Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standaryzacja, monitoring i atestacja żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.SMAZ.SM.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standaryzacja, monitoring i atestacja żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Normalizacja w produkcji, analizie i ocenie jakości żywności. Cele i zasady normalizacji.

Fałszowania środków spożywczych a ich bezpieczeństwo i jakość. Bezpieczeństwo stosowania substancji dodatkowych a standaryzacja produkcji żywności.

Systemy i standardy w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Certyfikacja systemów i standardów. Wymagania dla jednostek certyfikujących.

Urzędowa kontrola żywności. Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Znakowanie środków spożywczych i przekazywanie konsumentom informacji.

Cel, zasady i organizacja monitoringu żywności w Polsce i UE. System RASFF.

Systemy certyfikacji żywności, znaki i certyfikaty przyznawane produktom spożywczym w Polsce i UE. Oznaczenia i certyfikaty żywności ekologicznej, produktów regionalnych i tradycyjnych. Inne metody rekomendacji środków spożywczych.

Zanieczyszczenia środowiska a żywność. Elementy monitoringu poszczególnych podsystemów środowiska.

Zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne, biologiczne i mikrobiologiczne żywności.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Substancje przedłużające trwałość żywności. Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego, benzoesowego, octowego i fosforowego.

Substancje nieodżywcze. Oznaczanie zawartości kofeiny, garbników, pentozanów, kwasu szczawiowego i fitynowego

Barwniki żywności. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości sumy karotenoidów, chlorofilu , antocyjanów i betalain,

Zafałszowania żywności. Analiza jakości mąki oraz zafałszowań miodu, lodów, mleka, kawy.

Substancje wzbogacające. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości żelaza, magnezu i fosforu.

Wykorzystanie metod spektrofotometrycznych w analizie właściwości antyoksydacyjnych żywności.

Zasady i metody pobierania i przygotowywania próbek żywności do analiz, przegląd metod analitycznych stosowanych w monitoringu żywności.

Wykrywanie pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego.

Identyfikacja syntetycznych aromatów w produktach spożywczych.

Oznaczanie zawartości estrów 3-monochloropropano-1,2-diolu i estrów glicydolu w żywności.

Analiza związków biologicznie aktywnych w produktach spożywczych – wykrywanie amin biogennych metoda chromatograficzną.

Kontrola zgodności składu chemicznego środków spożywczych z informacjami podawanymi przez producenta – analiza aminokwasów metodą chromatografii jonowymiennej.

Literatura:

Podstawowa

1. Wierciński J.: Instrumentalna analiza chemicznych składników żywności, Wyd. AR Lublin 2004.

2. Manahan, S. E.: Toksykologia środowiska: aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006.

3. Kowlaczyk S. Bezpieczeństwo i jakość żywności. PWN Warszawa, 2016.

Uzupełniająca

1. Witkiewicz Z.: Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT, Warszawa, 2012.

2. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

3. Kołożyn-Krajewska D. (red.) Higiena produkcji żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma zaawansowaną wiedzę na temat aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE. Zna systemy i standardy zapewniające jakość i bezpieczeństwo żywności. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad normalizacji.

Rozróżnia i identyfikuje zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne żywności. Zna podstawowe systemy i standardy w zapobieganiu występowaniu zagrożeń w żywności.

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą elementów środowiska i parametrów fizykochemicznych, które są badane w ramach monitoringu środowiska w Polsce. Identyfikuje role laboratoriów badawczych i kontrolnych w obszarze bezpieczeństwa i jakości żywności.

Wykazuje znajomość zasad, metod i technik dotyczących badań monitoringowych żywności w Polsce. Identyfikuje organy urzędowej kontroli żywności.

Posiada informacje dotyczące znakowania środków spożywczych. Zna i rozpoznaje certyfikaty i oznaczenia nadawane środkom spożywczym w Polsce i UE.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Samodzielnie przeprowadza i opisuje eksperymenty naukowe.

Wykazuje znajomość obsługi aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w eksperymentach naukowych.

Samodzielnie, dogłębnie i krytycznie analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń.

Posiada umiejętność prawidłowego przeprowadzania obliczeń chemicznych i statystycznych, graficznego przedstawiania danych oraz przygotowania sprawozdań korzystając z zaawansowanych narzędzi informatycznych (programy komputerowe).

Samodzielnie wyszukuje, pozyskuje oraz wykorzystuje dostępne źródła informacji, korzystając z baz danych, w tym także elektronicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Śledzi nowości w nauce o żywności w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę dokształcania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie :

- egzaminu opisowego (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 80%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie :

- sprawozdań z ćwiczeń (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)