Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SDPM.SM.TJBJA.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Omówienie struktury pracy pisemnej.

Przedstawienie zasad wykorzystania literatury oraz baz danych z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej autorów.

Przedstawienie (przez pracowników Jednostki) działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków;

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów dotyczące założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Podstawowa

1. Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

2. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ur.krakow.pl/.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich,2017, Wyd. CeDeWu

Uzupełniająca

1. Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R. 1996, Nazwy związków chemicznych, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna zasady przygotowania pracy naukowej z zachowaniem zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Pozyskuje potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych lub innych źródeł. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej). Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją żywności i racjonalnym żywieniem człowieka

Posiada kompetencje do uczestniczenia badaniach naukowych dotyczących jakości żywności i dyskutowania ich wyników

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie seminarium na podstawie

- 3 prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu 70%

- przygotowania pracy pisemnej - udział w ocenie końcowej modułu 30%

- oddania pracy dyplomowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)