Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SSP3.SM.TJBJA.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Przygotowanie i przedstawienie przez studentów prezentacji opartych na publikacjach związanych z praca dyplomową

Udział studentów w dyskusji podczas seminariów

Przedstawienie materiału badawczego niezbędnego do badań

Omówienie metodyki badań wykorzystanej w pracy dyplomowej

Prezentacja części uzyskanych wyników badań

Literatura:

Podstawowa

1. Nollet L.M.L. (red.), 2004. Handbook of Food Analysis, 2d ed., Marcel Dekker, Inc., New York, Basel

2. Korzystanie norm PN, EN, ISO

Uzupełniająca

1. Czasopisma naukowe związane z jakością i bezpieczeństwem żywności

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma wiedzę w zakresie badań naukowych w dziedzinie przetwórstwa żywności i metod oceny jakości żywności

Ma wiedzę na temat badań naukowych podstaw technologii produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości zdrowotnej

Ma pogłębiona wiedzę w zakresie ryzyka zdrowotnego związanego z fizycznym, chemicznym i mikrobiologicznym zanieczyszczeniem żywności i środowiska oraz zna sposoby obniżania tego ryzyka

Identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych, które można modyfikować celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją żywności.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie seminarium na podstawie prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu 100%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)