Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MUSB.SI.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Browarnictwo i słodownictwo, 3 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka zajęć

WYKŁADY:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Definicja maszyny, aparatu i instalacji. Podział maszyn. Podstawowe cechy i parametry maszyn. Ogólne problemy budowy i eksploatacji maszyn. Podstawowe zasady konstrukcji maszyn.

2. Części maszyn. Połączenia. Elementy podatne. Połączenia rurowe i zawory. Osie i wały. Łożyska. Przekładnie. Sprzęgła i hamulce.

3. Podstawy mechaniki technicznej. Siła. Zasady dynamiki Newtona. Układy sił. Warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił.

4. Podstawy wytrzymałości materiałowe. Naprężenie, odkształcenie. Proste stany obciążeń. Prawo Hooke’a. Stałe materiałowe. Obliczanie elementów poddanych prostym obciążeniom.

5. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa. Materiały metalowe, klasyfikacja. Podstawowe własności materiałów metalowych. Stopy. Dodatki stopowe. Podstawowe techniki wytwarzania elementów maszyn.

6. Silniki wodne, parowe i spalinowe. Kotły. Turbiny. Paliwa. Obiegi termodynamiczne.

7. Maszyny związane z transportem wewnętrznym. Przenośniki, dźwignice. Budowa, podstawowe elementy konstrukcyjne, zastosowanie.

8. Transport płynów. Pompy, sprężarki, wentylatory. Klasyfikacja, budowa i zasada działania. Wybrane rozwiązania i zastosowania w przemyśle spożywczym.

9. Magazynowanie ciał stałych i płynów. Elementy konstrukcyjne, budowa i obliczanie zbiorników. Magazynowanie w browarnictwie i słodownictwie

10. Maszyny i aparatura do rozdrabniania i rozdzielania układów niejednorodnych. Urządzenia do mieszania i homogenizacji.

11. Maszyny do wytłaczania i formowania. Mycie surowców i maszyn. Urządzenia do mycia.

12. Aparatura do wymiany ciepła. Suszarki. Elementy konstrukcyjne wymienników ciepła i suszarek.

13. Aparatura do destylacji i rektyfikacji. Elementy konstrukcyjne kolumn.

ĆWICZENIA:

1. Szkolenie BHP. Laboratorium.

2. Obliczenia projektowe wybranych elementów maszyn. Wybrane obliczenia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn stosowanych w browarnictwie i słodownictwie. Ćwiczenia projektowe.

3. Pomiary warsztatowe. Pomiar średnic otworów i wałków. Suwmiarka, mikrometr, czujniki zegarowe. Laboratorium.

4. Podstawowe pomiary cieplne i fizykochemiczne. Ciśnienie, temperatura, wilgotność. Budowa i zasada działania przyrządów pomiarowych. Laboratorium.

5. Typoszeregi pomp dla przemysłu spożywczego. Katalog pomp Spomasz. Obliczanie oporów. Badanie pompy wirowej. Charakterystyki. Punkt pracy. Laboratorium.

Literatura:

Podstawowa:

1. Lewicki P. P. (red). 2014. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT. Warszawa.

2. Biały W. 2006. Maszynoznawstwo. WNT. Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Pikoń J. 1978. Aparatura chemiczna. PWN. Warszawa.

2. Chwiej M. 1977. Aparatura przemysłu spożywczego : maszyny i aparaty. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- klasyfikację branż przemysłu spożywczego, skład, właściwości i klasyfikację materiałów stosowanych w budowie maszyn, budowę wybranych elementów maszyn, połączeń i zasady ich doboru oraz projektowania - podstawowe prawa mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, termodynamiki technicznej i metrologii

- budowę, zasadę działania oraz podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia stosowanych w przemyśle spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem browarnictwa i słodownictwa - budowę i zasadę działania oraz podstawy eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń służących do przeprowadzania operacji i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem browarnictwa i słodownictwa

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- zagadnienia techniczne wyrażać za pomocą rysunku technicznego i metodami matematycznymi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem i doborem maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem browarnictwa i słodownictwa - wykonywać podstawowe pomiary warsztatowe, cieplne i fizykochemiczne związane z funkcjonowaniem maszyn

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej, praca złożona z pytań otwartych opisowych i rysunkowych, zaliczenie po uzyskaniu minimum 50% punktów – udział w ocenie końcowej 70%.

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe:

Ocena z każdego ćwiczenia laboratoryjnego na podstawie sprawozdania oraz sprawdzianu z podanego zakresu wiedzy pisanego przed ćwiczeniami - 3 sprawdzianów. Średnia z oceny ćwiczeń laboratoryjnych – udział w ocenie końcowej 20%. Ocena ze sprawdzianu z obliczeń projektowych - udział w ocenie końcowej 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Witczak
Prowadzący grup: Michał Pancerz, Anna Stępień, Mariusz Witczak, Daniel Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stępień
Prowadzący grup: Michał Pancerz, Anna Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stępień
Prowadzący grup: Michał Pancerz, Anna Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stępień
Prowadzący grup: Michał Pancerz, Anna Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)