Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.SSP2.SM.TJBJW.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy studentów z zakresu przetwórstwa ziemniaczanego oraz stosowanych metod badawczych, w stosunku do informacji uzyskanych na wykładach oraz ćwiczeniach, poprzez prezentacje opracowań lub publikacji z różnych czasopism naukowych, a także zdobycie umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, przygotowania i przedstawienia prezentacji (pisemnej lub ustnej).

Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Prezentacja prac dotyczących różnych rodzajów tradycyjnych technik przechowalniczych ziemniaków, ze względu na ich wpływ na jakość surowca i produktu gotowego

Prezentacja prac dotyczących różnych rodzajów innowacyjnych technik przechowalniczych ziemniaków, ze względu na ich wpływ na jakość surowca i produktu gotowego

Prezentacja prac dotyczących charakterystyki wartości żywieniowej ziemniaków różnych odmian żółtych i białych oraz możliwości wykorzystania nowych surowców w technologii przetwórstwa ziemniaczanego

Prezentacja prac dotyczących charakterystyki wartości żywieniowej ziemniaków różnych odmian „purple” i „red”

Prezentacja prac dotyczących możliwości wykorzystania nowych surowców w technologii przetwórstwa ziemniaczanego ( odmian ziemniaków „purple” i „red”)

Prezentacja prac dotyczących nowoczesnych trendów w produkcji produktów ziemniaczanych w kontekście ich wpływu na końcową jakość produktu finalnego

Prezentacja prac dotyczących charakterystyki wpływu tłuszczów smażalniczych (frytur) na jakość produktów finalnych

Prezentacja prac dotyczących wpływu tłuszczów smażalniczych (frytur) i ich substytutów na jakość produktów finalnych

Literatura:

Podstawowa

1. Lisińska G., Leszczyński W. 1989. Potato science and technology , Elsevier Applied Science, London - New York,

2. Rady AM, Guyer DE. 2015. Rapid and/or nondestructive quality evaluation methods for potatoes: A review. Computers and Electronics in Agriculture 117: 31–48

3. Lisińska G., Leszczyński L., Golachowski A., Regiec P., Pęksa A., Kita A.: Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów, Skrypt AR, Wrocław, 2002.

Uzupełniająca

1. Brown, C.R., Wrolstad, R., Durst, R., Yang, C.P., Clevidence, B. (2003). Breeding studies in potatoes containing high concentrations of anthocyanins. American Journal of Potato Research, 80, 241-250.

2. Lachman, J., Hamouz, K., Sulc, M., Orsak, M., Pivec, V., Hejtmankova et al. (2009). Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 114, 836-843.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Wymienia i krótko charakteryzuje tradycyjne oraz nowoczesne techniki przechowalnicze ziemniaków, ze względu na ich wpływ na jakość surowca i produktu gotowego

Charakteryzuje wartość żywieniową i możliwości wykorzystania nowych surowców w technologii przetwórstwa ziemniaczanego.

Wskazuje nowoczesne trendy w produkcji produktów ziemniaczanych

Charakteryzuje wpływ tłuszczów smażalniczych na jakość produktów finalnych

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z produkcją żywności.

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie seminarium na podstawie:

- prezentacji ustnej dotyczącej zakresu tematycznego - udział w ocenie końcowej modułu 70%,

- uczestnictwo w dyskusji teoretycznej 30%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)