Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.ZKCK.NM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 2 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach

Karmienie naturalne. Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, nadmiernie ulewających.

Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Tematyka ćwiczeń

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej.

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym

Opracowanie jadłospisów i dla niemowląt po 6 miesiącu życia. Oznaczanie zawartości soli w wybranych produktach dla niemowląt.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

2.Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

3. Jarosz M. (red.) 2017. Normy żywienia dla populacji Polski. Wyd. IŻŻ

Literatura uzupełnająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach

Karmienie naturalne. Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, nadmiernie ulewających.

Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą.

Tematyka ćwiczeń

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej.

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym

Opracowanie jadłospisów i dla niemowląt po 6 miesiącu życia. Posiłki dla niemowląt z cukrzycą. Posiłki dla niemowląt z cukrzycą. Oznaczanie zawartości soli w wybranych produktach dla niemowląt.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

2.Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

3. Jarosz M. (red.) 2017. Normy żywienia dla populacji Polski. Wyd. IŻŻ

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zna i rozumie:

w zaawansowanym stopniu innowacyjne metody i techniki badań ich wpływ na naukę procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze,

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy opracowania diet w fizjologii i patologii ciąży, w okresie karmienia piersią. na wpływ żywienia niemowląt na stan zdrowia człowieka identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu czlowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Student potrafi

pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

precyzyjnie, zwięźle i właściwie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym i innych

pracować w zespole pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą, planować i realizować swoje uczenie się oraz motywować w tym zakresie innych.

Student jest gotów:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

uczestniczenia w pracach naukowych z zakresu żywienia człowieka, dietetyki oraz badania jakości żywności oraz odpowiedzialności za kształtowanie i stan

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne a mieszankami modyfikowanymi -aktualny stan wiedzy. Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, nadmiernie ulewających i z zaprciami. Zywienie kobiet w okresie karmienia piersią

Noworodek przedwcześnie urodzony Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą

Tematyka ćwiczeń

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej i innych rodzajach diet

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym

Opracowanie jadłospisów dla niemowląt po 6 miesiącu życia. Oznaczanie zawartości soli w wybranych produktach dla niemowląt.

Literatura:

Literatura podstawowa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zna i rozumie:

w zaawansowanym stopniu innowacyjne metody i techniki badań ich wpływ na naukę procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze,

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy opracowania diet w fizjologii i patologii ciąży, w okresie karmienia piersią. na wpływ żywienia niemowląt na stan zdrowia człowieka identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu czlowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Student potrafi

pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

precyzyjnie, zwięźle i właściwie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym i innych

pracować w zespole pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą, planować i realizować swoje uczenie się oraz motywować w tym zakresie innych.

Student jest gotów:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

uczestniczenia w pracach naukowych z zakresu żywienia człowieka, dietetyki oraz badania jakości żywności oraz odpowiedzialności za kształtowanie i stan

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne a mieszankami modyfikowanymi -aktualny stan wiedzy. Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, nadmiernie ulewających i z zaprciami. Zywienie kobiet w okresie karmienia piersią

Noworodek przedwcześnie urodzony Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą

Tematyka ćwiczeń

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej i innych rodzajach diet

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym

Opracowanie jadłospisów dla niemowląt po 6 miesiącu życia. Oznaczanie zawartości soli w wybranych produktach dla niemowląt.

Literatura:

Literatura podstawowa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Aneta Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zna i rozumie:

w zaawansowanym stopniu innowacyjne metody i techniki badań ich wpływ na naukę procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze,

w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy opracowania diet w fizjologii i patologii ciąży, w okresie karmienia piersią. na wpływ żywienia niemowląt na stan zdrowia człowieka identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych.

w stopniu pogłębionym fizjologię i patofizjologię organizmu czlowieka, przebieg procesu trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych oraz wpływ stylu życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych na stan zdrowia.

Student potrafi

pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

precyzyjnie, zwięźle i właściwie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym i innych

pracować w zespole pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą, planować i realizować swoje uczenie się oraz motywować w tym zakresie innych.

Student jest gotów:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

uczestniczenia w pracach naukowych z zakresu żywienia człowieka, dietetyki oraz badania jakości żywności oraz odpowiedzialności za kształtowanie i stan

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wpływ sposobu żywienia w okresie prokreacyjnym na zdrowie dziecka. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bioaktywne w poszczególnych trymestrach ciąży oraz w czasie laktacji- aktualny stan wiedzy

Żywienie kobiet ze zdiagnozowaną cukrzyca ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym i w innych schorzeniach.

Karmienie naturalne a mieszankami modyfikowanymi -aktualny stan wiedzy. Zasady żywienie niemowląt. Żywienie niemowląt z kolką, nadmiernie ulewających i z zaprciami. Zywienie kobiet w okresie karmienia piersią

Noworodek przedwcześnie urodzony Żywienie niemowląt ze zdiagnozowaną cukrzycą

Tematyka ćwiczeń

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży.

Opracowanie jadłospisów oraz przygotowanie wybranych posiłków dla kobiet w ciąży i karmiących na diecie bezlaktozowej, bezglutenowej i innych rodzajach diet

Ocena wartości odżywczej mleka początkowego i mleka następnego. Porównanie wartości odżywczej mleka kobiecego z mlekiem modyfikowanym

Opracowanie jadłospisów dla niemowląt po 6 miesiącu życia. Oznaczanie zawartości soli w wybranych produktach dla niemowląt.

Literatura:

Literatura podstawowa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd pl). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Jarosz M., 2016, 2017. Dietetyka żywność, żywienie w prewencji i leczeniu.

Aktualne wydanie norm żywienia człowieka dla populacji polskiej

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe (m.in. Standardy medyczne, Journal of Nutrition, Clinical Journal of Nutrition)

2. Ciborowska H., Rudnicka A., 2014 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów, lub jadłospisów – udział w ocenie końcowej modułu 25%

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej) – udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)