Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe M

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SEMD.SM.TTZMZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe M
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium ma umożliwić studentom robocze zaprezentowanie założeń oraz stanu realizacji dyplomowej pracy magisterskiej będącej rezultatem pracy studenta. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania oraz obrony pracy dyplomowej (w tym przebiegu egzaminu dyplomowego).

Dodatkowo uzyskuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej).

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Omówienie struktury pracy pisemnej.

2. Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

3. Przedstawienie działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków.

4. Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt. założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). 5. Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Procedura dyplomowania oraz przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Załącznik nr 2 (www.wtz.urk.edu.pl)

2. Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

3. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłonowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- zaawansowane metody w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów, opracowywania wyników badań naukowych oraz zasady przygotowania i prezentacji pracy naukowej, z uwzględnieniem podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- sformułować cel, zakres pracy, zestawić literaturę, skonstruować tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

- precyzyjnie porozumiewać się oraz przygotować i przedstawić pracę/prezentację (pisemną lub ustną).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy.

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę - ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie prezentacji - udział w ocenie końcowej 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Anna Dobosz-Kobędza, Halina Gambuś, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Dorota Litwinek, Marek Sikora, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.