Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBEK.SM.TJBJW.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia

Tematyka zajęć:

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.

Nowoczesne metody w analizie jakości żywności

Metody badań w ocenie bezpieczeństwa żywności

Analiza składu chemicznego żywności

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań

Weryfikowanie przydatności metod analitycznych

Literatura:

Podstawowa

1. N. Baryłko-Pikielna, I Matuszewska, Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. M. Bączkowicz, T. Fortuna, L. Juszczak, J. Sobolewska-Zielińska, Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

3. Y. Pomeranz i C. E. Meloan, Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

Uzupełniająca

1. M. Jarosz (red) 2012. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Wyd IŻŻ Warszawa

2. J. Gawęcki, W. Wagner, Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

3. M. Jankiewicz, Z. Kędzior (red), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma zaawansowaną wiedzę o innowacjach w kierunkach badań naukowych w zakresie technologii żywności, żywienia człowieka i dietetyki. Ma szczegółową wiedzę na temat naukowych podstaw technologii produkcji bezpiecznej żywności oraz oceny jakości żywności.

Zna zaawansowane metody w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowywania wyników badan. Zna zasady przygotowania pracy naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Pozyskuje potrzebne informacje z literatury oraz innych źródeł.

Potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy.

Samodzielnie wykonuje zadania badawcze. Wykorzystuje, analizuje i interpretuje wyniki z zaawansowanych pomiarów zastosowanych do oceny jakości żywności. Stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy.

Śledzi i przyswaja nowości w nauce o żywności w celu uzupełnienia wiedzy. Kreatywnie rozwiązuje problemy związane z prowadzonymi badaniami naukowymi, ma kompetencje do uczestniczenia w badaniach naukowych. Jest świadomy poufności wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaangażowania w przygotowanie pracy dyplomowej, uczestniczenia w dyskusji wyników

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)