Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.BIOC.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biotechnologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z budową związków naturalnych, przemianami metabolicznymi oraz towarzyszącymi im zmianami energii w organizmach żywych. Ponadto studenci w ramach ćwiczeń wykonają doświadczenia związane z izolacja, charakterystyką właściwości związków organicznych i przemianami enzymatycznymi. Studenci winni opanować poziom wiedzy i zrozumienia biochemii w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu i jak również dającym możliwość dalszego zgłębiania zagadnień biochemicznych i nauk pokrewnych na dalszych etapach kształcenia. Poziom kursu odpowiada treściom zawartym w zaawansowanym podręczniku akademickim.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Budowa i funkcje struktur podkomórkowych komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Transport przez błony biologiczne. (2h)

Aminokwasy, peptydy i białka.

Ogólna budowa i własności białek. Struktury rzędowe białka. Metabolizm białek i aminokwasów. Enzymy proteolityczne, biosynteza aminokwasów, cykl mocznikowy (4h)

Biokatalizatory.

Mechanizm katalizy enzymatycznej. Klasyfikacja, budowa i ogólne własności enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Inhibicja. Kontrola i regulacja aktywności enzymów. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i koenzymy. Mechanizm sprzężenia ko enzymatycznego. (4h)

Energetyka reakcji biochemicznej.

Związki makroergiczne. Utlenianie biologiczne. Łańcuch oddechowy. Fosforylacja oksydacyjna. Enzymy i energetyka cyklu Krebsa. Fosforylacje substratowe. (4h)

Sacharydy.

Budowa chemiczna i własności mono- oligo- i polisacharydów. Glikoliza. Fermentacja etanolowa i mleczanowa. Cykl fosforanów pentoz. Energetyka przemian katabolicznych cukrowców.

Glukoneogeneza. Przemiany polisacharydów. Fotosynteza (7h)

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Replikacja i transkrypcja. Mechanizm biosyntezy białka. Regulacja ekspresji genów. (4h)

Budowa i metabolizm lipidów. Trawienie lipidów. Beta-utlenienie kwasów tłuszczowych. Przemiany glicerolu. Biosynteza kwasów tłuszczowych. Powiązania między metabolizmem tłuszczowców, cukrowców i aminokwasów.(5h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Aminokwasy i białka. Ogólne reakcje na wykrywanie aminokwasów i białek. Badanie właściwości

fizyko-chemicznych białek.

Enzymy. Czynniki kinetyczne wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej.

Enzymy. Wykrywanie oksydoreduktaz w tkankach roślinnych. Wykrywanie wybranych hydrolaz w tkankach zwierzęcych.

Cukry proste. Badanie właściwości fizyko-chemicznych mono- i oligosacharydów.

Cukry złożone. Izolacja i badanie właściwości fizyko-chemicznych polisacharydów.

Tłuszcze i witaminy rozpuszczalnych w tłuszczach.

Kwasy nukleinowe. Izolacja nukleoprotein z materiału biologicznego. Wykrywanie poszczególnych składników nukleoprotein.

Literatura:

Podstawowa

1. Kączkowski, J. 1999. PODSTAWY BIOCHEMII. Wyd. XII ( lub późniejsze). WNT

Uzupełniająca

1. Hames, B.D., Hooper N. M. 2002. Biochemia. Krótkie wykłady., PWN S.A. Warszawa.

2. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2003. Ćwiczzenia z biochemii. PWN Warszaawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna budowę związków naturalnych oraz ich właściwości fizyko-chemiczne

Zna budowę komórek (pro- i eukariotycznych) oraz właściwie lokalizuje podstawowe przemiany biochemiczne w strukturach subkomórkowych. Rozumie mechanizmy transportu różnych elementów w obrębie komórki i organizmu.

Rozumie istotę pojęcia aktywności biokatalizatorów oraz zna mechanizmy jej regulacji. Zna prawa rządzące kinetyką reakcji enzymatycznych. Zna klasyfikację enzymów i rozumie mechanizm działania koenzymów.

Zna mechanizmy przemian biochemicznych prowadzące do generowania energii chemicznej, jej magazynowania oraz wykorzystywania w procesach życiowych.

Wykazuje umiejętność rozpoznawania i klasyfikacji różnych typów przemian metabolicznych oraz łączenia ich w ścieżki i cykle metaboliczne. Rozumie rolę i funkcje metabolitów wyjściowych, pośrednich i końcowych. Zna zasadnicze drogi metabolizmu białek lipidów i węglowodanów

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Wykorzystuje techniki analityczne potrzebne w podstawowych badaniach biochemicznych (miareczkowanie, spektrofotometria, chromatografia, elektroforeza)

Umie korzystać z różnych technik separacji substancji koniecznych do charakterystyki biologicznie aktywnych substancji

Planuje wykorzystanie odczynników, szkła laboratoryjnego i dostępnego sprzętu do wykonania biochemicznych analiz jakościowych i ilościowych.

Wykrywa w próbkach biologicznych podstawowe grupy związków (aminokwasy, białka, cukry redukujące i nieredukujące, skrobię, lipidy, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, kwasy nukleinowe)

Właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Poprawnie formułuje wnioski.

Stosuje zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

Wykazuje zdolność do pracy w zespole. Umiejętność zarządzania czasem

Rozumie potrzebę ciągłego doszkalania się i rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin pisemny – forma test otwarty (ocena pozytywna powyżej min. 51% możliwych punktów), udział w ocenie końcowej modułu 50%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie 5 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) – udział w ocenie końcowej modułu 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)