Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 3 A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBE3.SM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 3 A
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady planowania eksperymentów naukowych (podstawy teoretyczne i realizacja praktyczna). Metody badań chemicznych i instrumentalnych w analizie żywności.Analiza sensoryczna (podstawy i zastosowanie). Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań.Weryfikacja przydatności metod analitycznych.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2018

3. Czasopisma krajowe i zagraniczne z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności, Polskie Normy ISO z zakresu metod badań żywności

Uzupełniająca

1. Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984.

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2011

3. Bożyk Z., Rudzki W.: Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

MB3_A_W1 nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie technologii żywności.

MB3_A_W2 podstawowe zasady prezentacji wyników badań w pracach naukowych i przygotowania pracy dyplomowej.

Potrafi:

MB3_A_U1 samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową ze źródeł naukowych oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów.

MB3_A_U2 uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową.

MB3_A_U3 przeanalizować i zinterpretować wyniki badań i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu.

Jest gotów do:

MB3_A_K1 rozplanowania działań prowadzących do wykonania badań.

MB3_A_K2 ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona na podstawie zaprezentowanych promotorowi: sformułowanego celu pracy, planowanego spisu treści pracy, zebranej literatury dotyczącej tematu pracy oraz kalendarza badań. Ocena końcowa uwzględnia samodzielność studenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Borczak
Prowadzący grup: Kinga Dziadek, Magdalena Franczyk-Żarów, Joanna Kapusta-Duch, Aneta Kopeć, Aneta Koronowicz, Renata Kostogrys, Teresa Leszczyńska, Elżbieta Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Borczak
Prowadzący grup: Mariola Drozdowska, Katarzyna Drzewowska, Joanna Kapusta-Duch, Aneta Kopeć, Renata Kostogrys, Teresa Leszczyńska, Ewelina Piasna-Słupecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)