Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 3 E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBE3.SM.TTZEZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 3 E
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami planowania, realizacji i analizy badań naukowych w zakresie szeroko pojętej biotechnologii żywności. Studenci poznają współczesne metody analityczne, ich możliwości i ograniczenia

Pełny opis:

W ramach kursu student poznaje zasady planowania eksperymentów naukowych (podstawy teoretyczne i realizacja praktyczna);

metody badań chemicznych i instrumentalnych w analizie mleka i produktów mleczarskich; Analiza sensoryczna produktów mleczarskich.

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań. Weryfikowanie przydatności metod analitycznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2018

Uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984.

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2011

3. Bożyk Z., Rudzki W.: Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie: podstawy fizykochemiczne chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne analizy sensorycznej; podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

Potrafi: poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy; świadomie posługiwać się aparaturą naukową, przeanalizować, opracować i zinterpretować otrzymane wyniki; poprawnie przedstawić obserwacje, wyniki oraz obliczenia i wnioski na podstawie przeprowadzonych analiz w ramach pracy magisterskiej.

Jest gotów do: rozplanowania działań prowadzących do wykonania badań;

kreatywnego rozwiązywania problemów analitycznych; ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie zaawansowania realizacji pracy dyplomowej, oceniane są m.in. samodzielność studenta i postęp w realizacji części laboratoryjnej badań do pracy magisterskiej, przekazanie i zaprezentowanie promotorowi wyników badań wraz z ich analizą statystyczną oraz wyciągniętymi wnioskami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikiera
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Robert Duliński, Maja Grabacka, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak, Agnieszka Wikiera, Krzysztof Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)