Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.SDPM.NM.TTZTO.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia studentom zaprezentowanie założeń oraz wyników pracy magisterskiej. Student zapoznaje się z formalnymi zasadami i wymogami przygotowania pracy magisterskiej do druku oraz formą jej obrony.

Pełny opis:

Omówienie metodologii i techniki przygotowania prac naukowych pisemnych i ustnych. Omówienie struktury pracy magisterskiej.

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów nt założeń ich pracy dyplomowej (cel, hipotezy badawcze, materiał i metodyka badań). Przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Prezentacja sformułowanych wniosków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych. Wyd. AR w Lublinie.

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Weiner J. 2012. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Bielcowie E. i J. 2007. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB, Kraków.

2. Godziszewski J., 1987. Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL, Lublin.

3. Jabłonowska J. Wachowiak P., Winch S. 2008. Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka Wyd. Difin Warszawa.

4. Majchrzak J., Mendel T. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna metodologię i technikę pisania i prezentowania dyplomowej pracy magisterskiej. Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności

Formułuje cel, zakres pracy, dobiera źródła literaturowe, konstruuje tabele, wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowego wnioskowania.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej), z uwzględnieniem prezentacji multimedialnej.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z tematyką pracy magisterskiej

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna metodologii i techniki pisania i prezentowania pracy magisterskiej. Nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

nie potrafi zaprezentować wyników swojej pracy magisterskiej oraz nie wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników, wyciągania wniosków i pisania pracy

nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji ustnej i pisemnej

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

Zna podstawy metodologii i techniki pisania i prezentowania pracy magisterskiej. Zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

w stopniu podstawowym potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy magisterskiej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników, wyciągania wniosków i pisania pracy

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia swojej pracy/prezentacji ustnej i pisemnej

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

Zna metodologię i technikę pisania i prezentowania pracy magisterskiej. Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale w niewielkim stopniu uwzględnia ich w swoich działaniach.

w stopniu zadowalającym potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy magisterskiej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników, wyciągania wniosków i pisania pracy

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację ustnie i pisemnie

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

Zna i stosuje w pełni metodologię i technikę pisania pracy magisterskiej i wykazuje się kreatywnością w jej prezentowaniu. Zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnia je w swoich działaniach.

potrafi bardzo dobrze zaprezentować wyniki swojej pracy magisterskiej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników, wyciągania wniosków i pisania pracy

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji ustnie i pisemnie

Kompetencje społeczne

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)