Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.ZKCK.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne.

Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, zaparciami oraz nadmiernie ulewających.

Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Ćwiczenia

Opracowanie jadłospisów dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej.

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt po 6 miesiącu życia.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Literatura:

1. Jarosz M., 2010. Praktyczny podręcznik dietetyczki. Wyd. IŻŻ Warszawa.

2. Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd. pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

1. Czasopisma branżowe (m.in. Aktualne Rekomendacje i Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. i nowsze PZWL Warszawa

Efekty uczenia się:

SStudent zna i rozumie:

w zaawansowanym stopniu innowacyjne metody i techniki badań ich wpływ na naukę procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze,

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy opracowania diet w fizjologii i patologii ciąży, w okresie karmienia piersią. na wpływ żywienia niemowląt na stan zdrowia człowieka identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu czlowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Student potrafi

pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

precyzyjnie, zwięźle i właściwie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym i innych

pracować w zespole pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą, planować i realizować swoje uczenie się oraz motywować w tym zakresie innych.

Student jest gotów:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

uczestniczenia w pracach naukowych z zakresu żywienia człowieka, dietetyki oraz badania jakości żywności oraz odpowiedzialności za kształtowanie i stan

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć, Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści nauczania

Wykłady

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne.

Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, zaparciami oraz nadmiernie ulewających.

Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Ćwiczenia:

Opracowanie jadłospisów dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej.

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt po 6 miesiącu życia

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą

Literatura:

Literatura podstawowa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

Literatura uzupełniająca

Uwagi:

Efekty uczenia się

Student zna i rozumie

w zaawansowanym stopniu innowacyjne procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze.

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, a także identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu człowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Zaliczenie ćwiczeń:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zaliczenie wykładów:

w formie pisemnej. Na ocenę końcową trzeba zaliczyć 60% odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć, Aleksandra Such
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści nauczania

Wykłady

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne.

Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, zaparciami oraz nadmiernie ulewających.

Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Ćwiczenia:

Opracowanie jadłospisów dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej.

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt po 6 miesiącu życia

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą

Literatura:

Literatura podstawowa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Aktualne Rekomendacje i Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. i nowsze PZWL Warszawa

Uwagi:

Efekty uczenia się

Student zna i rozumie

w zaawansowanym stopniu innowacyjne procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze.

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, a także identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu człowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Zaliczenie ćwiczeń:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zaliczenie wykładów:

w formie pisemnej. Na ocenę końcową trzeba zaliczyć 60% odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści nauczania

Wykłady

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne.

Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, zaparciami oraz nadmiernie ulewających.

Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Ćwiczenia:

Opracowanie jadłospisów dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej.

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt po 6 miesiącu życia

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą

Literatura:

Literatura podstawowa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Aktualne Rekomendacje i Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. i nowsze PZWL Warszawa

Uwagi:

Efekty uczenia się

Student zna i rozumie

w zaawansowanym stopniu innowacyjne procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze.

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, a także identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu człowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Zaliczenie ćwiczeń:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zaliczenie wykładów:

w formie pisemnej. Na ocenę końcową trzeba zaliczyć 60% odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści nauczania

Wykłady

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne.

Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, zaparciami oraz nadmiernie ulewających.

Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Ćwiczenia:

Opracowanie jadłospisów dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej.

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym.

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt po 6 miesiącu życia

Opracowanie jadłospisów i przygotowanie wybranych posiłków dla niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą

Literatura:

Literatura podstawowa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Aktualne Rekomendacje i Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. i nowsze PZWL Warszawa

Uwagi:

Efekty uczenia się

Student zna i rozumie

w zaawansowanym stopniu innowacyjne procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze.

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, a także identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu człowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Zaliczenie ćwiczeń:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zaliczenie wykładów:

w formie pisemnej. Na ocenę końcową trzeba zaliczyć 60% odpowiedzi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)