Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBEK.SM.TTZTM.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia studentowi teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodami badań eksperymentalnych (chemiczne, instrumentalne, sensoryczne) stosowanych w badaniach żywności. W ramach przedmiotu student zyskuje wiedzę oraz umiejętności związane z prawidłowym planowaniem eksperymentów naukowych, pracą w laboratorium

oraz prawidłową interpretacją uzyskanych wyników badań.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne

oraz realizacja praktyczna.

Metody badań chemicznych w analizie mięsa i produktów mięsnych

Metody badań instrumentalnych w analizie mięsa i produktów mięsnych

Analiza sensoryczna. Podstawy i zastosowania

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań

Weryfikowanie przydatności metod analitycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. 2009. Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J. 2012. Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR, Kraków

3. Grabowski T., Kijowski J. 2004. Mięso i przetwory drobiowe. Technologia. Higiena. Jakość. WNT, Warszawa

4. Litwińczuk Z. (red.). 2004. Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa

5. Olszewski A. 2002.Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, Warszawa

6. Pisula A., Pospiech E. 2011. Mięso – podstawy nauki i technologii. SGGW, Warszawa

7. Polskie Normy ISO z zakresu metod badań żywności

8. Rutkowski Antoni. 2004. Stosowanie dozwolonych substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsa, drobiu i ryb. Hortimex, Konin

9. Sikorski Z. E. 1980. Technologia żywności pochodzenia morskiego. WNT, Warszawa

10. Sikorski Z. E. 2004. Ryby i bezkręgowce morskie. WNT, Warszawa

11. Trziszka T. (red.). 2000. Jajczarstwo – nauka, technologia, praktyka. WAR, Wrocław

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Wagner W. 1984. Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN, Warszawa

2. Gospodarka Mięsna – Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Wyd. SIGMA NOT

3. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red). 2001. Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR, Poznań

4. Przemysł Spożywczy – Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Wyd. SIGMA NOT

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy fizykochemiczne chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne analizy sensorycznej.

Umiejętności

Potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy

Świadomie posługuje się aparaturą naukową i potrafi opracować i zinterpretować i otrzymane wyniki

Weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania

i w zależności od analizowanego materiału

Kompetencje społeczne

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstaw fizykochemicznych chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne analizy sensorycznej.

Nie potrafi poprawnie zaplanować

i przeprowadzić eksperymentu naukowy

Nie posługuje się aparaturą naukową i nie potrafi zinterpretować otrzymanych wyników

Nie weryfikuje przydatności metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania

i w zależności od analizowanego materiału

Nie potrafi rozwiązać prostych problemów analitycznych

Na ocenę 3

Słabo zna podstawy fizykochemiczne chemicznych

i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne analizy sensorycznej.

Do poprawnego zaplanowania

i przeprowadzenia eksperyment naukowego potrzebuje znaczącego wsparcia prowadzącego

Posługuje się aparaturą naukową ale nie potrafi zinterpretować otrzymanych wyników

Weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania

i w zależności od analizowanego materiału w sposób dostateczny

Samodzielnie rozwiązuje niektóre problemy analityczne

Na ocenę 4

Dobrze zna podstawy fizykochemiczne chemicznych

i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne analizy sensorycznej.

Z pomocą prowadzącego potrafi poprawnie zaplanować eksperyment naukowy i wykonuje go samodzielnie.

Świadomie posługuje się aparaturą naukową i potrafi zinterpretować większość otrzymanych wyników

Dobrze weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania

i w zależności od analizowanego materiału

Samodzielnie rozwiązuje większość problemów analitycznych

Na ocenę 5

Bardzo dobrze zna podstawy fizykochemiczne chemicznych

i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne analizy sensorycznej.

Potrafi poprawnie zaplanować

i przeprowadzić eksperyment naukowy

Świadomie posługuje się aparaturą naukową i bardzo dobrze potrafi zinterpretować otrzymane wyniki

Bardzo dobrze weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania i w zależności

od analizowanego materiału

Kreatywnie i samodzielnie rozwiązuje problemy analityczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)