Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.SSP2.NM.TTZTA.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium specjalizacyjne II umożliwia studentom zapoznanie się z polsko- i obcojęzyczną literaturą przedmiotu. Student omawia artykuły naukowych z baz danych oraz źródeł drukowanych oraz przygotowuje na podstawie literatury polskiej i zagranicznej prezentacji (ustnych i pisemnych) na temat związane z tematyką swojej pracy magisterskiej. Nabywa przez to wiedzę o najnowszych trendach w zakresie analizy i oceny jakości żywności.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie zasad korzystania z baz danych literaturowych, wyszukiwania i korzystania z literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Omówienie zasad przygotowania prezentacji. Wybór tematów prac seminaryjnych

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnych na wybrany temat z szeroko pojętej problematyki analizy i oceny jakości żywności w oparciu o literaturę obcojęzyczną.

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnej na temat związany z problematyką pracy magisterskiej z zakresu analizy i oceny jakości żywności w oparciu o literaturę obcojęzyczną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

3. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

4. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

5. Czasopisma krajowe (np. Przemysł Spożywczy, Żywność Nauka Technologia Jakość, Nauka Przyroda Technologie, Acta Scientarium Polonarum) i zagraniczne (np. Starch, Food Technology, Food Chemistry ) z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności.

Literatura uzupełniająca:

1. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady korzystania z baz danych literaturowych oraz źródeł drukowanych. Uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych trendów i kierunkach badań naukowych z zakresu analizy i oceny jakości żywności.

Umiejętności

Formułuje cel, zakres prezentacji, zestawia wyniki badań w formie tabel, wykresów, schematów, wyszukuje z różnych źródeł i zestawia dostępną literaturę obejmującą zakres pracy badawczej z wykorzystaniem programu Power point lub innego. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji informacji z różnych źródeł i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej i pisemnej z zakresu analizy i oceny jakości żywności

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką analizy i oceny jakości żywności, a także tematyką prac magisterskich

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie zna podstawowych zasad korzystania z literaturowych baz danych, ani zasad przygotowania prezentacji, nie zna nowych trendów i kierunków badań naukowych z zakresu analizy i oceny jakości żywności

nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy dyplomowej oraz nie wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

zna niektóre zasady korzystania z literaturowych baz danych i przygotowania prezentacji. Słabo zna nowe trendy i kierunki badań naukowych z zakresu analizy i oceny jakości żywności

w stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia swojej pracy/prezentacji (pisemnie lub ustnie)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

Zna zasady korzystania z literaturowych baz danych i przygotowania prezentacji ale nie w pełni stosuje je w swoich działaniach. Dobrze zna nowe trendy i kierunków badań naukowych z zakresu analizy i oceny jakości żywności

w stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację (pisemnie lub ustnie)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

zna wymagane zasady korzystania z literaturowych baz danych i zasady przygotowania prezentacji i uwzględnia je w swoich działaniach. Bardzo dobrze zna nowe trendy i kierunki badań naukowych z zakresu analizy i oceny jakości żywności

potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementów pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)