Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MASZ.SI.TTZJZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo żywności, 3 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat wybranych zagadnień budowy maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i pokrewnych. Studenci zapoznają się z podstawami materiałoznawstwa, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, częściami maszyn oraz budową, zasadą działania i podstawami eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i pokrewnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do maszynoznawstwa. Definicja przedmiotu i maszyny. Podział maszyn. Podstawowe cechy i parametry maszyn. Ogólne problemy budowy i eksploatacji maszyn. Podstawowe zasady konstrukcji maszyn.

2. Części maszyn. Połączenia. Elementy podatne. Połączenia rurowe i zawory. Osie i wały. Łożyska. Przekładnie. Sprzęgła i hamulce.

3. Podstawy mechaniki technicznej. Siła. Zasady dynamiki Newtona. Układy sił. Warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił.

4. Podstawy wytrzymałości materiałowe. Naprężenie, odkształcenie. Proste stany obciążeń. Prawo Hooke’a. Stałe materiałowe. Obliczanie elementów poddanych prostym obciążeniom.

5. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa. Materiały metalowe, klasyfikacja. Podstawowe własności materiałów metalowych. Stopy. Dodatki stopowe. Podstawowe techniki wytwarzania elementów maszyn.

6. Silniki wodne, parowe i spalinowe. Kotły. Turbiny. Paliwa. Obiegi termodynamiczne.

7. Maszyny związane z transportem wewnętrznym. Przenośniki, dźwignice. Budowa, podstawowe elementy konstrukcyjne, zastosowanie.

8. Transport płynów. Pompy, sprężarki, wentylatory. Klasyfikacja, budowa i zasada działania. Wybrane rozwiązania i zastosowania w przemyśle spożywczym.

9. Magazynowanie ciał stałych i płynów. Elementy konstrukcyjne, budowa i obliczanie zbiorników.

10. Maszyny rozdrabniające: zgniatające, szarpiące, udarowe, łamacze, maszyny tnące, homogenizatory i rozpylacze.

11. Maszyny rozdzielające: sortowniki, przesiewacze, prasy, filtry, odciekacze i odstojniki.

12. Maszyny do wytłaczania i formowania. Mycie surowców i maszyn. Urządzenia do mycia.

13. Aparatura do wymiany ciepła. Suszarki.

Ćwiczenia:

1. Szkolenie BHP. Laboratorium.

2. Elementy mechaniki technicznej, statyki i wytrzymałość materiałów. Obliczenia projektowe wybranych elementów maszyn.

3. Wymagania techniczne UDT w stosunku do naczyń ciśnieniowych i aparatury na etapie projektowania i eksploatacji. Obliczenia projektowe zbiornika ciśnieniowego. Praca zespołowa.

4. Pomiary warsztatowe. Pomiar średnic otworów i wałków. Suwmiarka, mikrometr, czujniki zegarowe. Praca zespołowa. Laboratorium.

5. Obliczenia termodynamiczne. Obiegi. Przemiany termodynamiczne.

6. Typoszeregi pomp dla przemysłu spożywczego. Katalog pomp Spomasz. Obliczanie oporów. Badanie pompy wirowej. Charakterystyki. Punkt pracy. Laboratorium.

7. Wykorzystanie wentylatorów w przemyśle i gastronomii. Rozwiązania konstrukcyjne. Badanie wentylatora. Wyznaczanie charakterystyki. Laboratorium.

8. Przenośniki. Budowa eksploatacja, zastosowanie. Dobór do wybranych zadań. Projektowanie. Praca zespołowa.

9. Wybrane obliczenia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn do mycia surowców roślinnych, rozdrabniania i wytłaczania. Budowa linii produkcyjnej. Ćwiczenia projektowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. Lewicki P. P. (red). Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT. Warszawa, 2014.

2. Biały W. Maszynoznawstwo. WNT, Warszawa, 2006.

Uzupełniająca:

1. Pikoń J. Aparatura chemiczna. PWN, Warszawa, 1978.

2. Chwiej M. Aparatura przemysłu spożywczego: maszyny i aparaty. PWN, Warszawa, 1977.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

1. Klasyfikację branż przemysłu spożywczego, skład, właściwości i klasyfikację

materiałów stosowanych w budowie maszyn, budowę wybranych elementów

maszyn, połączeń i zasady ich doboru oraz projektowania.

2. Podstawowe prawa mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów,

termodynamiki technicznej i metrologii.

3. Budowę, zasadę działania oraz podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia.

4. Budowę i zasadę działania oraz podstawy eksploatacji wybranych maszyn i

urządzeń służących do przeprowadzania operacji i procesów jednostkowych w

przemyśle spożywczym i w gastronomii.

Potrafi:

1. Zagadnienia techniczne wyrażać za pomocą rysunku technicznego i metodami matematycznymi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem i doborem maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

2. wykonywać podstawowe pomiary warsztatowe, cieplne i fizykochemiczne związane z funkcjonowaniem maszyn.

3. W wybranych przypadkach dobierać właściwe urządzenia do przeprowadzanych procesów związanych z przetwarzaniem żywności.

Jest gotów do:

1. Ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

2. Współpracy w zespole projektowym złożonym z przedstawicieli różnych branż oraz odpowiedzialności za BHP i właściwe funkcjonowanie powierzonego parku maszynowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej, praca złożona z pytań otwartych opisowych i rysunkowych, zaliczenie po uzyskaniu minimum 50% punktów – udział w ocenie końcowej 40%.

Ocena z każdego ćwiczenia laboratoryjnego na podstawie sprawozdania oraz sprawdzianu z podanego zakresu wiedzy pisanego przed ćwiczeniami - 5 sprawdzianów. Średnia z oceny ćwiczeń laboratoryjnych – udział w ocenie końcowej 30%. Średnia z ocen z projektów z uwzględnieniem oceny pracy w zespole i dwóch sprawdzianów z obliczeń projektowych - udział w ocenie końcowej 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Witczak
Prowadzący grup: Michał Pancerz, Anna Stępień, Mariusz Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat wybranych zagadnień budowy maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i pokrewnych. Studenci zapoznają się z podstawami materiałoznawstwa, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, częściami maszyn oraz budową, zasadą działania i podstawami eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i pokrewnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do maszynoznawstwa. Definicja przedmiotu i maszyny. Podział maszyn. Podstawowe cechy i parametry maszyn. Ogólne problemy budowy i eksploatacji maszyn. Podstawowe zasady konstrukcji maszyn.

2. Części maszyn. Połączenia. Elementy podatne. Połączenia rurowe i zawory. Osie i wały. Łożyska. Przekładnie. Sprzęgła i hamulce.

3. Podstawy mechaniki technicznej. Siła. Zasady dynamiki Newtona. Układy sił. Warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił.

4. Podstawy wytrzymałości materiałowe. Naprężenie, odkształcenie. Proste stany obciążeń. Prawo Hooke’a. Stałe materiałowe. Obliczanie elementów poddanych prostym obciążeniom.

5. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa. Materiały metalowe, klasyfikacja. Podstawowe własności materiałów metalowych. Stopy. Dodatki stopowe. Podstawowe techniki wytwarzania elementów maszyn.

6. Silniki wodne, parowe i spalinowe. Kotły. Turbiny. Paliwa. Obiegi termodynamiczne.

7. Maszyny związane z transportem wewnętrznym. Przenośniki, dźwignice. Budowa, podstawowe elementy konstrukcyjne, zastosowanie.

8. Transport płynów. Pompy, sprężarki, wentylatory. Klasyfikacja, budowa i zasada działania. Wybrane rozwiązania i zastosowania w przemyśle spożywczym.

9. Magazynowanie ciał stałych i płynów. Elementy konstrukcyjne, budowa i obliczanie zbiorników.

10. Maszyny rozdrabniające: zgniatające, szarpiące, udarowe, łamacze, maszyny tnące, homogenizatory i rozpylacze.

11. Maszyny rozdzielające: sortowniki, przesiewacze, prasy, filtry, odciekacze i odstojniki.

12. Maszyny do wytłaczania i formowania. Mycie surowców i maszyn. Urządzenia do mycia.

13. Aparatura do wymiany ciepła. Suszarki.

Ćwiczenia:

1. Szkolenie BHP. Laboratorium.

2. Elementy mechaniki technicznej, statyki i wytrzymałość materiałów. Obliczenia projektowe wybranych elementów maszyn.

3. Wymagania techniczne UDT w stosunku do naczyń ciśnieniowych i aparatury na etapie projektowania i eksploatacji. Obliczenia projektowe zbiornika ciśnieniowego. Praca zespołowa.

4. Pomiary warsztatowe. Pomiar średnic otworów i wałków. Suwmiarka, mikrometr, czujniki zegarowe. Praca zespołowa. Laboratorium.

5. Obliczenia termodynamiczne. Obiegi. Przemiany termodynamiczne.

6. Typoszeregi pomp dla przemysłu spożywczego. Katalog pomp Spomasz. Obliczanie oporów. Badanie pompy wirowej. Charakterystyki. Punkt pracy. Laboratorium.

7. Wykorzystanie wentylatorów w przemyśle i gastronomii. Rozwiązania konstrukcyjne. Badanie wentylatora. Wyznaczanie charakterystyki. Laboratorium.

8. Przenośniki. Budowa eksploatacja, zastosowanie. Dobór do wybranych zadań. Projektowanie. Praca zespołowa.

9. Wybrane obliczenia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn do mycia surowców roślinnych, rozdrabniania i wytłaczania. Budowa linii produkcyjnej. Ćwiczenia projektowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. Lewicki P. P. (red). Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT. Warszawa, 2014.

2. Biały W. Maszynoznawstwo. WNT, Warszawa, 2006.

Uzupełniająca:

1. Pikoń J. Aparatura chemiczna. PWN, Warszawa, 1978.

2. Chwiej M. Aparatura przemysłu spożywczego: maszyny i aparaty. PWN, Warszawa, 1977.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Witczak
Prowadzący grup: Mariusz Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat wybranych zagadnień budowy maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i pokrewnych. Studenci zapoznają się z podstawami materiałoznawstwa, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, częściami maszyn oraz budową, zasadą działania i podstawami eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym i pokrewnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do maszynoznawstwa. Definicja przedmiotu i maszyny. Podział maszyn. Podstawowe cechy i parametry maszyn. Ogólne problemy budowy i eksploatacji maszyn. Podstawowe zasady konstrukcji maszyn.

2. Części maszyn. Połączenia. Elementy podatne. Połączenia rurowe i zawory. Osie i wały. Łożyska. Przekładnie. Sprzęgła i hamulce.

3. Podstawy mechaniki technicznej. Siła. Zasady dynamiki Newtona. Układy sił. Warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił.

4. Podstawy wytrzymałości materiałowe. Naprężenie, odkształcenie. Proste stany obciążeń. Prawo Hooke’a. Stałe materiałowe. Obliczanie elementów poddanych prostym obciążeniom.

5. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa. Materiały metalowe, klasyfikacja. Podstawowe własności materiałów metalowych. Stopy. Dodatki stopowe. Podstawowe techniki wytwarzania elementów maszyn.

6. Silniki wodne, parowe i spalinowe. Kotły. Turbiny. Paliwa. Obiegi termodynamiczne.

7. Maszyny związane z transportem wewnętrznym. Przenośniki, dźwignice. Budowa, podstawowe elementy konstrukcyjne, zastosowanie.

8. Transport płynów. Pompy, sprężarki, wentylatory. Klasyfikacja, budowa i zasada działania. Wybrane rozwiązania i zastosowania w przemyśle spożywczym.

9. Magazynowanie ciał stałych i płynów. Elementy konstrukcyjne, budowa i obliczanie zbiorników.

10. Maszyny rozdrabniające: zgniatające, szarpiące, udarowe, łamacze, maszyny tnące, homogenizatory i rozpylacze.

11. Maszyny rozdzielające: sortowniki, przesiewacze, prasy, filtry, odciekacze i odstojniki.

12. Maszyny do wytłaczania i formowania. Mycie surowców i maszyn. Urządzenia do mycia.

13. Aparatura do wymiany ciepła. Suszarki.

Ćwiczenia:

1. Szkolenie BHP. Laboratorium.

2. Elementy mechaniki technicznej, statyki i wytrzymałość materiałów. Obliczenia projektowe wybranych elementów maszyn.

3. Wymagania techniczne UDT w stosunku do naczyń ciśnieniowych i aparatury na etapie projektowania i eksploatacji. Obliczenia projektowe zbiornika ciśnieniowego. Praca zespołowa.

4. Pomiary warsztatowe. Pomiar średnic otworów i wałków. Suwmiarka, mikrometr, czujniki zegarowe. Praca zespołowa. Laboratorium.

5. Obliczenia termodynamiczne. Obiegi. Przemiany termodynamiczne.

6. Typoszeregi pomp dla przemysłu spożywczego. Katalog pomp Spomasz. Obliczanie oporów. Badanie pompy wirowej. Charakterystyki. Punkt pracy. Laboratorium.

7. Wykorzystanie wentylatorów w przemyśle i gastronomii. Rozwiązania konstrukcyjne. Badanie wentylatora. Wyznaczanie charakterystyki. Laboratorium.

8. Przenośniki. Budowa eksploatacja, zastosowanie. Dobór do wybranych zadań. Projektowanie. Praca zespołowa.

9. Wybrane obliczenia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn do mycia surowców roślinnych, rozdrabniania i wytłaczania. Budowa linii produkcyjnej. Ćwiczenia projektowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. Lewicki P. P. (red). Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT. Warszawa, 2014.

2. Biały W. Maszynoznawstwo. WNT, Warszawa, 2006.

Uzupełniająca:

1. Pikoń J. Aparatura chemiczna. PWN, Warszawa, 1978.

2. Chwiej M. Aparatura przemysłu spożywczego: maszyny i aparaty. PWN, Warszawa, 1977.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)