Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia specjalizacyjna III: Współczesne trendy w analizie i ocenie jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.TSP3.SM.TTZTA.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna III: Współczesne trendy w analizie i ocenie jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości dotyczących najnowszych trendów w analizie i ocenie jakości żywności.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Nazewnictwo związków chemicznych zgodnie z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).

Procedury próbobrania żywności. Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia, walidacja metod analitycznych. Źródła błędów w analizie i sposoby ich unikania.

Metody przygotowania próbek do analizy. Procedury oczyszczania i ekstrakcji. Sposoby mineralizacji próbek żywności. Wpływ przygotowania próbek żywności na modyfikację jej składników.

Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w analizie żywności.

Elektroforeza i elektroforeza kapilarna w badaniach żywności, wybór warunków i parametrów rozdziału

Metody badawcze w zakresie oznaczania witamin innych bioaktywnych składników żywności.

Wykrywanie zafałszowań w żywności.

Metody immunopomiarów i ich zastosowanie w analizie żywności

Szybkie metody mikrobiologiczne i sondy genetyczne w analizie żywności

Wykorzystanie chromatografii gazowej w analizie żywności. Chromatografia jonowa w analizie żywności.

Metody instrumentalne w oznaczaniu podstawowych składników odżywczych

Elementy walidacji metod analitycznych.

Substancje przedłużające trwałość żywności. Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego, octowego i benzoesowego octowego.

Substancje nieodżywcze. Oznaczanie zawartości kofeiny, garbników, pentozanów i rozpuszczalnego kwasu szczawiowego.

Zafałszowania żywności. Analiza jakości mąki oraz zafałszowań miodu, lodów, mleka, kawy

Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości żelaza, magnezu i fosforu.

Barwniki żywności. Oznaczanie sumy karotenolidów, chlorofilu i antocyjanów metoda spektrofotometryczną.

Substancje intensywnie słodzące. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości sacharyny i aspartamu.

Analiza właściwości antyoksydacyjnych żywności.

Wpływ procesów technologicznych na zawartość tiocyjnianów w warzywach. Wpływ obróbki cieplnej na zawartość HMF w miodzie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fortuna T. (red.) Podstawy analizy żywności. Skrypt do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2012.

2. Klepacka M. (red.) Analiza żywności. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1997.

3. Masłowska J. (red.) Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997.

4. Michalski R. Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. WNT, Warszawa, 2005.

5. Nollet L.M.L.. (ed.). Food Analysis by HPLC. Taylor & Francis, New York - Basel, 2000.

6. Nollet L.M.L.. (ed.). Handbook of Food Analysis. Taylor & Francis, New York - Basel, 2004.

7. Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN Warszawa, 1997.

8. Wierciński J. Przewodnik do ćwiczeń z instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 1999.

9. Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii. WNT. Warszawa, 1995.

10. Żegarska Z. (red.) Ćwiczenia z analizy żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciba J. (red.) Poradnik chemika analityka 2. Analiza instrumentalna. WNT Warszawa, 1991.

2. Cygański A. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT. Warszawa, 1993.

3. Jarosz M., Malinowska E. Pracownia chemiczna. Analiza instrumentalna. WSiP Warszawa, 1994.

4. Krełowska-Kułas M. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych problemach/wyzwaniach jakie stoją przed nowoczesną analityką i kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności. Zna zasady i procedury pobierania i przygotowywania próbek oraz walidacji metod analitycznych. Charakteryzuje źródła błędów w analizie i wskazuje metody ich eliminacji. Zna role i miejsce laboratoriów badawczo kontrolnych w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Zna i charakteryzuje metody instrumentalne stosowane w nowoczesnej analizie żywności. Ma zaawansowana wiedze na temat technik separacji (chromatograficznych i elektroforetycznych) stosowanych w analizie żywności. Zna i charakteryzuje metody instrumentalne wykorzystywane w analizie składników bioaktywnych i zafałszowań żywności.

Umiejętności

Wykonuje zadanie badawcze samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego. Posługuje się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą. Projektuje i przeprowadza analizy dotyczące składu chemicznego, jakości i bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki z zastosowaniem metod statystycznych. Poprawnie formułuje wnioski. Sporządza raporty techniczne/sprawozdania.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. Wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie posiada wiedzy o współczesnych problemach/wyzwaniach jakie stoją przed nowoczesną analityką i kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności. Nie zna zasad i procedur pobierania i przygotowywania próbek oraz walidacji metod analitycznych. Nie charakteryzuje źródeł błędów w analizie i nie wskazuje metod ich eliminacji. Nie zna role i miejsce laboratoriów badawczo kontrolnych w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Student nie zna i nie charakteryzuje metod instrumentalnych stosowanych w nowoczesnej analizie żywności. Nie posiada wiedzy na temat technik separacji (chromatograficznych i elektroforetycznych) stosowanych w analizie żywności. Nie zna i nie charakteryzuje metod instrumentalnych wykorzystywanych w analizie składników bioaktywnych i zafałszowań żywności.

Student nie wykonuje prostych zadań badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego. Niewłaściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Nie stosuje metod statystycznych. Niepoprawnie formułuje wnioski. Nie potrafi sporządzić raportu technicznego/sprawozdania

Student nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. Nie wykazuje zdolności do pracy w zespole.

Na ocenę 3

Student posiada podstawową wiedzę o współczesnych problemach/wyzwaniach jakie stoją przed nowoczesną analityką i kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności. Zna podstawowe zasady i procedur pobierania i przygotowywania próbek oraz walidacji metod analitycznych. Charakteryzuje podstawowe źródła błędów w analizie i wskazuje podstawowe metody ich eliminacji. Zna role i miejsce laboratoriów badawczo kontrolnych w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Student zna ale nie w pełni charakteryzuje metody instrumentalne stosowane w nowoczesnej analizie żywności. Posiada podstawową wiedzę na temat technik separacji (chromatograficznych i elektroforetycznych) stosowanych w analizie żywności. Zna ale nie w pełni charakteryzuje metody instrumentalne wykorzystywane w analizie składników bioaktywnych i zafałszowań żywności.

Student z trudnością wykonuje zadanie badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego. Dostatecznie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Stosuje podstawowe metody statystyczne. Dostatecznie oprawnie formułuje wnioski. Sporządza w sposób dostateczny raporty techniczne/sprawozdania.

Student ma ograniczoną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wykazuje ograniczoną zdolność do pracy w zespole.

Na ocenę 4

Student posiada wystarczającą wiedzę o współczesnych problemach/wyzwaniach jakie stoją przed nowoczesną analityką i kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności. Zna zasady i procedur pobierania i przygotowywania próbek oraz walidacji metod analitycznych. Charakteryzuje źródła błędów w analizie i wskazuje podstawowe metody ich eliminacji. Zna role i miejsce laboratoriów badawczo kontrolnych w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Student zna i charakteryzuje metody instrumentalne stosowane w nowoczesnej analizie żywności. Posiada wiedzę na temat technik separacji (chromatograficznych i elektroforetycznych) stosowanych w analizie żywności. Zna i charakteryzuje metody instrumentalne wykorzystywane w analizie składników bioaktywnych i zafałszowań żywności.

Student wykonuje zadanie badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego. Posługuje się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą. Opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Stosuje metody statystyczne. Prawnie formułuje wnioski. Sporządza raporty techniczne/ sprawozdania.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. Wykazuje podstawową zdolność do pracy w zespole.

Na ocenę 5

Student posiada zaawansowaną wiedzę o współczesnych problemach/wyzwaniach jakie stoją przed nowoczesną analityką i kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności. Szczegółowo zna zasady i procedur pobierania i przygotowywania próbek oraz walidacji metod analitycznych. W pełni charakteryzuje źródła błędów w analizie i wskazuje różne metody ich eliminacji. Doskonale zna role i miejsce laboratoriów badawczo kontrolnych w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Student zna i charakteryzuje w obszerny sposób metody instrumentalne stosowane w nowoczesnej analizie żywności. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technik separacji (chromatograficznych i elektroforetycznych) stosowanych w analizie żywności. Zna i w pełni charakteryzuje metody instrumentalne wykorzystywane w analizie składników bioaktywnych i zafałszowań żywności.

Student samodzielnie wykonuje zadanie badawcze. Biegle posługuje się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą. Właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Stosuje zaawansowane metody statystyczne. Właściwie formułuje wnioski. Sporządza raporty techniczne/ sprawozdania.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Doskonale rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. Wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak, Sławomir Pietrzyk, Joanna Sobolewska-Zielińska, Robert Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.