i wałków. Suwmiarka, mikrometr, czujniki zegarowe.

Typoszeregi pomp dla przemysłu spożywczego. Katalog pomp Spomasz. Obliczanie oporów. Badanie pompy wirowej. Charakterystyki.

Wykorzystanie wentylatorów w przemyśle i gastronomii. Rozwiązania konstrukcyjne. Badanie wentylatora. Wyznaczanie charakterystyki.

Przenośniki. Budowa eksploatacja, zastosowanie. Dobór do wybranych zadań. Projektowanie. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

podstawowa

1. Wojdalski, J (red.).(2010). Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno-spożywczym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Zaremba, R., Póltorak, A. (2007). Maszynoznawstwo gastronomiczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Chwiej, M. (1984). Aparatura przemysłu spożywczego : maszyny i aparaty. PWN, Warszawa.

2. Lewicki P. (2006). Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa.

3. Popko H. (1998). Podstawy konstrukcji maszyn przemysłu spożywczego. Wydawnictwo uczelniane PL, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę w zakresie klasyfikacji branż przetwórczych przemysłu spożywczego i gastronomii ze względu na ujęcie surowcowe i produktowe oraz specyfikę wyposażenia technicznego.

Zna budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia stosowanych w przemyśle spożywczym i gastronomii.

Wykazuje znajomość budowy, zasad działania i podstaw eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń służących do przeprowadzania operacji i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i w gastronomii.

Umiejętności

Potrafi zagadnienia techniczne wyrażać za pomocą rysunku technicznego i metodami matematycznymi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem i doborem maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i gastronomii.

Potrafi wykonywać podstawowe pomiary warsztatowe, cieplne i fizykochemiczne związane z funkcjonowaniem maszyn.

Rozumie zasady działania wybranych maszyn i urządzeń technologicznych przemysłu spożywczego i gastronomii. Potrafi dobrać właściwe urządzenia do przeprowadzanych procesów.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość społecznych i środowiskowych konsekwencji stosowania maszyn w przemyśle spożywczym i gastronomii. Czuje odpowiedzialność za BHP i właściwe funkcjonowanie powierzonego parku maszynowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie ma wiedzy w zakresie klasyfikacji branż przetwórczych przemysłu spożywczego ze względu na ujęcie surowcowe i produktowe oraz specyfikę wyposażenia technicznego.

Nie zna budowy i zasady działania maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia.

Nie wykazuje znajomość budowy, zasad działania i podstaw eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń służących do przeprowadzania operacji i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i w gastronomii.

Umiejętności

Nie potrafi czytać dokumentacji technicznej, nie potrafi jej tworzyć. Nie potrafi metodami matematycznymi rozwiązywać prostych problemów związanych z funkcjonowaniem mechanizmów maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Nie potrafi wykonywać podstawowych pomiarów warsztatowych, cieplnych i fizykochemicznych związanych z funkcjonowaniem maszyn.

Nie rozumie zasady działania wybranych maszyn i urządzeń technologicznych przemysłu spożywczego i nie potrafi dobrać właściwie urządzenia do procesów.

Kompetencje społeczne

Nie ma świadomości społecznych i środowiskowych konsekwencji stosowania maszyn w przemyśle spożywczym. Nie czuje odpowiedzialności za BHP i właściwe funkcjonowanie powierzonego parku maszynowego.

Na ocenę 3

Wiedza

Ma wiedzę w zakresie podstawowych klasyfikacji branż przetwórczych przemysłu spożywczego, ale w ograniczonym zakresie wiąże je z bazą surowców i produktów oraz specyfiką wyposażenia technicznego.

Zna budowę i zasadę działania niektórych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia.

Wykazuje znajomość podstawowych elementów budowy, wybrane zasady działania i podstawy eksploatacji niektórych maszyn i urządzeń służących do przeprowadzania operacji i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i w gastronomii.

Umiejętności

Potrafi czytać dokumentację techniczną, nie potrafi jej tworzyć. Potrafi metodami matematycznymi rozwiązywać proste problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmów maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Potrafi wykonywać niektóre ze wskazanych podstawowych pomiarów warsztatowych, cieplnych i fizykochemicznych związanych z funkcjonowaniem maszyn.

Rozumienia zasady działania urządzeń technologicznych przemysłu spożywczego, ale nie potrafi dobrać właściwe urządzenia do przeprowadzanych procesów.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość społecznych i środowiskowych konsekwencji stosowania maszyn w przemyśle. Ma świadomość odpowiedzialności za BHP i właściwe funkcjonowanie powierzonego parku maszynowego. Nie uwzględnia tego w działaniu.

Na ocenę 4

Wiedza

Ma wiedzę w zakresie podstawowych klasyfikacji branż przetwórczych przemysłu spożywczego, wiąże je z bazą surowców i produktów, ale w ograniczonym zakresie ze specyfiką wyposażenia technicznego.

Zna budowę i zasadę działania większości maszyn ogólnego przeznaczenia.

Wykazuje znajomość podstawowych elementów budowy, wybrane zasady działania i eksploatacji większości maszyn i urządzeń służących do przeprowadzania operacji i procesów jednostkowych w przemyśle i w gastronomii.

Umiejętności

Potrafi czytać dokumentację techniczną i tworzyć w prostych przypadkach. Potrafi metodami matematycznymi rozwiązywać umiarkowanie złożone problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmów maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Potrafi wykonywać niektóre ze wskazanych podstawowych pomiarów warsztatowych, cieplnych i fizykochemicznych związanych z funkcjonowaniem maszyn różnymi metodami.

Rozumienia zasady działania urządzeń technologicznych przemysłu spożywczego, potrafi dobrać właściwe urządzenia do przeprowadzenia niektórych procesów.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość społecznych i środowiskowych konsekwencji stosowania maszyn w przemyśle. Ma świadomość odpowiedzialności za BHP i właściwe funkcjonowanie powierzonych mu maszyn i uwzględnia je w działaniu.

Na ocenę 5

Wiedza

Ma wiedzę w zakresie podstawowych klasyfikacji branż przemysłu spożywczego, wiąże je z bazą surowców i produktów oraz ze specyfiką wyposażenia technicznego.

Zna budowę i zasadę działania wskazanych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia.

Wykazuje znajomość elementów budowy, zna zasady działania i podstawy eksploatacji wskazanych maszyn i urządzeń służących do przeprowadzania operacji i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i w gastronomii.

Umiejętności

Potrafi czytać i tworzyć dokumentację techniczną. Potrafi metodami matematycznymi rozwiązywać złożone problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmów maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Potrafi wykonywać wskazane podstawowe pomiary warsztatowe, cieplne i fizykochemiczne związane z funkcjonowaniem maszyn różnymi metodami.

Rozumienia zasady działania urządzeń technologicznych przemysłu spożywczego, potrafi dobrać właściwe urządzenia do przeprowadzenia procesów.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość społecznych i środowiskowych konsekwencji stosowania maszyn w przemyśle spożywczym. Ma świadomość odpowiedzialności za BHP i właściwe funkcjonowanie powierzonego parku maszynowego i uwzględnia je w działaniu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)